آریان فولاد

قیمت میلگرد آریان فولاد

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۳۲ ۱۳۹۹/۳/۰۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ ۶ الی ۷ بویین زهرا - آریان فولاد ۱۰ ۶۹,۵۰۰
نامشخص
۶ الی ۷ بویین زهرا - آریان فولاد
۲ ۱۰ ۶ الی ۷ بویین زهرا - آریان فولاد ۱۰ ۷۰,۰۰۰
نامشخص
۶ الی ۷ بویین زهرا - آریان فولاد
۳ ۱۲ ۱۰ بویین زهرا - آریان فولاد ۱۲ ۶۹,۵۰۰
نامشخص
۱۰ بویین زهرا - آریان فولاد
۴ ۱۲ ۱۰ بویین زهرا - آریان فولاد ۱۲ ۷۰,۰۰۰
نامشخص
۱۰ بویین زهرا - آریان فولاد
۵ ۱۸ ۲۳ الی ۲۴ بویین زهرا - آریان فولاد ۱۸ ۶۹,۰۰۰
نامشخص
۲۳ الی ۲۴ بویین زهرا - آریان فولاد
۶ ۲۰ ۲۸ الی ۲۹ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۰ ۶۹,۰۰۰
نامشخص
۲۸ الی ۲۹ بویین زهرا - آریان فولاد
۷ ۱۴ ۱۴ بویین زهرا - آریان فولاد ۱۴ ۶۹,۰۰۰
نامشخص
۱۴ بویین زهرا - آریان فولاد
۸ ۱۶ ۱۸ الی ۱۹ بویین زهرا - آریان فولاد ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
۱۸ الی ۱۹ بویین زهرا - آریان فولاد
۹ ۲۲ ۳۴ الی ۳۵ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۲ تماس بگیرید
نامشخص
۳۴ الی ۳۵ بویین زهرا - آریان فولاد
۱۰ ۲۵ ۴۴ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۴۴ بویین زهرا - آریان فولاد
۱۱ ۲۸ ۵۵.۵ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۸ تماس بگیرید
نامشخص
۵۵.۵ بویین زهرا - آریان فولاد

قیمت نبشی آریان فولاد

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۴۰ ۱۳۹۹/۳/۰۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۱
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۵ ۱۲ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۵ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲ ۴ ۲.۵ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۴ ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳ ۴ ۳ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۴ ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴ ۴ ۴ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۴ ۴ ۷۲,۰۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۵ ۵ ۴ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۵ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۶ ۵ ۵ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۵ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۷ ۶ ۵ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۶ ۵ ۷۲,۰۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۸ ۶ ۶ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۶ ۶ ۷۲,۰۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۹ ۷ ۵ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۷ ۵ ۷۰,۰۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۰ ۷ ۶ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۷ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۱ ۷ ۷ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۷ ۷ ۷۲,۰۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۲ ۸ ۶ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۸ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۳ ۸ ۶ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۸ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۴ ۸ ۸ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۸ ۸ ۷۲,۵۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۵ ۸ ۸ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۸ ۸ ۷۴,۵۰۰
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۶ ۹ ۶ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۹ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۷ ۹ ۷ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۹ ۷ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۸ ۹ ۸ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۹ ۸ ۷۹,۵۰۰
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۹ ۹ ۹ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۹ ۹ ۷۹,۵۰۰
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۰ ۱۰ ۶ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۰ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۱ ۱۰ ۸ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۰ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۲ ۱۰ ۱۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۰ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۳ ۱۰ ۶ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۰ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۴ ۱۰ ۸ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۰ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۵ ۱۰ ۱۰ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۰ ۱۰ ۷۴,۵۰۰
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۶ ۱۱ ۸ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۱ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۷ ۱۱ ۱۰ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۱ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۸ ۱۲ ۱۲ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۲ ۱۲ ۷۲,۰۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۹ ۱۲ ۱۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۲ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۰ ۱۲ ۱۰ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۲ ۱۰ ۷۹,۵۰۰
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۱ ۱۲ ۱۲ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۲ ۱۲ ۷۴,۵۰۰
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۲ ۱۳ ۱۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۳ ۱۰ ۸۹,۵۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۳ ۱۳ ۱۲ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۳ ۱۲ ۸۹,۵۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۴ ۱۴ ۱۲ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۴ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۵ ۱۴ ۱۴ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۴ ۱۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۶ ۱۵ ۱۵ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۵ ۱۵ ۱۱۲,۰۰۰
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۷ ۱۵ ۱۵ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۵ ۱۵ ۸۶,۰۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۸ ۱۶ ۱۲ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۶ ۱۲ ۱۲۴,۰۰۰
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۹ ۱۶ ۱۸ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۶ ۱۸ ۱۲۴,۰۰۰
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴۰ ۱۶ ۱۶ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۶ ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴۱ ۱۶ ۱۴ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۶ ۱۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴۲ ۱۸ ۱۵ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۸ ۱۵ ۱۲۴,۰۰۰
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴۳ ۱۸ ۱۶ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۸ ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴۴ ۱۸ ۱۸ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۸ ۱۸ ۱۲۴,۰۰۰
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴۵ ۲۰ ۱۶ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۲۰ ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴۶ ۲۰ ۱۸ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۲۰ ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴۷ ۲۰ ۲۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۲۰ ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴۸ ۲۰ ۲۳/۸۳ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۲۰ ۲۳/۸۳ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم

قیمت تسمه نوردی (کرومیت) آریان فولاد

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۳۰ ۱۳۹۹/۳/۰۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) عرض(mm) طول (m) محل تحویل - کارخانه ضخامت (mm) عرض(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول (m) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ ۲۰۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۱۲ ۲۰۰ ۸۰,۰۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۲ ۱۰ ۲۷۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۱۰ ۲۷۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۳ ۱۲ ۲۷۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۱۲ ۲۷۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۴ ۱۵ ۲۷۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۱۵ ۲۷۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۵ ۲۰ ۲۷۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۰ ۲۷۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۶ ۲۰ ۲۵۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۰ ۲۵۰ ۷۹,۰۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۷ ۱۲ ۲۵۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۱۲ ۲۵۰ ۸۰,۰۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۸ ۸ ۲۵۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۸ ۲۵۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۹ ۸ ۱۰۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۸ ۱۰۰ ۸۰,۰۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۱۰ ۱۰ ۱۰۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۱۰ ۱۰۰ ۸۰,۰۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۱۱ ۱۲ ۱۰۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۱۲ ۱۰۰ ۸۰,۰۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۱۲ ۱۰ ۲۵۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۱۰ ۲۵۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۱۳ ۲۰ ۴۰۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۰ ۴۰۰ ۸۵,۰۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۱۴ ۱۵ ۲۵۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۱۵ ۲۵۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۱۵ ۲۰ ۲۰۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۰ ۲۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۱۶ ۱۰ ۲۰۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۱۰ ۲۰۰ ۸۰,۰۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۱۷ ۱۵ ۲۰۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۱۵ ۲۰۰ ۸۰,۰۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۱۸ ۱۰ ۳۰۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۱۰ ۳۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۱۹ ۱۲ ۳۰۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۱۲ ۳۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۲۰ ۲۰ ۳۰۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۰ ۳۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۲۱ ۱۵ ۳۰۰ ۶ کارخانه(بوئین زهرا) ۱۵ ۳۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کارخانه(بوئین زهرا)
۲۲ ۸ ۲۰۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۸ ۲۰۰ ۸۰,۰۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۲۳ ۱۲ ۳۲۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۱۲ ۳۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
درباره آریان فولاد

مجتمع آریان فولاد


آریان فولاد یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مقاطع فولادی تماماً خصوصی در ایران و خاورمیانه می‌باشد.


آریان ذوب


از جمله محصولات تولیدی شرکت آریان فولاد میلگرد آجدار از سایز ۱۰ الی ۳۲ می باشد.


آریان فولاد

نظرات

دیدگاه خود را ثبت نمایید
شماره همراه شما منتشر نخواهد شد
موارد علامت گذاری شده الزامی هستند
دیدگاه شما*