آخرین بروزرسانی : ۱۱:۳۴ ۱۳۹۹/۷/۰۳
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ ۶ ۱۴۴ ۶ ۶ ۶ ۱۷۹,۰۰۰
نامشخص
۱۴۴ ۶
۲ ۸ ۶ ۱۹۰ ۶ ۸ ۶ ۱۷۶,۰۰۰
نامشخص
۱۹۰ ۶
۳ ۱۰ ۶ ۲۳۷ ۶ ۱۰ ۶ ۱۷۵,۰۰۰
نامشخص
۲۳۷ ۶
۴ ۱۰ ۴ ۱۶۰ ۶ ۱۰ ۴ ۱۷۵,۰۰۰
نامشخص
۱۶۰ ۶
۵ ۱۲ ۶ ۲۸۲ ۶ ۱۲ ۶ ۱۷۴,۰۰۰
نامشخص
۲۸۲ ۶
۶ ۱۲ ۸ ۳۷۴ ۶ ۱۲ ۸ ۱۷۵,۰۰۰
نامشخص
۳۷۴ ۶
۷ ۱۴ ۶ ۳۱۰ ۶ ۱۴ ۶ ۱۷۷,۰۰۰
نامشخص
۳۱۰ ۶
۸ ۱۴ ۸ ۴۱۱ ۶ ۱۴ ۸ ۱۷۸,۰۰۰
نامشخص
۴۱۱ ۶
برچسب ها :