آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۴ ۱۳۹۹/۲/۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید کارخانه واحد محل تحویل - بنگاه سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) کارخانه واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ بافق یزد کیلوگرم یزد-بازرگانی ناظم ۸ ۷۲,۶۰۰
نامشخص
بافق یزد کیلوگرم یزد-بازرگانی ناظم
۲ ۱۰ بافق یزد کیلوگرم یزد-بازرگانی ناظم ۱۰ ۷۱,۱۰۰
نامشخص
بافق یزد کیلوگرم یزد-بازرگانی ناظم
۳ ۱۲ بافق یزد کیلوگرم یزد-بازرگانی ناظم ۱۲ ۶۸,۱۰۰
نامشخص
بافق یزد کیلوگرم یزد-بازرگانی ناظم
۴ ۱۴ بافق یزد کیلوگرم یزد-بازرگانی ناظم ۱۴ ۶۶,۸۰۰
نامشخص
بافق یزد کیلوگرم یزد-بازرگانی ناظم
۵ ۱۶ بافق یزد کیلوگرم یزد-بازرگانی ناظم ۱۶ ۶۶,۸۰۰
نامشخص
بافق یزد کیلوگرم یزد-بازرگانی ناظم
۶ ۱۸ بافق یزد کیلوگرم یزد-بازرگانی ناظم ۱۸ ۶۵,۶۰۰
نامشخص
بافق یزد کیلوگرم یزد-بازرگانی ناظم
۷ ۲۰ بافق یزد کیلوگرم یزد-بازرگانی ناظم ۲۰ ۶۵,۶۰۰
نامشخص
بافق یزد کیلوگرم یزد-بازرگانی ناظم
۸ ۲۲ بافق یزد کیلوگرم یزد-بازرگانی ناظم ۲۲ ۶۵,۶۰۰
نامشخص
بافق یزد کیلوگرم یزد-بازرگانی ناظم
۹ ۲۸ بافق یزد کیلوگرم یزد-بازرگانی ناظم ۲۸ ۶۵,۶۰۰
نامشخص
بافق یزد کیلوگرم یزد-بازرگانی ناظم
۱۰ ۳۲ بافق یزد کیلوگرم یزد-بازرگانی ناظم ۳۲ ۶۵,۶۰۰
نامشخص
بافق یزد کیلوگرم یزد-بازرگانی ناظم
برچسب ها :