زیگزاگ

قیمت زیگزاگ


ردیفحالتضخامت (mm)محل تحویلواحد قیمتقیمت ( ریال)
1 شاخه (55سانتی) 5 بنگاه اصفهان آهن کیلو 56,500

2 شاخه (65 سانتی) 5 بنگاه اصفهان آهن کیلو 56,500

3 شاخه (75 سانتی) 5 بنگاه اصفهان آهن کیلو 56,500

نظرات
معرفی کالا