آخرین بروزرسانی : ۱۵:۳۳ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری هر قطر بیرونی سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری هر قطر بیرونی قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱.۲ ۲/۷۷ ۷/۵ ۶ تهران ۲۱/۳ " ۱.۲ ۲/۷۷ ۲,۹۸۰,۰۰۰
۱۸۰۰۰۰
۷/۵ ۶ تهران ۲۱/۳
۲ " ۳.۴ ۲/۸۷ ۱۰ ۶ تهران ۲۶/۷ " ۳.۴ ۲/۸۷ ۳,۹۸۰,۰۰۰
۲۸۰۰۰۰
۱۰ ۶ تهران ۲۶/۷
۳ " ۱ ۳/۳۸ ۱۴ ۶ تهران ۳۳/۴ " ۱ ۳/۳۸ ۶,۷۰۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰۰
۱۴ ۶ تهران ۳۳/۴
۴ "۱/۱.۴ ۳/۵۶ ۱۸ ۶ تهران ۴۲/۲ "۱/۱.۴ ۳/۵۶ ۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰۰
۱۸ ۶ تهران ۴۲/۲
۵ "۱/۱.۲ ۳/۶۸ ۲۲ ۶ تهران ۴۸/۳ "۱/۱.۲ ۳/۶۸ ۸,۶۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰۰
۲۲ ۶ تهران ۴۸/۳
۶ " ۲ ۳/۹۱ ۳۱ ۶ تهران ۶۰/۳ " ۲ ۳/۹۱ -
نامشخص
۳۱ ۶ تهران ۶۰/۳
۷ "۲/۱.۲ ۵/۱۶ ۴۷ ۶ تهران ۷۳ "۲/۱.۲ ۵/۱۶ ۱۹,۸۵۰,۰۰۰
۲۱۵۰۰۰۰
۴۷ ۶ تهران ۷۳
۸ " ۳ ۵/۴۹ ۶۴ ۶ تهران ۸۸/۹ " ۳ ۵/۴۹ ۲۳,۹۰۰,۰۰۰
۲۱۰۰۰۰۰
۶۴ ۶ تهران ۸۸/۹
۹ " ۴ ۶/۰۲ ۹۳ ۶ تهران ۱۱۴/۳ " ۴ ۶/۰۲ ۳۳,۴۰۰,۰۰۰
۱۸۵۰۰۰۰
۹۳ ۶ تهران ۱۱۴/۳

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۳۵ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) سایز (inch) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری هر قطر بیرونی ضخامت (mm) سایز (inch) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری هر قطر بیرونی قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳/۷۳ " ۱.۲ ۹ ۶ تهران ۲۱/۳ ۳/۷۳ " ۱.۲ ۳,۹۰۰,۰۰۰
۳۵۰۰۰۰
۹ ۶ تهران ۲۱/۳
۲ ۳/۷۳ " ۳.۴ ۱۳ ۶ تهران ۲۶/۷ ۳/۷۳ " ۳.۴ ۴,۹۰۰,۰۰۰
۸۰۰۰۰۰
۱۳ ۶ تهران ۲۶/۷
۳ ۴/۵۵ " ۱ ۱۹ ۶ تهران ۳۳/۴ ۴/۵۵ " ۱ ۷,۴۰۰,۰۰۰
۸۰۰۰۰۰
۱۹ ۶ تهران ۳۳/۴
۴ ۴/۸۵ "۱/۱.۴ ۲۶ ۶ تهران ۴۲/۲ ۴/۸۵ "۱/۱.۴ ۹,۹۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰۰۰
۲۶ ۶ تهران ۴۲/۲
۵ ۵/۰۸ "۱/۱.۲ ۳۲ ۶ تهران ۴۸/۳ ۵/۰۸ "۱/۱.۲ ۱۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۹۰۰۰۰۰
۳۲ ۶ تهران ۴۸/۳
۶ ۵/۵۴ " ۲ ۴۴ ۶ تهران ۶۰/۳ ۵/۵۴ " ۲ ۱۴,۸۵۰,۰۰۰
۱۸۵۰۰۰۰
۴۴ ۶ تهران ۶۰/۳
۷ ۷/۰۱ "۲/۱.۲ ۶۸ ۶ تهران ۷۳ ۷/۰۱ "۲/۱.۲ ۲۲,۸۵۰,۰۰۰
۳۳۵۰۰۰۰
۶۸ ۶ تهران ۷۳
۸ ۷/۶۲ " ۳ ۹۱ ۶ تهران ۸۸/۹ ۷/۶۲ " ۳ ۲۹,۹۰۰,۰۰۰
۳۹۰۰۰۰۰
۹۱ ۶ تهران ۸۸/۹
۹ ۸/۵۶ " ۴ ۱۳۰ ۶ تهران ۱۱۴/۳ ۸/۵۶ " ۴ ۴۲,۹۰۰,۰۰۰
۵۴۰۰۰۰۰
۱۳۰ ۶ تهران ۱۱۴/۳

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.