آخرین بروزرسانی : ۱۳:۴۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۹
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه تعداد در هر کیسه سایز (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) تعداد در هر کیسه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳/۴" اصفهان - تهران ۱۲۵ ۳/۴" اصفهان - تهران ۱۹,۵۰۰
نامشخص
۱۲۵
۲ ۱" اصفهان - تهران ۱۵۰ ۱" اصفهان - تهران ۲۸,۵۰۰
نامشخص
۱۵۰
۳ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۲۵۰ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۳۲,۰۰۰
نامشخص
۲۵۰
۴ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران ۴۰ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران ۴۷,۰۰۰
نامشخص
۴۰
۵ ۲ اصفهان - تهران ۴۰۰ ۲ اصفهان - تهران ۷۰,۰۰۰
نامشخص
۴۰۰
۶ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۵۰ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۱۱۰,۰۰۰
نامشخص
۵۰
۷ ۳ اصفهان - تهران ۶۰ ۳ اصفهان - تهران ۱۵۰,۰۰۰
نامشخص
۶۰
آخرین بروزرسانی : ۱۳:۴۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۹
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه تعداد در هر کیسه سایز (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) تعداد در هر کیسه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳/۴" اصفهان - تهران ۱۲۵ ۳/۴" اصفهان - تهران ۴۳,۰۰۰
نامشخص
۱۲۵
۲ ۱" اصفهان - تهران ۱۵۰ ۱" اصفهان - تهران ۴۹,۰۰۰
نامشخص
۱۵۰
۳ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۲۵۰ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۷۰,۰۰۰
نامشخص
۲۵۰
۴ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران ۴۰ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران ۸۲,۰۰۰
نامشخص
۴۰
۵ ۲ اصفهان - تهران ۴۰۰ ۲ اصفهان - تهران ۱۴۵,۰۰۰
نامشخص
۴۰۰
۶ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۵۰ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۲۲۰,۰۰۰
نامشخص
۵۰
۷ ۳ اصفهان - تهران ۶۰ ۳ اصفهان - تهران ۲۹۰,۰۰۰
نامشخص
۶۰