آخرین بروزرسانی : ۱۲:۲۴ ۱۳۹۹/۷/۲۹
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری هر قطر بیرونی سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری هر قطر بیرونی قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱.۲ ۳/۷۳ ۹ ۶ تهران ۲۱/۳ " ۱.۲ ۳/۷۳ ۴,۱۰۰,۰۰۰
ثابت
۹ ۶ تهران ۲۱/۳
۲ " ۳.۴ ۳/۷۳ ۱۳ ۶ تهران ۲۶/۷ " ۳.۴ ۳/۷۳ ۵,۱۰۰,۰۰۰
ثابت
۱۳ ۶ تهران ۲۶/۷
۳ " ۱ ۴/۵۵ ۱۹ ۶ تهران ۳۳/۴ " ۱ ۴/۵۵ ۷,۶۰۰,۰۰۰
ثابت
۱۹ ۶ تهران ۳۳/۴
۴ "۱/۱.۴ ۴/۸۵ ۲۶ ۶ تهران ۴۲/۲ "۱/۱.۴ ۴/۸۵ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ثابت
۲۶ ۶ تهران ۴۲/۲
۵ "۱/۱.۲ ۵/۰۸ ۳۲ ۶ تهران ۴۸/۳ "۱/۱.۲ ۵/۰۸ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
ثابت
۳۲ ۶ تهران ۴۸/۳
۶ " ۲ ۵/۵۴ ۴۴ ۶ تهران ۶۰/۳ " ۲ ۵/۵۴ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
ثابت
۴۴ ۶ تهران ۶۰/۳
۷ "۲/۱.۲ ۷/۰۱ ۶۸ ۶ تهران ۷۳ "۲/۱.۲ ۷/۰۱ ۲۶,۷۰۰,۰۰۰
ثابت
۶۸ ۶ تهران ۷۳
۸ " ۳ ۷/۶۲ ۹۱ ۶ تهران ۸۸/۹ " ۳ ۷/۶۲ ۲۹,۸۰۰,۰۰۰
ثابت
۹۱ ۶ تهران ۸۸/۹
۹ " ۴ ۸/۵۶ ۱۳۰ ۶ تهران ۱۱۴/۳ " ۴ ۸/۵۶ ۴۲,۶۰۰,۰۰۰
ثابت
۱۳۰ ۶ تهران ۱۱۴/۳
برچسب ها :