آخرین بروزرسانی : ۱۱:۳۲ ۱۳۹۹/۷/۰۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری هر قطر بیرونی سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری هر قطر بیرونی قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱/۲ ۲/۷۷ ۷/۵ ۶ تهران ۲۱/۳ " ۱/۲ ۲/۷۷ ۲,۸۰۰,۰۰۰
نامشخص
۷/۵ ۶ تهران ۲۱/۳
۲ " ۳/۴ ۲/۸۷ ۱۰ ۶ تهران ۲۶/۷ " ۳/۴ ۲/۸۷ ۳,۷۰۰,۰۰۰
نامشخص
۱۰ ۶ تهران ۲۶/۷
۳ " ۱ ۳/۳۸ ۱۴ ۶ تهران ۳۳/۴ " ۱ ۳/۳۸ ۶,۴۰۰,۰۰۰
نامشخص
۱۴ ۶ تهران ۳۳/۴
۴ " ۱/۴ ۱ ۳/۵۶ ۱۸ ۶ تهران ۴۲/۲ " ۱/۴ ۱ ۳/۵۶ ۷,۴۰۰,۰۰۰
نامشخص
۱۸ ۶ تهران ۴۲/۲
۵ " ۱/۲ ۱ ۳/۶۸ ۲۲ ۶ تهران ۴۸/۳ " ۱/۲ ۱ ۳/۶۸ ۸,۰۰۰,۰۰۰
نامشخص
۲۲ ۶ تهران ۴۸/۳
۶ " ۲ ۳/۹۱ ۳۱ ۶ تهران ۶۰/۳ " ۲ ۳/۹۱ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
نامشخص
۳۱ ۶ تهران ۶۰/۳
۷ " ۱/۲ ۲ ۵/۱۶ ۴۷ ۶ تهران ۷۳ " ۱/۲ ۲ ۵/۱۶ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰
نامشخص
۴۷ ۶ تهران ۷۳
۸ " ۳ ۵/۴۹ ۶۴ ۶ تهران ۸۸/۹ " ۳ ۵/۴۹ ۲۱,۸۰۰,۰۰۰
نامشخص
۶۴ ۶ تهران ۸۸/۹
۹ " ۴ ۶/۰۲ ۹۳ ۶ تهران ۱۱۴/۳ " ۴ ۶/۰۲ ۳۱,۵۵۰,۰۰۰
نامشخص
۹۳ ۶ تهران ۱۱۴/۳

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۳۳ ۱۳۹۹/۷/۰۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری هر قطر بیرونی سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری هر قطر بیرونی قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱/۲ ۳/۷۳ ۹ ۶ تهران ۲۱/۳ " ۱/۲ ۳/۷۳ ۳,۵۵۰,۰۰۰
نامشخص
۹ ۶ تهران ۲۱/۳
۲ " ۳/۴ ۳/۷۳ ۱۳ ۶ تهران ۲۶/۷ " ۳/۴ ۳/۷۳ ۴,۱۰۰,۰۰۰
نامشخص
۱۳ ۶ تهران ۲۶/۷
۳ " ۱ ۴/۵۵ ۱۹ ۶ تهران ۳۳/۴ " ۱ ۴/۵۵ ۶,۶۰۰,۰۰۰
نامشخص
۱۹ ۶ تهران ۳۳/۴
۴ " ۱/۴ ۱ ۴/۸۵ ۲۶ ۶ تهران ۴۲/۲ " ۱/۴ ۱ ۴/۸۵ ۸,۸۵۰,۰۰۰
نامشخص
۲۶ ۶ تهران ۴۲/۲
۵ " ۱/۲ ۱ ۵/۰۸ ۳۲ ۶ تهران ۴۸/۳ " ۱/۲ ۱ ۵/۰۸ ۹,۵۰۰,۰۰۰
نامشخص
۳۲ ۶ تهران ۴۸/۳
۶ " ۲ ۵/۵۴ ۴۴ ۶ تهران ۶۰/۳ " ۲ ۵/۵۴ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
نامشخص
۴۴ ۶ تهران ۶۰/۳
۷ " ۱/۲ ۲ ۷/۰۱ ۶۸ ۶ تهران ۷۳ " ۱/۲ ۲ ۷/۰۱ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰
نامشخص
۶۸ ۶ تهران ۷۳
۸ " ۳ ۷/۶۲ ۹۱ ۶ تهران ۸۸/۹ " ۳ ۷/۶۲ ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
نامشخص
۹۱ ۶ تهران ۸۸/۹
۹ " ۴ ۸/۵۶ ۱۳۰ ۶ تهران ۱۱۴/۳ " ۴ ۸/۵۶ ۳۷,۵۰۰,۰۰۰
نامشخص
۱۳۰ ۶ تهران ۱۱۴/۳

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.