آخرین بروزرسانی : ۱۵:۴۰ ۱۳۹۹/۷/۰۲
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری هر قطر بیرونی سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری هر قطر بیرونی قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱/۲ ۲/۷۷ ۷/۵ ۶ تهران ۲۱/۳ " ۱/۲ ۲/۷۷ ۲,۸۰۰,۰۰۰
ثابت
۷/۵ ۶ تهران ۲۱/۳
۲ " ۳/۴ ۲/۸۷ ۱۰ ۶ تهران ۲۶/۷ " ۳/۴ ۲/۸۷ ۳,۷۰۰,۰۰۰
ثابت
۱۰ ۶ تهران ۲۶/۷
۳ " ۱ ۳/۳۸ ۱۴ ۶ تهران ۳۳/۴ " ۱ ۳/۳۸ ۶,۴۰۰,۰۰۰
ثابت
۱۴ ۶ تهران ۳۳/۴
۴ " ۱/۴ ۱ ۳/۵۶ ۱۸ ۶ تهران ۴۲/۲ " ۱/۴ ۱ ۳/۵۶ ۷,۴۰۰,۰۰۰
ثابت
۱۸ ۶ تهران ۴۲/۲
۵ " ۱/۲ ۱ ۳/۶۸ ۲۲ ۶ تهران ۴۸/۳ " ۱/۲ ۱ ۳/۶۸ ۸,۰۰۰,۰۰۰
ثابت
۲۲ ۶ تهران ۴۸/۳
۶ " ۲ ۳/۹۱ ۳۱ ۶ تهران ۶۰/۳ " ۲ ۳/۹۱ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
ثابت
۳۱ ۶ تهران ۶۰/۳
۷ " ۱/۲ ۲ ۵/۱۶ ۴۷ ۶ تهران ۷۳ " ۱/۲ ۲ ۵/۱۶ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰
ثابت
۴۷ ۶ تهران ۷۳
۸ " ۳ ۵/۴۹ ۶۴ ۶ تهران ۸۸/۹ " ۳ ۵/۴۹ ۲۱,۸۰۰,۰۰۰
ثابت
۶۴ ۶ تهران ۸۸/۹
۹ " ۴ ۶/۰۲ ۹۳ ۶ تهران ۱۱۴/۳ " ۴ ۶/۰۲ ۳۱,۵۵۰,۰۰۰
ثابت
۹۳ ۶ تهران ۱۱۴/۳
برچسب ها :