جهت تماس با کارشناسان فروش لوله با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 150 الی 153 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۰۰:۰۰ ۱۳۹۸/۷/۰۹
داخلی : ۱۵۰ الی ۱۵۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز لوله (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته(kg) سایز لوله (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته(kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱/۲ ۲/۵ ۷ ۱۶۹ ۱۲۶۷ ۱/۲ ۲/۵ تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۱۶۹ ۱۲۶۷
۲ ۳/۴ ۲/۶ ۹/۳۱ ۱۲۷ ۱۲۰۰ ۳/۴ ۲/۶ تماس بگیرید
نامشخص
۹/۳۱ ۱۲۷ ۱۲۰۰
۳ ۳/۴ ۲/۵ ۹/۲ ۱۲۷ ۱۲۹۵ ۳/۴ ۲/۵ تماس بگیرید
نامشخص
۹/۲ ۱۲۷ ۱۲۹۵
۴ ۱ ۳ ۱۳ ۹۱ ۱۳۳۳ ۱ ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۱۳ ۹۱ ۱۳۳۳
۵ ۱ ۳/۵ ۱۵/۲ ۹۱ ۱۴۱۹ ۱ ۳/۵ تماس بگیرید
نامشخص
۱۵/۲ ۹۱ ۱۴۱۹
۶ ۱/۴ -۱ ۳/۲۵ ۱۹ ۶۱ ۱۱۴۹ ۱/۴ -۱ ۳/۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۱۹ ۶۱ ۱۱۴۹
۷ ۱/۴ -۱ ۳/۵ ۱۹/۵ ۶۱ ۱۲۵۵ ۱/۴ -۱ ۳/۵ تماس بگیرید
نامشخص
۱۹/۵ ۶۱ ۱۲۵۵
۸ ۱/۲ -۱ ۳ ۱۹/۵ ۶۱ ۱۳۲۱ ۱/۲ -۱ ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۱۹/۵ ۶۱ ۱۳۲۱
۹ ۱/۲ -۱ ۴ ۲۲ ۶۱ ۱۳۴۲ ۱/۲ -۱ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۲۲ ۶۱ ۱۳۴۲
۱۰ ۲ ۳ ۲۵ ۳۷ ۱۱۳۲ ۲ ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۲۵ ۳۷ ۱۱۳۲
۱۱ ۲ ۳/۵ ۳۱ ۳۷ ۹۴۰ ۲ ۳/۵ تماس بگیرید
نامشخص
۳۱ ۳۷ ۹۴۰
۱۲ ۱/۲ -۲ ۵ ۴۱/۳ ۳۷ ۱۴۶۵ ۱/۲ -۲ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
۴۱/۳ ۳۷ ۱۴۶۵
۱۳ ۳ ۴ ۵۱/۳ ۱۹ ۹۶۶ ۳ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۵۱/۳ ۱۹ ۹۶۶
۱۴ ۳ ۴ ۵۱/۳ ۱۹ ۹۶۶ ۳ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۵۱/۳ ۱۹ ۹۶۶
۱۵ ۴ ۵ ۸۴ ۱۱ ۹۵۷ ۴ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
۸۴ ۱۱ ۹۵۷
۱۶ ۵ ۵ ۱۰۴ ۷ ۷۰۰ ۵ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
۱۰۴ ۷ ۷۰۰
۱۷ ۶ ۵ ۱۲۲ ۷ ۸۴۶ ۶ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲۲ ۷ ۸۴۶
برچسب ها :