جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 200 الی 210 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز کارخانه طول (m) حالت واحد محل تحویل - بنگاه سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) کارخانه طول (m) حالت واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ ذوب آهن ۱۲ آجدار کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان ۱۲ ۵۷,۲۰۰
نامشخص
ذوب آهن ۱۲ آجدار کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان
۲ ۱۴ ذوب آهن ۱۲ آجدار کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان ۱۴ ۵۶,۲۰۰
نامشخص
ذوب آهن ۱۲ آجدار کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان
۳ ۱۶ ذوب آهن ۱۲ آجدار کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان ۱۶ ۵۶,۵۰۰
نامشخص
ذوب آهن ۱۲ آجدار کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان
۴ ۱۸ ذوب آهن ۱۲ آجدار کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان ۱۸ ۵۴,۵۰۰
نامشخص
ذوب آهن ۱۲ آجدار کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان
۵ ۲۰ ذوب آهن ۱۲ آجدار کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان ۲۰ ۵۴,۵۰۰
نامشخص
ذوب آهن ۱۲ آجدار کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان
۶ ۲۲ ذوب آهن ۱۲ آجدار کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان ۲۲ ۵۴,۵۰۰
نامشخص
ذوب آهن ۱۲ آجدار کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان
۷ ۲۵ ذوب آهن ۱۲ آجدار کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان ۲۵ ۵۵,۲۰۰
نامشخص
ذوب آهن ۱۲ آجدار کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان
۸ ۲۸ ذوب آهن ۱۲ آجدار کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان ۲۸ ۵۳,۲۰۰
نامشخص
ذوب آهن ۱۲ آجدار کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان
۹ ۳۲ ذوب آهن ۱۲ آجدار کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان ۳۲ ۵۴,۲۰۰
نامشخص
ذوب آهن ۱۲ آجدار کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان
۱۰ ۱۰ ابرکوه ۱۲ آجدار کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان ۱۰ ۴۹,۲۰۰
نامشخص
ابرکوه ۱۲ آجدار کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان
۱۱ ۱۲ ابرکوه ۱۲ آجدار کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان ۱۲ ۴۸,۱۰۰
نامشخص
ابرکوه ۱۲ آجدار کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان
۱۲ ۱۴ ابرکوه ۱۲ آجدار کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان ۱۴ تماس بگیرید
نامشخص
ابرکوه ۱۲ آجدار کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان
۱۳ ۱۶ ابرکوه ۱۲ آجدار کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
ابرکوه ۱۲ آجدار کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان
۱۴ ۱۸ ابرکوه ۱۲ آجدار کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
ابرکوه ۱۲ آجدار کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان
۱۵ ۲۰ ابرکوه ۱۲ آجدار کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان ۲۰ ۴۷,۱۰۰
نامشخص
ابرکوه ۱۲ آجدار کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان
۱۶ ۲۲ ابرکوه ۱۲ آجدار کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان ۲۲ تماس بگیرید
نامشخص
ابرکوه ۱۲ آجدار کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان
۱۷ ۲۵ ابرکوه ۱۲ آجدار کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان ۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
ابرکوه ۱۲ آجدار کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان
۱۸ ۲۸ ابرکوه ۱۲ آجدار کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان ۲۸ تماس بگیرید
نامشخص
ابرکوه ۱۲ آجدار کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان
۱۹ ۳۲ ابرکوه ۱۲ آجدار کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان ۳۲ ۴۷,۱۰۰
نامشخص
ابرکوه ۱۲ آجدار کیلوگرم اصفهان-سپاهان فلز نقش جهان
برچسب ها :