منو اصلی
0123456789
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=

 • تیرآهن هاش

  قیمت تیرآهن هاش


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزاستانداردکارخانهطول شاخه (m)قیمت ( ریال)وزن شاخه (kg)محل تحویلواحدقیمت ( ریال)
  1 10 HEA (سبک) وارداتی 12 تماس بگیرید 200 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  2 10 HEB (سنگین) وارداتی 12 تماس بگیرید 240 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  3 12 HEA (سبک) وارداتی 12 تماس بگیرید 240 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  4 12 HEB (سنگین) وارداتی 12 تماس بگیرید 320 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  5 14 HEA (سبک) وارداتی 12 99,500 296 انبار تهران کیلوگرم 99,500

  6 14 HEB (سنگین) وارداتی 12 69,500 400 انبار تهران کیلوگرم 69,500

  7 16 HEA (سبک) وارداتی 12 65,500 364 انبار تهران کیلوگرم 65,500

  8 16 HEB (سنگین) وارداتی 12 65,500 500 انبار تهران کیلوگرم 65,500

  9 18 HEA (سبک) وارداتی 12 67,500 426 انبار تهران کیلوگرم 67,500

  10 18 HEB (سنگین) وارداتی 12 91,000 590 انبار تهران کیلوگرم 91,000

  11 20 HEA (سبک) وارداتی 12 تماس بگیرید 510 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  12 20 HEB (سنگین) وارداتی 12 تماس بگیرید 730 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  13 22 HEA (سبک) وارداتی 12 تماس بگیرید 620 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  14 22 HEB (سنگین) وارداتی 12 تماس بگیرید 850 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  15 24 HEA (سبک) وارداتی 12 تماس بگیرید 720 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  16 24 HEB (سنگین) وارداتی 12 تماس بگیرید 998 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  17 26 HEA (سبک) وارداتی 12 تماس بگیرید 820 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  18 26 HEB (سنگین) وارداتی 12 تماس بگیرید 1120 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  19 28 HEA (سبک) وارداتی 12 تماس بگیرید 920 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  20 28 HEB (سنگین) وارداتی 12 تماس بگیرید 1240 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  21 30 HEA (سبک) وارداتی 12 تماس بگیرید 1050 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  22 30 HEB (سنگین) وارداتی 12 تماس بگیرید 1400 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  23 32 HEA (سبک) وارداتی 12 تماس بگیرید 1170 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  24 32 HEB (سنگین) وارداتی 12 تماس بگیرید 1530 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  25 34 HEA (سبک) وارداتی 12 تماس بگیرید 1260 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  26 34 HEB (سنگین) وارداتی 12 تماس بگیرید 1600 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  27 36 HEA (سبک) وارداتی 12 تماس بگیرید 1350 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  28 36 HEB (سنگین) وارداتی 12 تماس بگیرید 1700 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  29 40 HEA (سبک) وارداتی 12 تماس بگیرید 1500 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  30 40 HEB (سنگین) وارداتی 12 تماس بگیرید 1860 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  31 45 HEA (سبک) وارداتی 12 تماس بگیرید 1680 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  32 45 HEB (سنگین) وارداتی 12 تماس بگیرید 2050 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  33 50 HEA (سبک) وارداتی 12 تماس بگیرید 1860 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  34 50 HEB (سنگین) وارداتی 12 تماس بگیرید 2250 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  35 55 HEA (سبک) وارداتی 12 تماس بگیرید 1992 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  36 55 HEB (سنگین) وارداتی 12 تماس بگیرید 2400 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  37 60 HEA (سبک) وارداتی 12 تماس بگیرید 2140 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  38 60 HEB (سنگین) وارداتی 12 تماس بگیرید 2550 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  39 65 HEA (سبک) وارداتی 12 تماس بگیرید 2290 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

  40 65 HEB (سنگین) وارداتی 12 تماس بگیرید 2700 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید


 • درحال بارگزاری لطفا منتظر بمانید