آخرین بروزرسانی : ۱۳:۳۲ ۱۳۹۹/۴/۱۶
Sale Expert : +۹۸-۳۱۳۴۰۴۵
Extentions : ۳۰۰ - ۳۰۵
ثبت سفارش
ردیف Product / محصول specification / مشخصات Minimum order / حداقل سفارش Terms of delivery / محل تحویل Product / محصول specification / مشخصات قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) Minimum order / حداقل سفارش Terms of delivery / محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ میلگرد / Rebar ۱۲mm ۲۵T درب کارخانه / EXW میلگرد / Rebar ۱۲mm ۳۹۰
ثابت
۲۵T درب کارخانه / EXW
۲ کلاف میلگرد / Coil ۶.۵mm ۲۵T درب کارخانه / EXW کلاف میلگرد / Coil ۶.۵mm تماس بگیرید
نامشخص
۲۵T درب کارخانه / EXW
۳ تیرآهن / IPE ۱۶mm ۲۵T درب کارخانه / EXW تیرآهن / IPE ۱۶mm ۴۵۰
ثابت
۲۵T درب کارخانه / EXW
۴ قوطی و پروفیل / Profile ۲mm ۲۵T درب کارخانه / EXW قوطی و پروفیل / Profile ۲mm تماس بگیرید
نامشخص
۲۵T درب کارخانه / EXW
۵ قوطی و پروفیل / Profile ۱.۸mm ۲۵T درب کارخانه / EXW قوطی و پروفیل / Profile ۱.۸mm تماس بگیرید
نامشخص
۲۵T درب کارخانه / EXW
۶ قوطی و پروفیل / Profile ۰.۴-۱.۲mm ۲۵T درب کارخانه / EXW قوطی و پروفیل / Profile ۰.۴-۱.۲mm تماس بگیرید
نامشخص
۲۵T درب کارخانه / EXW
۷ نبشی / Angle ۳-۱۰mm ۲۵T درب کارخانه / EXW نبشی / Angle ۳-۱۰mm ۴۵۵
ثابت
۲۵T درب کارخانه / EXW
۸ ناودانی / UPE ۸-۱۶mm ۲۵T درب کارخانه / EXW ناودانی / UPE ۸-۱۶mm ۴۵۰
ثابت
۲۵T درب کارخانه / EXW
۹ سیم مفتول / Wire - ۲۵T درب کارخانه / EXW سیم مفتول / Wire - تماس بگیرید
نامشخص
۲۵T درب کارخانه / EXW
۱۰ لوله / Pipe ۲mm ۲۵T درب کارخانه / EXW لوله / Pipe ۲mm تماس بگیرید
نامشخص
۲۵T درب کارخانه / EXW
۱۱ ورق سیاه / Hot-rolled coil ۱.۸-۱۵mm ۱۰۰۰T درب کارخانه / EXW ورق سیاه / Hot-rolled coil ۱.۸-۱۵mm تماس بگیرید
نامشخص
۱۰۰۰T درب کارخانه / EXW
۱۲ ورق سیاه / Hot-rolled coil ۸-۵۰mm * ۲۰۰۰mm ۵۰۰T درب کارخانه / EXW ورق سیاه / Hot-rolled coil ۸-۵۰mm * ۲۰۰۰mm تماس بگیرید
نامشخص
۵۰۰T درب کارخانه / EXW
۱۳ ورق روغنی / Cold-rolled coil ۰.۴-۲mm ۳۰۰T درب کارخانه / EXW ورق روغنی / Cold-rolled coil ۰.۴-۲mm تماس بگیرید
نامشخص
۳۰۰T درب کارخانه / EXW
۱۴ ورق گالوانیزه / Galvanized coil ۰.۴-۲mm ۳۰۰T درب کارخانه / EXW ورق گالوانیزه / Galvanized coil ۰.۴-۲mm تماس بگیرید
نامشخص
۳۰۰T درب کارخانه / EXW
۱۵ ورق رنگی / Pre-painted Coil ۰.۴-۱.۲mm ۱۰۰T درب کارخانه / EXW ورق رنگی / Pre-painted Coil ۰.۴-۱.۲mm تماس بگیرید
نامشخص
۱۰۰T درب کارخانه / EXW
۱۶ تسمه / Flat Bar - ۲۵T درب کارخانه / EXW تسمه / Flat Bar - تماس بگیرید
نامشخص
۲۵T درب کارخانه / EXW
برچسب ها :