منو اصلی
0123456789
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=
 • لوله مانیسمان چین رده ۴۰

  قیمت لوله مانیسمان چین رده ۴۰


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 150 الی 153

  ردیفسایز (اینچ)طول شاخه (m)ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)قیمت ( ریال)محل تحویلهر قطر بیرونیقیمت ( ریال)
  1 1/2 6 2/77 7/5 1,500,000 تهران 21/3 1,500,000

  2 3/4 6 2/87 10 1,800,000 تهران 26/7 1,800,000

  3 1 6 3/38 14 1,800,000 تهران 33/4 1,800,000

  4 1/4 * 1 6 3/56 18 2,850,000 تهران 42/2 2,850,000

  5 1/2 * 1 6 3/68 22 2,950,000 تهران 48/3 2,950,000

  6 2 6 3/91 31 4,300,000 تهران 60/3 4,300,000

  7 1/2 * 2 6 5/16 47 5,950,000 تهران 73 5,950,000

  8 3 6 5/49 64 7,750,000 تهران 88/9 7,750,000

  9 4 6 6/02 93 12,100,000 تهران 114/3 12,100,000


 • لوله مانیسمان چین رده ۸۰

  قیمت لوله مانیسمان چین رده ۸۰


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 150 الی 153

  ردیفسایز (اینچ)طول شاخه (m)ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)قیمت ( ریال)محل تحویلهر قطر بیرونیقیمت ( ریال)
  1 1/2 6 3/73 9 2,150,000 تهران 21/3 2,150,000

  2 3/4 6 3/91 13 3,100,000 تهران 26/7 3,100,000

  3 1 6 4/55 19 3,750,000 تهران 33/4 3,750,000

  4 1/4 * 1 6 4/85 26 3,500,000 تهران 42/2 3,500,000

  5 1/2 * 1 6 5/08 32 7,200,000 تهران 48/3 7,200,000

  6 2 6 5/54 44 9,150,000 تهران 60/3 9,150,000

  7 1/2 * 2 6 7/01 68 12,500,000 تهران 73 12,500,000

  8 3 6 7/62 91 17,600,000 تهران 88/9 17,600,000

  9 4 6 8/56 130 29,100,000 تهران 114/3 29,100,000


 • درحال بارگزاری لطفا منتظر بمانید