زیگزاگ

قیمت زیگزاگ


ردیفحالتضخامت (mm)محل تحویلواحد قیمتقیمت ( ریال)
1 شاخه (55سانتی) 5 بنگاه اصفهان آهن کیلو 52,000

2 شاخه (65 سانتی) 5 بنگاه اصفهان آهن کیلو 52,000

3 شاخه (75 سانتی) 5 بنگاه اصفهان آهن کیلو 52,000

نظرات
معرفی کالا