آخرین بروزرسانی : ۱۰:۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۹
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه تعداد در هر کیسه سایز (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) تعداد در هر کیسه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳/۴" اصفهان - تهران ۱۲۵ ۳/۴" اصفهان - تهران ۱۵,۰۰۰
ثابت
۱۲۵
۲ ۱" اصفهان - تهران ۱۵۰ ۱" اصفهان - تهران ۲۴,۰۰۰
ثابت
۱۵۰
۳ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۲۵۰ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۲۷,۰۰۰
ثابت
۲۵۰
۴ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران ۴۰ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران ۳۸,۰۰۰
ثابت
۴۰
۵ ۲ اصفهان - تهران ۴۰۰ ۲ اصفهان - تهران ۵۹,۰۰۰
ثابت
۴۰۰
۶ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۵۰ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۹۰,۰۰۰
ثابت
۵۰
۷ ۳ اصفهان - تهران ۶۰ ۳ اصفهان - تهران ۱۱۵,۰۰۰
ثابت
۶۰
آخرین بروزرسانی : ۱۰:۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۹
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه تعداد در هر کیسه سایز (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) تعداد در هر کیسه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳/۴" اصفهان - تهران ۱۲۵ ۳/۴" اصفهان - تهران ۳۵,۰۰۰
ثابت
۱۲۵
۲ ۱" اصفهان - تهران ۱۵۰ ۱" اصفهان - تهران ۴۸,۰۰۰
ثابت
۱۵۰
۳ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۲۵۰ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۵۷,۰۰۰
ثابت
۲۵۰
۴ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران ۴۰ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران ۷۸,۰۰۰
ثابت
۴۰
۵ ۲ اصفهان - تهران ۴۰۰ ۲ اصفهان - تهران ۱۱۰,۰۰۰
ثابت
۴۰۰
۶ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۵۰ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۱۷۵,۰۰۰
ثابت
۵۰
۷ ۳ اصفهان - تهران ۶۰ ۳ اصفهان - تهران ۲۰۰,۰۰۰
ثابت
۶۰