آخرین بروزرسانی : ۱۰:۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۹
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه تعداد در هر کیسه سایز (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) تعداد در هر کیسه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱/۲" اصفهان - تهران ۲۵۰ ۱/۲" اصفهان - تهران ۲۰,۰۰۰
ثابت
۲۵۰
۲ ۳/۴" اصفهان - تهران ۱۵۰ ۳/۴" اصفهان - تهران ۲۵,۰۰۰
ثابت
۱۵۰
۳ ۱" اصفهان - تهران ۱۰۰ ۱" اصفهان - تهران ۳۵,۰۰۰
ثابت
۱۰۰
۴ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۷۵ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۵۷,۰۰۰
ثابت
۷۵
۵ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران ۵۰ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران ۷۸,۰۰۰
ثابت
۵۰
۶ ۲ اصفهان - تهران ۴۰ ۲ اصفهان - تهران ۱۱۸,۰۰۰
ثابت
۴۰
۷ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۲۰ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۱۹۰,۰۰۰
ثابت
۲۰
۸ ۳ اصفهان - تهران ۱۵ ۳ اصفهان - تهران ۲۱۶,۰۰۰
ثابت
۱۵
۹ ۴ اصفهان - تهران ۱۰ ۴ اصفهان - تهران ۳۷۰,۰۰۰
ثابت
۱۰
آخرین بروزرسانی : ۱۰:۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۹
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه تعداد در هر کیسه سایز (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) تعداد در هر کیسه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱/۲" اصفهان - تهران ۲۵۰ ۱/۲" اصفهان - تهران ۵۰,۰۰۰
ثابت
۲۵۰
۲ ۳/۴" اصفهان - تهران ۱۵۰ ۳/۴" اصفهان - تهران ۷۰,۰۰۰
ثابت
۱۵۰
۳ ۱" اصفهان - تهران ۱۰۰ ۱" اصفهان - تهران ۸۰,۰۰۰
ثابت
۱۰۰
۴ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۷۵ ۱_۱/۴" اصفهان - تهران ۱۱۲,۰۰۰
ثابت
۷۵
۵ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران ۵۰ ۱_۱/۲ اصفهان - تهران ۱۱۶,۰۰۰
ثابت
۵۰
۶ ۲ اصفهان - تهران ۴۰ ۲ اصفهان - تهران ۲۱۰,۰۰۰
ثابت
۴۰
۷ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۲۰ ۲_۱/۲ اصفهان - تهران ۳۵۰,۰۰۰
ثابت
۲۰
۸ ۳ اصفهان - تهران ۱۵ ۳ اصفهان - تهران ۴۵۰,۰۰۰
ثابت
۱۵
۹ ۴ اصفهان - تهران ۱۰ ۴ اصفهان - تهران ۱,۱۰۰,۰۰۰
ثابت
۱۰