جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 200 الی 210 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۰۹:۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۸ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۸ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۲ ۸ ۷ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۸ ۷ ۶۰,۹۳۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۳ ۸ ۶ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۸ ۶ ۶۰,۹۳۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۴ ۷.۵ ۶ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۷.۵ ۶ ۶۱,۴۳۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۵ ۷.۵ ۵ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۷.۵ ۵ ۶۱,۴۳۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۶ ۷ ۷ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۷ ۷ ۶۰,۴۳۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۷ ۷ ۶ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۷ ۶ ۶۰,۴۳۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۸ ۷ ۵ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۷ ۵ ۶۱,۴۳۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۹ ۶.۵ ۶ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۶.۵ ۶ ۶۱,۱۳۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۱۰ ۶.۵ ۵ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۶.۵ ۵ ۶۱,۱۳۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۱۱ ۶ ۶ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۶ ۶ ۶۰,۴۳۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۱۲ ۶ ۵ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۶ ۵ ۶۱,۱۳۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۱۳ ۶ ۴ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۶ ۴ ۶۱,۴۳۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۱۴ ۵ ۵ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۵ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۱۵ ۵ ۴ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۵ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۱۶ ۵ ۳ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۵ ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۱۷ ۴.۵ ۴ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۴.۵ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۱۸ ۴.۵ ۳ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۴.۵ ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۱۹ ۴ ۴ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۴ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۲۰ ۴ ۳ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۴ ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۲۱ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۸ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۲۲ ۸ ۷ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۸ ۷ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۲۳ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۸ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۲۴ ۷.۵ ۶ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۷.۵ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۲۵ ۷.۵ ۵ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۷.۵ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۲۶ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۷ ۷ ۵۹,۴۳۰
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۲۷ ۷ ۶ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۷ ۶ ۵۹,۴۳۰
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۲۸ ۷ ۵ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۷ ۵ ۵۹,۴۳۰
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۲۹ ۶.۵ ۶ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۶.۵ ۶ ۵۴,۹۳۰
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۳۰ ۶.۵ ۵ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۶.۵ ۵ ۵۹,۱۳۰
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۳۱ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۶ ۶ ۵۷,۹۳۰
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۳۲ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۶ ۵ ۵۸,۲۳۰
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۳۳ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۶ ۴ ۵۸,۴۳۰
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۳۴ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۵ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۳۵ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۵ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۳۶ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۵ ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۳۷ ۴.۵ ۴ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۴.۵ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۳۸ ۴.۵ ۳ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۴.۵ ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۳۹ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۴ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۴۰ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۴ ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
برچسب ها :