آریان فولاد

قیمت میلگرد آریان فولاد

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۲۷ ۱۳۹۹/۷/۰۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) حالت طول (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ ۶ الی ۷ شاخه آجدار ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۰ ۱۲۳,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ الی ۷ شاخه آجدار ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۲ ۱۰ ۶ الی ۷ شاخه آجدار ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۰ ۱۲۴,۵۰۰
۲۵۰۰
۶ الی ۷ شاخه آجدار ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۳ ۱۲ ۱۰ شاخه آجدار ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۲ ۱۲۲,۵۰۰
۲۰۰۰
۱۰ شاخه آجدار ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۴ ۱۲ ۱۰ شاخه آجدار ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۲ ۱۲۳,۵۰۰
۲۵۰۰
۱۰ شاخه آجدار ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۵ ۱۴ ۱۴ شاخه آجدار ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۴ ۱۲۱,۵۰۰
۲۵۰۰
۱۴ شاخه آجدار ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۶ ۱۶ ۱۸ الی ۱۹ شاخه آجدار ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۶ ۱۲۱,۵۰۰
۲۵۰۰
۱۸ الی ۱۹ شاخه آجدار ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۷ ۱۸ ۲۳ الی ۲۴ شاخه آجدار ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۸ ۱۲۱,۵۰۰
۲۵۰۰
۲۳ الی ۲۴ شاخه آجدار ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۸ ۲۰ ۲۸ الی ۲۹ شاخه آجدار ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۲۰ ۱۲۱,۵۰۰
۲۵۰۰
۲۸ الی ۲۹ شاخه آجدار ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۹ ۲۲ ۳۴ الی ۳۵ شاخه آجدار ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۲۲ ۱۲۱,۵۰۰
۲۵۰۰
۳۴ الی ۳۵ شاخه آجدار ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۱۰ ۲۵ ۴۴ شاخه آجدار ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۲۵ ۱۲۱,۵۰۰
۲۵۰۰
۴۴ شاخه آجدار ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۱۱ ۲۸ ۵۵.۵ شاخه آجدار ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۲۸ تماس بگیرید
نامشخص
۵۵.۵ شاخه آجدار ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم

قیمت نبشی آریان فولاد

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۳۲ ۱۳۹۹/۷/۰۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ ۲.۵ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۴ ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۲ ۴ ۳ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۴ ۳ ۱۳۳,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۳ ۴ ۴ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۴ ۴ ۱۳۲,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۴ ۵ ۴ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۵ ۴ ۱۳۲,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۵ ۵ ۵ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۵ ۵ ۱۳۲,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۶ ۶ ۵ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۶ ۵ ۱۳۲,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۷ ۶ ۶ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۶ ۶ ۱۳۲,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۸ ۷ ۵ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۷ ۵ ۱۳۱,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۹ ۷ ۶ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۷ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۱۰ ۷ ۷ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۷ ۷ ۱۳۲,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۱۱ ۸ ۶ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۸ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۱۲ ۸ ۶ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۸ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۱۳ ۸ ۸ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۸ ۸ ۱۳۲,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۱۴ ۸ ۸ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۸ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۱۵ ۹ ۶ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۹ ۶ ۱۳۹,۰۰۰
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۱۶ ۹ ۷ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۹ ۷ ۱۳۹,۰۰۰
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۱۷ ۹ ۸ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۹ ۸ ۱۳۸,۰۰۰
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۱۸ ۹ ۹ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۹ ۹ ۱۳۸,۰۰۰
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۱۹ ۱۰ ۶ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۰ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۲۰ ۱۰ ۸ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۰ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۰ ۱۰ ۱۳۳,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۲۲ ۱۰ ۶ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۰ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۲۳ ۱۰ ۸ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۰ ۸ ۱۳۸,۰۰۰
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۲۴ ۱۰ ۱۰ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۰ ۱۰ ۱۳۵,۵۰۰
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۲۵ ۱۱ ۸ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۱ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۲۶ ۱۱ ۱۰ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۱ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۲۷ ۱۲ ۱۲ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۲ ۱۲ ۱۳۳,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۲۸ ۱۲ ۱۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۲ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۲۹ ۱۲ ۱۰ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۲ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۳۰ ۱۲ ۱۲ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۲ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۳۱ ۱۳ ۱۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۳ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۳۲ ۱۳ ۱۰ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۳ ۱۰ ۱۴۸,۵۰۰
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۳۳ ۱۴ ۱۲ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۴ ۱۲ ۱۵۸,۵۰۰
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۳۴ ۱۴ ۱۴ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۴ ۱۴ ۱۵۶,۵۰۰
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۳۵ ۱۵ ۱۲ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۵ ۱۲ ۱۵۸,۵۰۰
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۳۶ ۱۵ ۱۵ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۵ ۱۵ ۱۵۶,۵۰۰
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۳۷ ۱۵ ۱۵ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۵ ۱۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۳۸ ۱۶ ۱۲ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۶ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۳۹ ۱۶ ۱۸ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۶ ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۴۰ ۱۶ ۱۶ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۶ ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۴۱ ۱۶ ۱۴ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۶ ۱۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۴۲ ۱۸ ۱۵ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۸ ۱۵ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۴۳ ۱۸ ۱۶ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۸ ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۴۴ ۱۸ ۱۸ ۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۱۸ ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۴۵ ۲۰ ۱۶ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۲۰ ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۴۶ ۲۰ ۱۸ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۲۰ ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۴۷ ۲۰ ۲۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۲۰ ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم
۴۸ ۲۰ ۲۳/۸۳ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم ۲۰ ۲۳/۸۳ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) کیلوگرم

قیمت تسمه نوردی (کرومیت) آریان فولاد

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۳۶ ۱۳۹۹/۷/۰۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) عرض (mm) طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) عرض (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۱۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۸ ۱۰۰ ۱۴۰,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲ ۸ ۲۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۸ ۲۰۰ ۱۴۰,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۳ ۸ ۲۵۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۸ ۲۵۰ ۱۴۰,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۴ ۱۰ ۱۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰ ۱۰۰ ۱۴۰,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۵ ۱۰ ۲۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰ ۲۰۰ ۱۴۰,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۶ ۱۰ ۲۵۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰ ۲۵۰ ۱۴۰,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۷ ۱۰ ۲۷۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰ ۲۷۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۸ ۱۰ ۳۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰ ۳۰۰ ۱۴۰,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۹ ۱۰ ۴۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰ ۴۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۰ ۱۲ ۱۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲ ۱۰۰ ۱۴۰,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۱ ۱۲ ۲۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲ ۲۰۰ ۱۴۰,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۲ ۱۲ ۲۵۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲ ۲۵۰ ۱۴۰,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۳ ۱۲ ۲۷۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲ ۲۷۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۴ ۱۲ ۳۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲ ۳۰۰ ۱۴۰,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۵ ۱۲ ۳۲۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲ ۳۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۶ ۱۲ ۴۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲ ۴۰۰ ۱۴۳,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۷ ۱۵ ۲۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۵ ۲۰۰ ۱۴۰,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۸ ۱۵ ۲۵۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۵ ۲۵۰ ۱۴۰,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۹ ۱۵ ۲۷۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۵ ۲۷۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۰ ۱۵ ۳۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۵ ۳۰۰ ۱۴۰,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۱ ۱۵ ۴۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۵ ۴۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۲ ۲۰ ۲۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۲۰ ۲۰۰ ۱۴۰,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۳ ۲۰ ۲۵۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۲۰ ۲۵۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۴ ۲۰ ۲۷۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۲۰ ۲۷۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۵ ۲۰ ۳۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۲۰ ۳۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۶ ۲۰ ۴۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۲۰ ۴۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۷ ۲۵ ۳۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۲۵ ۳۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۸ ۳۰ ۳۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۳۰ ۳۰۰ ۱۴۰,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
درباره آریان فولاد

مجتمع آریان فولاد


آریان فولاد یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مقاطع فولادی تماماً خصوصی در ایران و خاورمیانه می‌باشد.


آریان ذوب


از جمله محصولات تولیدی شرکت آریان فولاد میلگرد آجدار از سایز ۱۰ الی ۳۲ می باشد.


آریان فولاد

نظرات

دیدگاه خود را ثبت نمایید
شماره همراه شما منتشر نخواهد شد
موارد علامت گذاری شده الزامی هستند
دیدگاه شما*