داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) طول (m) محل بارگیری واحد استاندارد سایز (mm) طول (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل بارگیری واحد استاندارد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ الی ۱۰۰ درخواستی پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ST۳۷ ۶ الی ۱۰۰ درخواستی ۱۲۲,۰۰۰
نامشخص
پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ST۳۷
۲ ۶ الی ۱۴ درخواستی پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ST۳۷ ۶ الی ۱۴ درخواستی ۱۶۰,۰۰۰
نامشخص
پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ST۳۷
۳ ۶ الی ۱۴ درخواستی پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ck۴۵ ۶ الی ۱۴ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ck۴۵
۴ ۶ الی ۱۴ درخواستی پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ck۱۵ ۶ الی ۱۴ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ck۱۵
۵ ۶ الی ۱۴ درخواستی پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ck۲۰ ۶ الی ۱۴ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ck۲۰
۶ ۶ الی ۱۴ درخواستی پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم mo۴۰ ۶ الی ۱۴ درخواستی ۱۷۱,۰۰۰
نامشخص
پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم mo۴۰
۷ ۱۴ الی ۱۰۰ درخواستی پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ST۳۷ ۱۴ الی ۱۰۰ درخواستی ۱۲۲,۰۰۰
نامشخص
پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ST۳۷
۸ ۱۴ الی ۱۰۰ درخواستی پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ck۴۵ ۱۴ الی ۱۰۰ درخواستی ۱۶۰,۰۰۰
نامشخص
پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ck۴۵
۹ ۱۴ الی ۱۰۰ درخواستی پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ck۱۵ ۱۴ الی ۱۰۰ درخواستی ۱۱۲,۰۰۰
نامشخص
پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ck۱۵
۱۰ ۱۴ الی ۱۰۰ درخواستی پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ck۲۰ ۱۴ الی ۱۰۰ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم ck۲۰
۱۱ ۱۴ الی ۱۰۰ درخواستی پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم mo۴۰ ۱۴ الی ۱۰۰ درخواستی ۱۷۱,۰۰۰
نامشخص
پاکدشت - کشش علم و صنعت کیلوگرم mo۴۰
برچسب ها :

زمینه کشش با هدف تأمین نیاز میلگرد ترانسمیسیون و شکل های هندسی