زیگزاگ


ردیفحالتضخامت (mm)محل تحویلواحد قیمتقیمت ( ریال)
1 شاخه (65 سانتی) 5 بنگاه اصفهان آهن کیلو 32,000

2 شاخه (55سانتی) 5 بنگاه اصفهان آهن کیلو 32,000

3 شاخه (75 سانتی) 5 بنگاه اصفهان آهن کیلو 32,000

معرفی کالا
نظرات