آریان فولاد

قیمت میلگرد آریان فولاد

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۲۱ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) واحد محل بارگیری سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) حالت طول (m) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ ۶ الی ۷ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰ ۱۲۹,۵۰۰
۲۰۰۰
۶ الی ۷ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲ ۱۰ ۶ الی ۷ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰ ۱۳۱,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ الی ۷ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۳ ۱۲ ۱۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲ ۱۲۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۴ ۱۲ ۱۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲ ۱۳۰,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۰ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۵ ۱۴ ۱۴ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۴ ۱۲۸,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۴ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۶ ۱۶ ۱۸ الی ۱۹ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۶ ۱۲۸,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۸ الی ۱۹ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۷ ۱۸ ۲۳ الی ۲۴ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۸ ۱۲۸,۰۰۰
۲۰۰۰
۲۳ الی ۲۴ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۸ ۲۰ ۲۸ الی ۲۹ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۲۰ ۱۲۸,۰۰۰
۲۰۰۰
۲۸ الی ۲۹ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۹ ۲۲ ۳۴ الی ۳۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۲۲ ۱۲۸,۰۰۰
۲۰۰۰
۳۴ الی ۳۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۰ ۲۵ ۴۴ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۲۵ ۱۲۸,۰۰۰
۲۰۰۰
۴۴ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۱ ۲۸ ۵۵.۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۲۸ تماس بگیرید
نامشخص
۵۵.۵ شاخه آجدار ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

قیمت نبشی آریان فولاد

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۳۷ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) سایز نبشی (cm) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری ضخامت (mm) سایز نبشی (cm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲.۵ ۴ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۲.۵ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲ ۳ ۴ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۳ ۴ ۱۳۸,۵۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۳ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۴ ۴ ۱۳۶,۵۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۴ ۴ ۵ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۴ ۵ ۱۳۶,۵۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۵ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۵ ۵ ۱۳۶,۵۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۶ ۵ ۶ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۵ ۶ ۱۳۶,۵۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۷ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۶ ۶ ۱۳۶,۵۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۸ ۵ ۷ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۵ ۷ ۱۳۵,۵۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۹ ۶ ۷ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۶ ۷ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۰ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۷ ۷ ۱۳۶,۵۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۱ ۶ ۸ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۶ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۲ ۶ ۸ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۶ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۳ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۸ ۸ ۱۳۶,۵۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۴ ۸ ۸ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۸ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۵ ۶ ۹ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۶ ۹ ۱۴۳,۵۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۶ ۷ ۹ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۷ ۹ ۱۴۳,۵۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۷ ۸ ۹ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۸ ۹ ۱۴۲,۵۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۸ ۹ ۹ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۹ ۹ ۱۴۲,۵۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۹ ۶ ۱۰ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۶ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۰ ۸ ۱۰ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۸ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰ ۱۰ ۱۳۷,۵۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۲ ۶ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۶ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۳ ۸ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۸ ۱۰ ۱۴۲,۵۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۴ ۱۰ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰ ۱۰ ۱۴۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۵ ۸ ۱۱ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۸ ۱۱ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۶ ۱۰ ۱۱ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰ ۱۱ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۷ ۱۲ ۱۲ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲ ۱۲ ۱۳۷,۵۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۸ ۱۰ ۱۲ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۹ ۱۰ ۱۲ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۳۰ ۱۲ ۱۲ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۳۱ ۱۰ ۱۳ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰ ۱۳ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۳۲ ۱۰ ۱۳ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰ ۱۳ ۱۵۳,۰۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۳۳ ۱۲ ۱۴ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲ ۱۴ ۱۶۳,۰۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۳۴ ۱۴ ۱۴ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۴ ۱۴ ۱۶۱,۰۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۳۵ ۱۲ ۱۵ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲ ۱۵ ۱۶۳,۰۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۳۶ ۱۵ ۱۵ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۵ ۱۵ ۱۶۱,۰۰۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۳۷ ۱۵ ۱۵ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۵ ۱۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۳۸ ۱۲ ۱۶ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲ ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۳۹ ۱۸ ۱۶ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۸ ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۴۰ ۱۶ ۱۶ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۶ ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۴۱ ۱۴ ۱۶ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۴ ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۴۲ ۱۵ ۱۸ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۵ ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۴۳ ۱۶ ۱۸ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۶ ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۴۴ ۱۸ ۱۸ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۸ ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۴۵ ۱۶ ۲۰ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۶ ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۴۶ ۱۸ ۲۰ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۸ ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۴۷ ۲۰ ۲۰ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۲۰ ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۴۸ ۲۳/۸۳ ۲۰ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۲۳/۸۳ ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

قیمت تسمه نوردی (کرومیت) آریان فولاد

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۲۹ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) عرض (mm) طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) عرض (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۱۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۸ ۱۰۰ ۱۳۷,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲ ۸ ۲۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۸ ۲۰۰ ۱۳۷,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۳ ۸ ۲۵۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۸ ۲۵۰ ۱۳۷,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۴ ۱۰ ۱۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰ ۱۰۰ ۱۳۷,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۵ ۱۰ ۲۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰ ۲۰۰ ۱۳۷,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۶ ۱۰ ۲۵۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰ ۲۵۰ ۱۳۷,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۷ ۱۰ ۲۷۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰ ۲۷۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۸ ۱۰ ۳۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰ ۳۰۰ ۱۳۷,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۹ ۱۰ ۴۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰ ۴۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۰ ۱۲ ۱۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲ ۱۰۰ ۱۳۷,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۱ ۱۲ ۲۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲ ۲۰۰ ۱۳۷,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۲ ۱۲ ۲۵۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲ ۲۵۰ ۱۳۷,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۳ ۱۲ ۲۷۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲ ۲۷۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۴ ۱۲ ۳۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲ ۳۰۰ ۱۳۷,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۵ ۱۲ ۳۲۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲ ۳۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۶ ۱۲ ۴۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲ ۴۰۰ ۱۴۰,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۷ ۱۵ ۲۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۵ ۲۰۰ ۱۳۷,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۸ ۱۵ ۲۵۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۵ ۲۵۰ ۱۳۷,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۹ ۱۵ ۲۷۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۵ ۲۷۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۰ ۱۵ ۳۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۵ ۳۰۰ ۱۳۷,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۱ ۱۵ ۴۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۵ ۴۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۲ ۲۰ ۲۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۲۰ ۲۰۰ ۱۳۷,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۳ ۲۰ ۲۵۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۲۰ ۲۵۰ ۱۳۷,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۴ ۲۰ ۲۷۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۲۰ ۲۷۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۵ ۲۰ ۳۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۲۰ ۳۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۶ ۲۰ ۴۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۲۰ ۴۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۷ ۲۵ ۳۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۲۵ ۳۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۸ ۳۰ ۳۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۳۰ ۳۰۰ ۱۳۷,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
درباره آریان فولاد

مجتمع آریان فولاد


آریان فولاد یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مقاطع فولادی تماماً خصوصی در ایران و خاورمیانه می‌باشد.


آریان ذوب


از جمله محصولات تولیدی شرکت آریان فولاد میلگرد آجدار از سایز ۱۰ الی ۳۲ می باشد.


آریان فولاد

نظرات

دیدگاه خود را ثبت نمایید
شماره همراه شما منتشر نخواهد شد
موارد علامت گذاری شده الزامی هستند
دیدگاه شما*