جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 220 الی 230

داخلی ۲۲۰ الی ۲۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت واحد محل تحویل - بنگاه ابعاد (m) ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل تحویل - بنگاه ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۳ رول کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱ ۰.۳ رول تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱
۲ ۰.۴ رول کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱ ۰.۴ رول تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱
۳ ۰.۵ رول کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱ ۰.۵ رول ۱۰۹,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱
۴ ۰.۵ رول کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵ ۰.۵ رول ۱۱۰,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵
۵ ۰.۶ رول کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱ ۰.۶ رول ۱۱۰,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱
۶ ۰.۶ رول کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵ ۰.۶ رول ۱۱۰,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵
۷ ۰.۷ رول کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱ ۰.۷ رول ۱۰۸,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱
۸ ۰.۷ رول کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵ ۰.۷ رول ۱۰۷,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵
۹ ۰.۸ رول کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱ ۰.۸ رول ۱۰۷,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱
۱۰ ۰.۸ رول کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵ ۰.۸ رول ۱۰۷,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵
۱۱ ۰.۹ رول کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱ ۰.۹ رول ۱۱۰,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱
۱۲ ۰.۹ رول کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵ ۰.۹ رول ۱۰۶,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵
۱۳ ۱ رول کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱ ۱ رول ۱۱۱,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱
۱۴ ۱ رول کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵ ۱ رول ۱۱۰,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵
۱۵ ۱.۲۵ رول کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱ ۱.۲۵ رول ۱۱۰,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱
۱۶ ۱.۲۵ رول کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵ ۱.۲۵ رول ۱۰۹,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵
۱۷ ۱.۵ رول کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱ ۱.۵ رول ۱۰۸,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱
۱۸ ۱.۵ رول کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵ ۱.۵ رول ۱۰۷,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵
۱۹ ۲ رول کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱ ۲ رول ۱۰۹,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱
۲۰ ۲ رول کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵ ۲ رول ۱۰۸,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵
۲۱ ۲.۵ رول کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱ ۲.۵ رول ۱۱۲,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱
۲۲ ۲.۵ رول کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵ ۲.۵ رول تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم تهران - بازرگانی فولادیار عرض ۱.۲۵
برچسب ها :

بزرگترین عرضه کننده انواع ورق های فولادی سرد،گالوانیزه ورنگی ومصنوعات آن