آخرین بروزرسانی : ۱۳:۴۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۹
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه تعداد در هر کیسه سایز (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) تعداد در هر کیسه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱/۲" اصفهان - تهران ۲۵۰ ۱/۲" اصفهان - تهران ۳۰,۰۰۰
نامشخص
۲۵۰
۲ ۳/۴" اصفهان - تهران ۱۵۰ ۳/۴" اصفهان - تهران ۴۰,۰۰۰
نامشخص
۱۵۰
۳ ۱" اصفهان - تهران ۱۰۰ ۱" اصفهان - تهران ۵۹,۰۰۰
نامشخص
۱۰۰
۴ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۷۵ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۷۸,۰۰۰
نامشخص
۷۵
۵ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران ۵۰ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران ۱۱۰,۰۰۰
نامشخص
۵۰
۶ ۲ اصفهان - تهران ۴۰ ۲ اصفهان - تهران ۱۵۰,۰۰۰
نامشخص
۴۰
۷ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۲۰ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۲۵۰,۰۰۰
نامشخص
۲۰
۸ ۳ اصفهان - تهران ۱۵ ۳ اصفهان - تهران ۳۱۰,۰۰۰
نامشخص
۱۵
۹ ۴ اصفهان - تهران ۱۰ ۴ اصفهان - تهران ۴۹۰,۰۰۰
نامشخص
۱۰
آخرین بروزرسانی : ۱۳:۴۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۹
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه تعداد در هر کیسه سایز (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) تعداد در هر کیسه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱/۲" اصفهان - تهران ۲۵۰ ۱/۲" اصفهان - تهران ۷۲,۰۰۰
نامشخص
۲۵۰
۲ ۳/۴" اصفهان - تهران ۱۵۰ ۳/۴" اصفهان - تهران ۹۸,۰۰۰
نامشخص
۱۵۰
۳ ۱" اصفهان - تهران ۱۰۰ ۱" اصفهان - تهران ۱۲۰,۰۰۰
نامشخص
۱۰۰
۴ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۷۵ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۱۷۰,۰۰۰
نامشخص
۷۵
۵ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران ۵۰ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران ۲۲۰,۰۰۰
نامشخص
۵۰
۶ ۲ اصفهان - تهران ۴۰ ۲ اصفهان - تهران ۲۹۰,۰۰۰
نامشخص
۴۰
۷ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۲۰ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۵۱۰,۰۰۰
نامشخص
۲۰
۸ ۳ اصفهان - تهران ۱۵ ۳ اصفهان - تهران ۶۲۰,۰۰۰
نامشخص
۱۵
۹ ۴ اصفهان - تهران ۱۰ ۴ اصفهان - تهران ۱,۵۲۰,۰۰۰
نامشخص
۱۰