آخرین بروزرسانی : ۱۳:۱۴ ۱۳۹۹/۵/۲۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت شهر - کارخانه واحد ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) شهر - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴.۸ حرارتی بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۴.۸ حرارتی ۱۱۶,۲۰۰
ثابت
بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۲ ۵ زیگزاگ ۵۵ سانتی بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۵ زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۱۶,۲۰۰
ثابت
بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۳ ۵ زیگزاگ ۶۵ سانتی بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۵ زیگزاگ ۶۵ سانتی ۱۱۶,۲۰۰
ثابت
بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۴ ۵ زیگزاگ ۷۵ سانتی بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۵ زیگزاگ ۷۵ سانتی ۱۱۶,۲۰۰
ثابت
بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
برچسب ها :