داخلی ۲۲۰ الی ۲۲۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه محل بارگیری نوع ورق ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت کارخانه محل بارگیری نوع ورق قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ ۲*۱ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۲ ۲*۱ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
۲ ۲.۵ ۲*۱ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۲.۵ ۲*۱ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
۳ ۳ عرض ۱ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۳ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
۴ ۳ ۱.۲۵*۲.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۳ ۱.۲۵*۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
۵ ۳ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۳ ۶*۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
۶ ۳ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۳ ۶*۱.۵ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
۷ ۴ عرض ۱ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۴ عرض ۱ ۴۱۲,۰۰۰
نامشخص
شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
۸ ۴ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۴ ۶*۱.۲۵ ۴۶۲,۰۰۰
نامشخص
شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
۹ ۴ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۴ ۶*۱.۵ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
۱۰ ۵ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۵ ۶*۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
۱۱ ۵ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۵ ۶*۱.۵ ۵۶۲,۰۰۰
۲۰۰۰
شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
۱۲ ۶ عرض ۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۶ عرض ۱.۵ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
۱۳ ۱۰ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک ۱۰ ۶*۱.۵ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک
برچسب ها :