جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 200 الی 210 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۲۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز کارخانه وزن شاخه (kg) واحد محل تحویل - بنگاه سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) کارخانه وزن شاخه (kg) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ بافق یزد _ کیلوگرم یزد - فخار ۸ ۵۱,۸۰۰
نامشخص
بافق یزد _ کیلوگرم یزد - فخار
۲ ۱۰ بافق یزد ۷.۳۹ کیلوگرم یزد - فخار ۱۰ ۵۱,۰۰۰
نامشخص
بافق یزد ۷.۳۹ کیلوگرم یزد - فخار
۳ ۱۲ بافق یزد ۱۰.۶۰ کیلوگرم یزد - فخار ۱۲ ۴۹,۰۰۰
نامشخص
بافق یزد ۱۰.۶۰ کیلوگرم یزد - فخار
۴ ۱۴ بافق یزد ۱۴.۴۰ کیلوگرم یزد - فخار ۱۴ ۴۷,۸۰۰
نامشخص
بافق یزد ۱۴.۴۰ کیلوگرم یزد - فخار
۵ ۱۶ بافق یزد ۱۸.۹۰ کیلوگرم یزد - فخار ۱۶ ۴۷,۸۰۰
نامشخص
بافق یزد ۱۸.۹۰ کیلوگرم یزد - فخار
۶ ۱۸ بافق یزد ۲۴ کیلوگرم یزد - فخار ۱۸ ۴۷,۳۰۰
نامشخص
بافق یزد ۲۴ کیلوگرم یزد - فخار
۷ ۲۰ بافق یزد ۲۹.۶۰ کیلوگرم یزد - فخار ۲۰ ۴۷,۳۰۰
نامشخص
بافق یزد ۲۹.۶۰ کیلوگرم یزد - فخار
۸ ۲۲ بافق یزد ۳۲.۱۰ کیلوگرم یزد - فخار ۲۲ ۴۷,۳۰۰
نامشخص
بافق یزد ۳۲.۱۰ کیلوگرم یزد - فخار
۹ ۲۵ بافق یزد _ کیلوگرم یزد - فخار ۲۵ ۴۷,۳۰۰
نامشخص
بافق یزد _ کیلوگرم یزد - فخار
۱۰ ۲۸ بافق یزد ۵۷.۶۰ کیلوگرم یزد - فخار ۲۸ ۴۷,۳۰۰
نامشخص
بافق یزد ۵۷.۶۰ کیلوگرم یزد - فخار
۱۱ ۳۲ بافق یزد ۷۵.۴۰ کیلوگرم یزد - فخار ۳۲ ۴۷,۳۰۰
نامشخص
بافق یزد ۷۵.۴۰ کیلوگرم یزد - فخار
۱۲ ۱۰ فولاد یزد _ کیلوگرم یزد - فخار ۱۰ ۴۹,۶۰۰
نامشخص
فولاد یزد _ کیلوگرم یزد - فخار
۱۳ ۱۲ فولاد یزد ۱۰.۲۰۰ کیلوگرم یزد - فخار ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
فولاد یزد ۱۰.۲۰۰ کیلوگرم یزد - فخار
۱۴ ۱۴ فولاد یزد _ کیلوگرم یزد - فخار ۱۴ ۴۷,۶۰۰
نامشخص
فولاد یزد _ کیلوگرم یزد - فخار
۱۵ ۱۶ فولاد یزد ۱۸.۸۰۰ کیلوگرم یزد - فخار ۱۶ ۴۷,۶۰۰
نامشخص
فولاد یزد ۱۸.۸۰۰ کیلوگرم یزد - فخار
۱۶ ۱۸ فولاد یزد ۲۳.۹۰۰ کیلوگرم یزد - فخار ۱۸ ۴۷,۳۰۰
نامشخص
فولاد یزد ۲۳.۹۰۰ کیلوگرم یزد - فخار
۱۷ ۲۰ فولاد یزد ۲۹.۴۰۰ کیلوگرم یزد - فخار ۲۰ ۴۷,۳۰۰
نامشخص
فولاد یزد ۲۹.۴۰۰ کیلوگرم یزد - فخار
۱۸ ۲۲ فولاد یزد ۳۵.۴۰۰ کیلوگرم یزد - فخار ۲۲ ۴۷,۳۰۰
نامشخص
فولاد یزد ۳۵.۴۰۰ کیلوگرم یزد - فخار
۱۹ ۲۵ فولاد یزد ۴۶ کیلوگرم یزد - فخار ۲۵ ۴۷,۳۰۰
نامشخص
فولاد یزد ۴۶ کیلوگرم یزد - فخار
۲۰ ۲۸ فولاد یزد _ کیلوگرم یزد - فخار ۲۸ ۴۷,۳۰۰
نامشخص
فولاد یزد _ کیلوگرم یزد - فخار
۲۱ ۳۲ فولاد یزد _ کیلوگرم یزد - فخار ۳۲ تماس بگیرید
نامشخص
فولاد یزد _ کیلوگرم یزد - فخار
۲۲ ۱۰ ابرکوه ۷.۸۰۰ کیلوگرم یزد - فخار ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
ابرکوه ۷.۸۰۰ کیلوگرم یزد - فخار
۲۳ ۱۲ ابرکوه ۱۰.۵۰۰ کیلوگرم یزد - فخار ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
ابرکوه ۱۰.۵۰۰ کیلوگرم یزد - فخار
۲۴ ۱۴ ابرکوه ۱۴.۵۰۰ کیلوگرم یزد - فخار ۱۴ تماس بگیرید
نامشخص
ابرکوه ۱۴.۵۰۰ کیلوگرم یزد - فخار
۲۵ ۱۶ ابرکوه _ کیلوگرم یزد - فخار ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
ابرکوه _ کیلوگرم یزد - فخار
۲۶ ۱۸ ابرکوه ۲۴.۵۰۰ کیلوگرم یزد - فخار ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
ابرکوه ۲۴.۵۰۰ کیلوگرم یزد - فخار
۲۷ ۲۰ ابرکوه ۲۹.۵۰۰ کیلوگرم یزد - فخار ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
ابرکوه ۲۹.۵۰۰ کیلوگرم یزد - فخار
۲۸ ۲۲ ابرکوه ۳۵.۵۰۰ کیلوگرم یزد - فخار ۲۲ تماس بگیرید
نامشخص
ابرکوه ۳۵.۵۰۰ کیلوگرم یزد - فخار
۲۹ ۲۵ ابرکوه ۴۵.۶۰۰ کیلوگرم یزد - فخار ۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
ابرکوه ۴۵.۶۰۰ کیلوگرم یزد - فخار
۳۰ ۲۸ ابرکوه _ کیلوگرم یزد - فخار ۲۸ تماس بگیرید
نامشخص
ابرکوه _ کیلوگرم یزد - فخار
۳۱ ۳۲ ابرکوه _ کیلوگرم یزد - فخار ۳۲ تماس بگیرید
نامشخص
ابرکوه _ کیلوگرم یزد - فخار
برچسب ها :