زیگزاگ


ردیفحالتضخامت (mm)محل تحویلواحد قیمتقیمت ( ریال)
1 شاخه (65 سانتی) 5 بنگاه اصفهان آهن کیلو 27,000
2 شاخه (55سانتی) 5 بنگاه اصفهان آهن کیلو 27,000
3 شاخه (75 سانتی) 5 بنگاه اصفهان آهن کیلو 27,000
نظرات
معرفی کالا