جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 200 الی 210 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۵۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز کارخانه طول (m) حالت واحد محل تحویل - بنگاه سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) کارخانه طول (m) حالت واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ اهواز ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن سروش ۸ ۵۵,۲۵۰
نامشخص
اهواز ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن سروش
۲ ۸ اهواز ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن سروش ۸ تماس بگیرید
نامشخص
اهواز ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن سروش
۳ ۱۰ اهواز ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن سروش ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
اهواز ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن سروش
۴ ۱۰ اهواز ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن سروش ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
اهواز ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن سروش
۵ ۱۲ اهواز ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن سروش ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
اهواز ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن سروش
۶ ۱۲ اهواز ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن سروش ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
اهواز ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن سروش
۷ ۱۴ اهواز ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن سروش ۱۴ تماس بگیرید
نامشخص
اهواز ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن سروش
۸ ۱۴ اهواز ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن سروش ۱۴ تماس بگیرید
نامشخص
اهواز ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن سروش
۹ ۱۶ اهواز ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن سروش ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
اهواز ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن سروش
۱۰ ۱۶ اهواز ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن سروش ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
اهواز ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن سروش
۱۱ ۱۸ اهواز ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن سروش ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
اهواز ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن سروش
۱۲ ۱۸ اهواز ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن سروش ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
اهواز ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن سروش
۱۳ ۲۰ اهواز ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن سروش ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
اهواز ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن سروش
۱۴ ۲۰ اهواز ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن سروش ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
اهواز ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن سروش
۱۵ ۲۲ اهواز ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن سروش ۲۲ تماس بگیرید
نامشخص
اهواز ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن سروش
۱۶ ۲۲ اهواز ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن سروش ۲۲ تماس بگیرید
نامشخص
اهواز ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن سروش
۱۷ ۲۵ اهواز ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن سروش ۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
اهواز ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن سروش
۱۸ ۲۵ اهواز ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن سروش ۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
اهواز ۱۲ آجدار کیلوگرم اهواز-بنگاه آهن سروش
برچسب ها :