جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه هر قطر بیرونی تعداد در هر بسته سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه هر قطر بیرونی تعداد در هر بسته قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱/۲ ۲.۵ ۶ ۷.۲۰۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۲۱/۳ ۱۶۹ " ۱/۲ ۲.۵ ۱۰۵,۰۰۰
نامشخص
۶ ۷.۲۰۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۲۱/۳ ۱۶۹
۲ " ۳/۴ ۲ ۶ ۷.۶۰۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۲۶/۸ ۱۲۷ " ۳/۴ ۲ ۱۰۷,۰۰۰
نامشخص
۶ ۷.۶۰۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۲۶/۸ ۱۲۷
۳ " ۳/۴ ۲.۵ ۶ ۹.۳۰۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۲۶/۸ ۱۲۷ " ۳/۴ ۲.۵ ۱۰۵,۰۰۰
نامشخص
۶ ۹.۳۰۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۲۶/۸ ۱۲۷
۴ " ۱ ۲.۵ ۶ ۱۱.۹۰۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۳۳/۷ ۹۱ " ۱ ۲.۵ ۱۰۵,۰۰۰
نامشخص
۶ ۱۱.۹۰۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۳۳/۷ ۹۱
۵ " ۱/۴ ۱ ۲ ۶ ۱۲.۳۵۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۴۲/۴ ۶۱ " ۱/۴ ۱ ۲ ۱۰۷,۰۰۰
نامشخص
۶ ۱۲.۳۵۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۴۲/۴ ۶۱
۶ " ۱/۴ ۱ ۲.۵ ۶ ۱۵.۲۵۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۴۲/۴ ۶۱ " ۱/۴ ۱ ۲.۵ ۱۰۵,۰۰۰
نامشخص
۶ ۱۵.۲۵۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۴۲/۴ ۶۱
۷ " ۱/۲ ۱ ۲ ۶ ۱۴.۱۵۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۴۸/۳ ۶۱ " ۱/۲ ۱ ۲ ۱۰۷,۰۰۰
نامشخص
۶ ۱۴.۱۵۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۴۸/۳ ۶۱
۸ " ۱/۲ ۱ ۲.۵ ۶ ۱۷.۵۰۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۴۸/۳ ۶۱ " ۱/۲ ۱ ۲.۵ ۱۰۵,۰۰۰
نامشخص
۶ ۱۷.۵۰۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۴۸/۳ ۶۱
۹ " ۲ ۲ ۶ ۱۷.۸۵۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۶۰/۳ ۳۷ " ۲ ۲ ۱۰۷,۰۰۰
نامشخص
۶ ۱۷.۸۵۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۶۰/۳ ۳۷
۱۰ " ۲ ۲.۵ ۶ ۲۲.۱۰۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۶۰/۳ ۳۷ " ۲ ۲.۵ ۱۰۵,۰۰۰
نامشخص
۶ ۲۲.۱۰۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۶۰/۳ ۳۷
۱۱ " ۱/۲ ۲ ۲ ۶ ۲۲.۶۶۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۷۶/۱ ۱۹ " ۱/۲ ۲ ۲ ۱۰۷,۰۰۰
نامشخص
۶ ۲۲.۶۶۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۷۶/۱ ۱۹
۱۲ " ۱/۲ ۲ ۲.۵ ۶ ۲۸.۱۹۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۷۶/۱ ۱۹ " ۱/۲ ۲ ۲.۵ ۱۰۵,۰۰۰
نامشخص
۶ ۲۸.۱۹۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۷۶/۱ ۱۹
۱۳ " ۳ ۲.۵ ۶ ۳۳.۱۰۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۸۸/۹ ۱۹ " ۳ ۲.۵ ۱۰۵,۰۰۰
نامشخص
۶ ۳۳.۱۰۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۸۸/۹ ۱۹
۱۴ " ۳ ۳ ۶ ۳۹.۵۰۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۸۸/۹ ۱۹ " ۳ ۳ ۱۰۵,۰۰۰
نامشخص
۶ ۳۹.۵۰۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۸۸/۹ ۱۹
۱۵ " ۴ ۳ ۶ ۵۱.۱۰۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۱۱۴/۳ ۱۹ " ۴ ۳ ۱۰۵,۰۰۰
نامشخص
۶ ۵۱.۱۰۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۱۱۴/۳ ۱۹
۱۶ " ۴ ۴ ۶ ۶۷.۷۰۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۱۱۴/۳ ۱۹ " ۴ ۴ ۱۰۵,۰۰۰
نامشخص
۶ ۶۷.۷۰۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۱۱۴/۳ ۱۹
۱۷ " ۴ ۵ ۶ ۸۳.۸۳۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۱۱۴/۳ ۱۹ " ۴ ۵ ۱۰۵,۰۰۰
نامشخص
۶ ۸۳.۸۳۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۱۱۴/۳ ۱۹
۱۸ " ۵ ۳ ۶ ۶۲.۷۰۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۱۳۹/۷ ۷ " ۵ ۳ ۱۰۵,۰۰۰
نامشخص
۶ ۶۲.۷۰۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۱۳۹/۷ ۷
۱۹ " ۵ ۴ ۶ ۸۳.۲۰۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۱۳۹/۷ ۷ " ۵ ۴ ۱۰۵,۰۰۰
نامشخص
۶ ۸۳.۲۰۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۱۳۹/۷ ۷
۲۰ " ۵ ۵ ۶ ۱۰۳.۱۰۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۱۳۹/۷ ۷ " ۵ ۵ ۱۰۵,۰۰۰
نامشخص
۶ ۱۰۳.۱۰۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۱۳۹/۷ ۷
۲۱ ۳ ۶ ۷۵.۷۵۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۱۶۸/۳ ۷ ۳ ۱۰۵,۰۰۰
نامشخص
۶ ۷۵.۷۵۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۱۶۸/۳ ۷
۲۲ ۴ ۶ ۱۰۰.۶۰۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۱۶۸/۳ ۷ ۴ ۱۰۵,۰۰۰
نامشخص
۶ ۱۰۰.۶۰۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۱۶۸/۳ ۷
۲۳ ۶ ۶ ۱۴۸.۳۰۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۱۶۸/۳ ۷ ۶ ۱۰۵,۰۰۰
نامشخص
۶ ۱۴۸.۳۰۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۱۶۸/۳ ۷
۲۴ " ۸ ۴ ۶ ۱۳۱.۰۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۲۱۹/۱ ۵ " ۸ ۴ ۱۰۴,۰۰۰
نامشخص
۶ ۱۳۱.۰۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۲۱۹/۱ ۵
۲۵ " ۸ ۵ ۶ ۱۶۳.۱۵۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۲۱۹/۱ ۵ " ۸ ۵ ۱۰۴,۰۰۰
نامشخص
۶ ۱۶۳.۱۵۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۲۱۹/۱ ۵
۲۶ " ۸ ۶ ۶ ۱۹۴.۶۰۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۲۱۹/۱ ۵ " ۸ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۱۹۴.۶۰۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۲۱۹/۱ ۵
۲۷ " ۸ ۸ ۶ ۲۵۷.۰۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۲۱۹/۱ ۵ " ۸ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۲۵۷.۰۰ قزوین - صنایع لوله گالوانیزه قزوین ۲۱۹/۱ ۵
برچسب ها :

شرکت روی پوشان با کادر تخصصی خود متشکل از مهندس مکانیک، مهندس متالوژی، کارشناس شیمی و کارگران ماهر درزمینهٔ گالوانیزاسیون گرم انواع لوله و قطعه مطابق استاندارهای روز دنیا، توانایی گالوانیزه انواع لوله از سایز 2/ 1 الی 6 اینچ به‌صورت تمام‌اتوماتیک و از 8 الی 42 اینچ به‌صورت نیمه اتوماتیک باضخامت پوشش 45 میکرون به بالا و انواع مختلف قطعه باضخامت 60 میکرون الی 100 میکرون با ظرفیت تولید 70 تن در روز را دارد.

 سیستم گالوانیزاسیون این شرکت به روش غوطه‌وری گرم HOT DIP) ) بوده که به سه روش تمام‌اتوماتیک، نیمه اتوماتیک، و دستی تولید می‌گردد. لذا به توجه به این سه روش ضخامت پوشش از حداقل 45 الی 120 میکرون متغیر هست.

 امکانات و تجهیزات خط تولید شرکت گویای توان بالای تولید بوده و شامل مشخصات ذیل است.

–    وان مذاب به ابعاد (طول) 800 سانتیمتر، عرض 130 سانتیمتر و عمق 200 سانتیمتر

–    وان شستشو به تعداد 5 عدد

 –   واحد کوره پیش گرم از ایزولاسیون نسوز و دمای کارکرد 200 درجه سانتی‌گراد

 –   جرثقیل سقفی 5 تن به تعداد 5 دستگاه

ضمن اینکه علاوه برگرم نمودن مخازن چربی گیر و آب گرم و فلاکس در انتهای خط عملیات بخار و هوای فشرده نیز تأمین گردیده است تا براثر دمش بخار سطوح داخلی و خارجی لوله اتوماتیک به‌صورت یکنواخت و استاندارد گالوانیزه گردد.