آخرین بروزرسانی : ۱۴:۳۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
داخلی ۲۲۰ الی ۲۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت واحد محل تحویل - بنگاه ابعاد (m) ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل تحویل - بنگاه ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ شیت کیلوگرم بابل - بنگاه پلتا ۶*۱.۵ ۶ شیت تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم بابل - بنگاه پلتا ۶*۱.۵
۲ ۸ شیت کیلوگرم بابل - بنگاه پلتا ۶*۱.۵ ۸ شیت تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم بابل - بنگاه پلتا ۶*۱.۵
۳ ۱۰ شیت کیلوگرم بابل - بنگاه پلتا ۶*۱.۵ ۱۰ شیت تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم بابل - بنگاه پلتا ۶*۱.۵
۴ ۱۲ شیت کیلوگرم بابل - بنگاه پلتا ۶*۱.۵ ۱۲ شیت تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم بابل - بنگاه پلتا ۶*۱.۵
۵ ۱۵ شیت کیلوگرم بابل - بنگاه پلتا ۶*۱.۵ ۱۵ شیت تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم بابل - بنگاه پلتا ۶*۱.۵
۶ ۲۰ شیت کیلوگرم بابل - بنگاه پلتا ۶*۲ ۲۰ شیت تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم بابل - بنگاه پلتا ۶*۲
۷ ۲۵ شیت کیلوگرم بابل - بنگاه پلتا ۶*۲ ۲۵ شیت تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم بابل - بنگاه پلتا ۶*۲
۸ ۳۰ شیت کیلوگرم بابل - بنگاه پلتا ۶*۲ ۳۰ شیت تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم بابل - بنگاه پلتا ۶*۲
۹ ۳۵ شیت کیلوگرم بابل - بنگاه پلتا ۶*۲ ۳۵ شیت تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم بابل - بنگاه پلتا ۶*۲
برچسب ها :