جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

آخرین بروزرسانی : ۰۹:۳۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه سایز (mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۶ ۰.۷ ۱۹۴,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲ ۶ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۶ ۰.۸ ۱۹۰,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳ ۶ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۶ ۰.۹ ۱۹۰,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴ ۶ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۶ ۱ ۱۹۰,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵ ۸ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۸ ۰.۷ ۱۹۰,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶ ۸ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۸ ۰.۸ ۱۸۸,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷ ۸ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۸ ۰.۹ ۱۸۸,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸ ۸ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۸ ۱ ۱۸۸,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹ ۱۰ ۰.۴ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰ ۰.۴ ۱۹۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰ ۱۰ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰ ۰.۵ ۱۸۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱ ۱۰ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰ ۰.۶ ۱۷۸,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲ ۱۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰ ۰.۷ ۱۷۶,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳ ۱۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰ ۰.۸ ۱۷۴,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴ ۱۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰ ۰.۹ ۱۷۴,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵ ۱۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰ ۱ ۱۷۴,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۶ ۱۲ ۰.۴ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۲ ۰.۴ ۱۹۰,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۷ ۱۲ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۲ ۰.۵ ۱۸۰,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۸ ۱۲ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۲ ۰.۶ ۱۷۱,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۹ ۱۲ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۲ ۰.۷ ۱۶۹,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۰ ۱۲ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۲ ۰.۸ ۱۶۷,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۱ ۱۲ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۲ ۰.۹ ۱۶۷,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۲ ۱۲ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۲ ۱ ۱۶۷,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۳ ۱۲ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۲ ۱.۲۵ ۱۶۵,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۴ ۱۳ ۰.۴ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۳ ۰.۴ ۱۹۰,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۵ ۱۳ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۳ ۰.۵ ۱۸۰,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۶ ۱۳ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۳ ۰.۶ ۱۷۱,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۷ ۱۳ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۳ ۰.۷ ۱۶۹,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۸ ۱۳ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۳ ۰.۸ ۱۶۷,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۹ ۱۳ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۳ ۰.۹ ۱۶۷,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۰ ۱۳ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۳ ۱ ۱۶۷,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۱ ۱۳ ۱/۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۳ ۱/۲۵ ۱۶۵,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۲ ۱۴ ۰.۴ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۴ ۰.۴ ۱۹۰,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۳ ۱۴ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۴ ۰.۵ ۱۸۰,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۴ ۱۴ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۴ ۰.۶ ۱۷۱,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۵ ۱۴ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۴ ۰.۷ ۱۶۹,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۶ ۱۴ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۴ ۰.۸ ۱۶۷,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۷ ۱۴ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۴ ۰.۹ ۱۶۷,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۸ ۱۴ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۴ ۱ ۱۶۷,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۹ ۱۴ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۴ ۱.۲۵ ۱۶۵,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۰ ۱۶ ۰.۳ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۶ ۰.۳ ۱۹۵,۳۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۱ ۱۶ ۰.۴ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۶ ۰.۴ ۱۹۰,۳۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۲ ۱۶ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۶ ۰.۵ ۱۸۰,۳۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۳ ۱۶ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۶ ۰.۶ ۱۷۱,۳۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۴ ۱۶ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۶ ۰.۷ ۱۶۹,۳۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۵ ۱۶ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۶ ۰.۸ ۱۶۷,۳۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۶ ۱۶ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۶ ۰.۹ ۱۶۷,۳۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۷ ۱۶ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۶ ۱ ۱۶۷,۳۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۸ ۱۶ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۶ ۱.۲۵ ۱۶۵,۳۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۹ ۱۶ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۶ ۱.۵ ۱۶۷,۳۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۰ ۱۸ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۸ ۰.۵ ۱۸۰,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۱ ۱۸ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۸ ۰.۶ ۱۷۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۲ ۱۸ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۸ ۰.۷ ۱۷۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۳ ۱۸ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۸ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۴ ۱۸ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۸ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۵ ۱۸ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۸ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۶ ۱۸ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۸ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۷ ۱۸ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۸ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۸ ۱۹ ۰.۳ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹ ۰.۳ ۱۹۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۹ ۱۹ ۰.۴ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹ ۰.۴ ۱۹۰,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۰ ۱۹ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹ ۰.۵ ۱۸۰,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۱ ۱۹ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹ ۰.۶ ۱۷۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۲ ۱۹ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۳ ۱۹ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۴ ۱۹ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۵ ۱۹ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۶ ۱۹ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۷ ۱۹ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۸ ۱۹ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۹ ۱۹ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹ ۲ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۰ ۲۰ ۰.۳ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰ ۰.۳ ۱۹۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۱ ۲۰ ۰.۴ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰ ۰.۴ ۱۹۰,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۲ ۲۰ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰ ۰.۵ ۱۸۰,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۳ ۲۰ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰ ۰.۶ ۱۷۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۴ ۲۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۵ ۲۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۶ ۲۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۷ ۲۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۸ ۲۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۹ ۲۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۰ ۲۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۱ ۲۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰ ۲ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۲ ۲۱.۵ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۱.۵ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۳ ۲۲ ۰.۳ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۲ ۰.۳ ۱۹۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۴ ۲۲ ۰.۴ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۲ ۰.۴ ۱۹۰,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۵ ۲۲ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۲ ۰.۵ ۱۸۰,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۶ ۲۲ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۲ ۰.۶ ۱۷۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۷ ۲۲ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۲ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۸ ۲۲ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۲ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۹ ۲۲ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۲ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۰ ۲۲ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۲ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۱ ۲۲ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۲ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۲ ۲۲ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۲ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۳ ۲۲ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۲ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۴ ۲۲ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۲ ۲ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۵ ۲۵ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵ ۰.۵ ۱۸۰,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۶ ۲۵ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵ ۰.۶ ۱۷۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۷ ۲۵ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۸ ۲۵ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۹ ۲۵ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۰ ۲۵ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۱ ۲۵ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۲ ۲۵ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۳ ۲۵ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۴ ۲۵ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵ ۲ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۵ ۲۸ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۸ ۰.۶ ۱۷۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۶ ۲۸ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۸ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۷ ۲۸ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۸ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۸ ۲۸ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۸ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۹ ۲۸ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۸ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۰ ۲۸ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۸ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۱ ۲۸ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۸ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۲ ۲۸ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۸ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۳ ۲۸ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۸ ۲ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۴ ۳۰ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰ ۰.۶ ۱۷۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۵ ۳۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۶ ۳۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۷ ۳۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۸ ۳۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۹ ۳۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۰ ۳۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۱ ۳۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۲ ۳۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰ ۲ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۳ ۳۲ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۲ ۰.۶ ۱۷۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۴ ۳۲ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۲ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۵ ۳۲ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۲ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۶ ۳۲ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۲ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۷ ۳۲ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۲ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۸ ۳۲ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۲ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۹ ۳۲ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۲ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۰ ۳۲ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۲ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۱ ۳۲ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۲ ۲ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۲ ۳۵ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۵ ۰.۶ ۱۷۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۳ ۳۵ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۵ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۴ ۳۵ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۵ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۵ ۳۵ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۵ ۰.۹ تماس بگیرید
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۶ ۳۵ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۵ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۷ ۳۵ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۵ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۸ ۳۵ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۵ ۱.۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۹ ۳۵ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۵ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۰ ۳۵ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۵ ۲ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۱ ۳۶ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۶ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۲ ۳۶ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۶ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۳ ۳۶ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۶ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۴ ۳۶ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۶ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۵ ۳۶ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۶ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۶ ۳۶ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۶ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۷ ۳۶ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۶ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۸ ۳۶ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۶ ۲ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۹ ۳۸ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۸ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵۰ ۳۸ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۸ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵۱ ۳۸ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۸ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵۲ ۳۸ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۸ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵۳ ۳۸ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۸ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵۴ ۳۸ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۸ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵۵ ۳۸ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۸ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵۶ ۳۸ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۸ ۲ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵۷ ۴۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵۸ ۴۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵۹ ۴۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۶۰ ۴۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰ ۱ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۶۱ ۴۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۶۲ ۴۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۶۳ ۴۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۶۴ ۴۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰ ۲ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۶۵ ۴۲ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۲ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۶۶ ۴۲ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۲ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۶۷ ۴۲ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۲ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۶۸ ۴۲ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۲ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۶۹ ۴۲ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۲ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۷۰ ۴۲ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۲ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۷۱ ۴۲ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۲ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۷۲ ۴۲ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۲ ۲ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۷۳ ۴۵ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۵ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۷۴ ۴۵ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۵ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۷۵ ۴۵ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۵ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۷۶ ۴۵ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۵ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۷۷ ۴۵ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۵ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۷۸ ۴۵ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۵ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۷۹ ۴۵ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۵ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۸۰ ۴۵ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۵ ۲ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۸۱ ۴۶ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۶ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۸۲ ۴۶ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۶ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۸۳ ۴۶ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۶ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۸۴ ۴۶ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۶ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۸۵ ۴۶ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۶ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۸۶ ۴۶ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۶ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۸۷ ۴۶ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۶ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۸۸ ۴۶ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۶ ۲ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۸۹ ۴۸ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۸ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۹۰ ۴۸ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۸ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۹۱ ۴۸ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۸ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۹۲ ۴۸ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۸ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۹۳ ۴۸ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۸ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۹۴ ۴۸ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۸ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۹۵ ۴۸ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۸ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۹۶ ۴۸ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۸ ۲ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۹۷ ۵۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۰ ۰.۷ ۱۶۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۹۸ ۵۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۰ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۹۹ ۵۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۰ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۰۰ ۵۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۰ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۰۱ ۵۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۰ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۰۲ ۵۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۰ ۱.۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۰۳ ۵۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۰ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۰۴ ۵۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۰ ۲ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۰۵ ۵۴ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۴ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۰۶ ۵۴ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۴ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۰۷ ۵۴ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۴ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۰۸ ۵۴ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۴ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۰۹ ۵۴ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۴ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۱۰ ۵۴ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۴ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۱۱ ۵۴ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۴ ۲ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۱۲ ۶۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۶۰ ۰.۸ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۱۳ ۶۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۶۰ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۱۴ ۶۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۶۰ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۱۵ ۶۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۶۰ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۱۶ ۶۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۶۰ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۱۷ ۶۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۶۰ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۱۸ ۶۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۶۰ ۲ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۱۹ ۷۶ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۷۶ ۰.۹ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۲۰ ۷۶ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۷۶ ۱ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۲۱ ۷۶ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۷۶ ۱.۲۵ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۲۲ ۷۶ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۷۶ ۱.۵ ۱۶۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۲۳ ۷۶ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۷۶ ۱.۸ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۲۴ ۷۶ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۷۶ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
برچسب ها :

شرکت خاور صنعت هما در سال 1377 باهدف تولید انواع لوله و پروفیل سبک فولادی در زمینی به مساحت 7000 مترمربع و تنها با یک خط تولید به بهره‌برداری رسید. با بهره‌گیری از نیروی انسانی مجرب و کارآزموده در طی سالیان متمادی نام این شرکت در زمره پیشتازان صنعت فولاد قرار گرفت.


امروز شرکت خاور صنعت هما با 16 خط تولید لوله فولادی، 3 خط تولید استنلس استیل، 6 خط رشته کن و 3 خط شیت کن در زمینی به مساحت 40000 مترمربع ظرفیت تولید انواع لوله از سایز 10 تا 76 میلی‌متر و ضخامت 0.3 تا 2 میلی‌متر را داراست. محصولات پروفیل از سایز 10*10 تا 40*80 میلی‌متر باضخامت مشابه می‌باشند. علاوه بر این خط لوله و پروفیل استنلس استیل با ظرفیت تولید 20000 تن در سال، اخیراً راه‌اندازی شده است.


شرکت خاور صنعت هما با توجه به مفاهیم مشتری مداری و عرضه محصولات باقیمت و کیفیت رقابتی توانسته محصولات خود را به کشورهای همسایه صادر کند. این رویکرد علاوه بر رونق تولید باعث ارزآوری و اشتغال‌زایی این مجموعه در راستای سیاست‌های حمایت از تولیدشده است.