جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 200 الی 210 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۳۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز کارخانه طول (m) حالت واحد محل تحویل - بنگاه سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) کارخانه طول (m) حالت واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۶ آتیه خلیج فارس ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن عبدویس ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
آتیه خلیج فارس ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن عبدویس
۲ ۱۴ گروه ملی ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن عبدویس ۱۴ تماس بگیرید
نامشخص
گروه ملی ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن عبدویس
۳ ۱۶ گروه ملی ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن عبدویس ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
گروه ملی ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن عبدویس
۴ ۱۸ گروه ملی ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن عبدویس ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
گروه ملی ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن عبدویس
۵ ۲۰ گروه ملی ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن عبدویس ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
گروه ملی ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن عبدویس
۶ ۲۲ گروه ملی ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن عبدویس ۲۲ تماس بگیرید
نامشخص
گروه ملی ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن عبدویس
۷ ۲۵ گروه ملی ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن عبدویس ۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
گروه ملی ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن عبدویس
۸ ۲۸ گروه ملی ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن عبدویس ۲۸ تماس بگیرید
نامشخص
گروه ملی ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن عبدویس
۹ ۳۲ گروه ملی ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن عبدویس ۳۲ تماس بگیرید
نامشخص
گروه ملی ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن عبدویس
۱۰ ۱۸ اروند ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن عبدویس ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
اروند ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن عبدویس
۱۱ ۲۲ اروند ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن عبدویس ۲۲ تماس بگیرید
نامشخص
اروند ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن عبدویس
۱۲ ۲۵ اروند ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن عبدویس ۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
اروند ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن عبدویس
۱۳ ۲۰ آتیه خلیج فارس ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن عبدویس ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
آتیه خلیج فارس ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن عبدویس
۱۴ ۲۲ آتیه خلیج فارس ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن عبدویس ۲۲ تماس بگیرید
نامشخص
آتیه خلیج فارس ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن عبدویس
۱۵ ۲۵ آتیه خلیج فارس ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن عبدویس ۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
آتیه خلیج فارس ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن عبدویس
برچسب ها :