آخرین بروزرسانی : ۱۵:۲۰ ۱۳۹۸/۸/۲۱
داخلی : داخلی ۱۰۰ الی ۱۰۹
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۸ ۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم ۸ ۸ ۴۴,۸۵۰
نامشخص
۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم
۲ ۸ ۷ ۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم ۸ ۷ ۴۵,۲۵۰
نامشخص
۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم
۳ ۸ ۸ ۱۲ سمنان - مگا استیل کیلوگرم ۸ ۸ ۴۵,۵۰۰
نامشخص
۱۲ سمنان - مگا استیل کیلوگرم
۴ ۱۰ ۱۰ ۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم ۱۰ ۱۰ ۴۵,۳۵۰
نامشخص
۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم
۵ ۱۰ ۹ ۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم ۱۰ ۹ ۴۶,۰۰۰
نامشخص
۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم
۶ ۱۰ ۸ ۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم ۱۰ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم
۷ ۱۰ ۷ ۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم ۱۰ ۷ ۴۷,۰۰۰
نامشخص
۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم
۸ ۱۰ ۱۰ ۱۲ سمنان - مگا استیل کیلوگرم ۱۰ ۱۰ ۴۵,۳۵۰
نامشخص
۱۲ سمنان - مگا استیل کیلوگرم
۹ ۱۲ ۱۲ ۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم ۱۲ ۱۲ ۴۵,۰۰۰
نامشخص
۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم
۱۰ ۱۲ ۱۲ ۱۲ سمنان - مگا استیل کیلوگرم ۱۲ ۱۲ ۴۶,۱۰۰
نامشخص
۱۲ سمنان - مگا استیل کیلوگرم
برچسب ها :