جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 200 الی 210 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۵۰ ۱۳۹۸/۹/۲۸
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز کارخانه طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) کارخانه طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ ذوب آهن ۱۲ کیلوگرم شیراز - آهن ادیب ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
ذوب آهن ۱۲ کیلوگرم شیراز - آهن ادیب
۲ ۱۴ ذوب آهن ۱۲ کیلوگرم شیراز - آهن ادیب ۱۴ تماس بگیرید
نامشخص
ذوب آهن ۱۲ کیلوگرم شیراز - آهن ادیب
۳ ۱۶ ذوب آهن ۱۲ کیلوگرم شیراز - آهن ادیب ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
ذوب آهن ۱۲ کیلوگرم شیراز - آهن ادیب
۴ ۱۸ ذوب آهن ۱۲ کیلوگرم شیراز - آهن ادیب ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
ذوب آهن ۱۲ کیلوگرم شیراز - آهن ادیب
۵ ۲۰ ذوب آهن ۱۲ کیلوگرم شیراز - آهن ادیب ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
ذوب آهن ۱۲ کیلوگرم شیراز - آهن ادیب
۶ ۲۲ ذوب آهن ۱۲ کیلوگرم شیراز - آهن ادیب ۲۲ تماس بگیرید
نامشخص
ذوب آهن ۱۲ کیلوگرم شیراز - آهن ادیب
۷ ۲۵ ذوب آهن ۱۲ کیلوگرم شیراز - آهن ادیب ۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
ذوب آهن ۱۲ کیلوگرم شیراز - آهن ادیب
۸ ۲۸ ذوب آهن ۱۲ کیلوگرم شیراز - آهن ادیب ۲۸ تماس بگیرید
نامشخص
ذوب آهن ۱۲ کیلوگرم شیراز - آهن ادیب
۹ ۲۸ ذوب آهن ۱۲ کیلوگرم شیراز - آهن ادیب ۲۸ تماس بگیرید
نامشخص
ذوب آهن ۱۲ کیلوگرم شیراز - آهن ادیب
۱۰ ۳۲ ذوب آهن ۱۲ کیلوگرم شیراز - آهن ادیب ۳۲ تماس بگیرید
نامشخص
ذوب آهن ۱۲ کیلوگرم شیراز - آهن ادیب
۱۱ ۱۰ ابرکوه ۱۲ کیلوگرم شیراز - آهن ادیب ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
ابرکوه ۱۲ کیلوگرم شیراز - آهن ادیب
۱۲ ۱۲ ابرکوه ۱۲ کیلوگرم شیراز - آهن ادیب ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
ابرکوه ۱۲ کیلوگرم شیراز - آهن ادیب
۱۳ ۱۴ ابرکوه ۱۲ کیلوگرم شیراز - آهن ادیب ۱۴ تماس بگیرید
نامشخص
ابرکوه ۱۲ کیلوگرم شیراز - آهن ادیب
۱۴ ۱۶ ابرکوه ۱۲ کیلوگرم شیراز - آهن ادیب ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
ابرکوه ۱۲ کیلوگرم شیراز - آهن ادیب
۱۵ ۱۸ ابرکوه ۱۲ کیلوگرم شیراز - آهن ادیب ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
ابرکوه ۱۲ کیلوگرم شیراز - آهن ادیب
۱۶ ۲۰ ابرکوه ۱۲ کیلوگرم شیراز - آهن ادیب ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
ابرکوه ۱۲ کیلوگرم شیراز - آهن ادیب
۱۷ ۲۲ ابرکوه ۱۲ کیلوگرم شیراز - آهن ادیب ۲۲ تماس بگیرید
نامشخص
ابرکوه ۱۲ کیلوگرم شیراز - آهن ادیب
۱۸ ۲۵ ابرکوه ۱۲ کیلوگرم شیراز - آهن ادیب ۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
ابرکوه ۱۲ کیلوگرم شیراز - آهن ادیب
برچسب ها :