زیگزاگ

قیمت زیگزاگ


ردیفحالتضخامت (mm)محل تحویلواحد قیمتقیمت ( ریال)
1 شاخه (65 سانتی) 5 بنگاه اصفهان آهن کیلو 34,500
2 شاخه (55سانتی) 5 بنگاه اصفهان آهن کیلو 34,500
3 شاخه (75 سانتی) 5 بنگاه اصفهان آهن کیلو 34,500
نظرات
معرفی کالا