داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت محل بارگیری واحد ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴.۸ کلاف ساده کارخانه/اصفهان کیلوگرم ۴.۸ کلاف ساده ۸۵,۸۰۰
نامشخص
کارخانه/اصفهان کیلوگرم
۲ ۱.۷۰ کلاف اصفهان-صنایع مفتولی پویاسیم کیلوگرم ۱.۷۰ کلاف ۹۳,۸۰۰
نامشخص
اصفهان-صنایع مفتولی پویاسیم کیلوگرم
۳ ۲.۵۰ کلاف اصفهان-صنایع مفتولی پویاسیم کیلوگرم ۲.۵۰ کلاف ۹۳,۸۰۰
نامشخص
اصفهان-صنایع مفتولی پویاسیم کیلوگرم
۴ ۳ کلاف اصفهان-صنایع مفتولی پویاسیم کیلوگرم ۳ کلاف ۹۱,۸۰۰
نامشخص
اصفهان-صنایع مفتولی پویاسیم کیلوگرم
۵ ۴ کلاف اصفهان-صنایع مفتولی پویاسیم کیلوگرم ۴ کلاف ۹۱,۸۰۰
نامشخص
اصفهان-صنایع مفتولی پویاسیم کیلوگرم
برچسب ها :