آخرین بروزرسانی : ۱۵:۴۵ ۱۳۹۸/۸/۲۱
داخلی : داخلی ۱۰۰ الی ۱۰۹
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز ناودانی طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد وزن(کیلوگرم) سایز ناودانی طول شاخه(m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد وزن(کیلوگرم) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ ۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم - ۶ ۶ ۴۵,۷۰۰
نامشخص
سمنان - مگا استیل کیلوگرم -
۲ ۱۰ ۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم استاندارد ۱۰ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
سمنان - مگا استیل کیلوگرم استاندارد
۳ ۱۰ ۱۲ سمنان - مگا استیل کیلوگرم استاندارد ۱۰ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
سمنان - مگا استیل کیلوگرم استاندارد
۴ ۱۰ ۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم سبک ۱۰ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
سمنان - مگا استیل کیلوگرم سبک
۵ ۱۰ ۱۲ سمنان - مگا استیل کیلوگرم سبک ۱۰ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
سمنان - مگا استیل کیلوگرم سبک
۶ ۱۲ ۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم - ۱۲ ۶ ۴۵,۷۰۰
نامشخص
سمنان - مگا استیل کیلوگرم -
۷ ۱۲ ۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم - ۱۲ ۶ ۴۵,۷۰۰
نامشخص
سمنان - مگا استیل کیلوگرم -
۸ ۱۲ ۱۲ سمنان - مگا استیل کیلوگرم - ۱۲ ۱۲ ۴۵,۷۰۰
نامشخص
سمنان - مگا استیل کیلوگرم -
۹ ۱۴ ۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم استاندارد ۱۴ ۶ ۴۵,۷۰۰
نامشخص
سمنان - مگا استیل کیلوگرم استاندارد
۱۰ ۱۴ ۱۲ سمنان - مگا استیل کیلوگرم استاندارد ۱۴ ۱۲ ۴۵,۷۰۰
نامشخص
سمنان - مگا استیل کیلوگرم استاندارد
۱۱ ۱۴ ۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم سبک ۱۴ ۶ ۴۵,۷۰۰
نامشخص
سمنان - مگا استیل کیلوگرم سبک
۱۲ ۱۴ ۱۲ سمنان - مگا استیل کیلوگرم سبک ۱۴ ۱۲ ۴۵,۷۰۰
نامشخص
سمنان - مگا استیل کیلوگرم سبک
برچسب ها :