جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 220 الی 230

آخرین بروزرسانی : ۱۶:۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
داخلی ۲۲۰ الی ۲۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ابعاد(cm) ضخامت (mm) حالت محل تحویل - بنگاه ابعاد(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۵*۱۵ ۶ شیت بجنورد-بنگاه نودهی ۱۵*۱۵ ۶ ۷۵,۰۰۰
نامشخص
شیت بجنورد-بنگاه نودهی
۲ ۳۰*۳۰ ۶ شیت بجنورد-بنگاه نودهی ۳۰*۳۰ ۶ ۷۵,۰۰۰
نامشخص
شیت بجنورد-بنگاه نودهی
۳ ۱۰*۱۰ ۸ شیت بجنورد-بنگاه نودهی ۱۰*۱۰ ۸ ۷۵,۰۰۰
نامشخص
شیت بجنورد-بنگاه نودهی
۴ ۱۵*۱۵ ۸ شیت بجنورد-بنگاه نودهی ۱۵*۱۵ ۸ ۷۵,۰۰۰
نامشخص
شیت بجنورد-بنگاه نودهی
۵ ۲۰*۲۰ ۸ شیت بجنورد-بنگاه نودهی ۲۰*۲۰ ۸ ۷۵,۰۰۰
نامشخص
شیت بجنورد-بنگاه نودهی
۶ ۲۵*۲۵ ۸ شیت بجنورد-بنگاه نودهی ۲۵*۲۵ ۸ ۷۵,۰۰۰
نامشخص
شیت بجنورد-بنگاه نودهی
۷ ۳۰*۳۰ ۸ شیت بجنورد-بنگاه نودهی ۳۰*۳۰ ۸ ۷۵,۰۰۰
نامشخص
شیت بجنورد-بنگاه نودهی
۸ ۳۵*۳۵ ۸ شیت بجنورد-بنگاه نودهی ۳۵*۳۵ ۸ ۷۵,۰۰۰
نامشخص
شیت بجنورد-بنگاه نودهی
۹ ۴۰*۴۰ ۸ شیت بجنورد-بنگاه نودهی ۴۰*۴۰ ۸ ۷۵,۰۰۰
نامشخص
شیت بجنورد-بنگاه نودهی
۱۰ ۱۰*۱۰ ۱۰ شیت بجنورد-بنگاه نودهی ۱۰*۱۰ ۱۰ ۷۵,۰۰۰
نامشخص
شیت بجنورد-بنگاه نودهی
۱۱ ۱۵*۱۵ ۱۰ شیت بجنورد-بنگاه نودهی ۱۵*۱۵ ۱۰ ۷۵,۰۰۰
نامشخص
شیت بجنورد-بنگاه نودهی
۱۲ ۲۰*۲۰ ۱۰ شیت بجنورد-بنگاه نودهی ۲۰*۲۰ ۱۰ ۷۵,۰۰۰
نامشخص
شیت بجنورد-بنگاه نودهی
۱۳ ۲۵*۲۵ ۱۰ شیت بجنورد-بنگاه نودهی ۲۵*۲۵ ۱۰ ۷۵,۰۰۰
نامشخص
شیت بجنورد-بنگاه نودهی
۱۴ ۳۰*۳۰ ۱۰ شیت بجنورد-بنگاه نودهی ۳۰*۳۰ ۱۰ ۷۵,۰۰۰
نامشخص
شیت بجنورد-بنگاه نودهی
۱۵ ۳۵*۳۵ ۱۰ شیت بجنورد-بنگاه نودهی ۳۵*۳۵ ۱۰ ۷۵,۰۰۰
نامشخص
شیت بجنورد-بنگاه نودهی
۱۶ ۴۰*۴۰ ۱۰ شیت بجنورد-بنگاه نودهی ۴۰*۴۰ ۱۰ ۷۵,۰۰۰
نامشخص
شیت بجنورد-بنگاه نودهی
۱۷ ۳۵*۳۵ ۱۲ شیت بجنورد-بنگاه نودهی ۳۵*۳۵ ۱۲ ۷۵,۰۰۰
نامشخص
شیت بجنورد-بنگاه نودهی
۱۸ ۴۰*۴۰ ۱۲ شیت بجنورد-بنگاه نودهی ۴۰*۴۰ ۱۲ ۷۵,۰۰۰
نامشخص
شیت بجنورد-بنگاه نودهی
برچسب ها :