آخرین بروزرسانی : ۱۳:۵۴ ۱۳۹۹/۳/۱۰
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه سایز (mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۶ ۰.۸ ۱۷۸,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲ ۶ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۶ ۰.۹ ۱۷۸,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳ ۶ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۶ ۱ ۱۷۸,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴ ۸ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۸ ۰.۸ ۱۶۳,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵ ۸ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۸ ۰.۹ ۱۷۶,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶ ۸ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۸ ۱ ۱۷۶,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷ ۱۰ ۰.۴ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰ ۰.۴ ۱۷۲,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸ ۱۰ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰ ۰.۵ ۱۶۲,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹ ۱۰ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰ ۰.۶ ۱۵۳,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰ ۱۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰ ۰.۷ ۱۵۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱ ۱۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰ ۰.۸ ۱۴۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲ ۱۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰ ۰.۹ ۱۴۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳ ۱۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰ ۱ ۱۴۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴ ۱۲ ۰.۴ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۲ ۰.۴ ۱۶۵,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵ ۱۲ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۲ ۰.۵ ۱۷۰,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۶ ۱۲ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۲ ۰.۶ ۱۶۱,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۷ ۱۲ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۲ ۰.۷ ۱۵۵,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۸ ۱۲ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۲ ۰.۸ ۱۵۵,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۹ ۱۲ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۲ ۰.۹ ۱۵۵,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۰ ۱۲ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۲ ۱ ۱۵۵,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۱ ۱۲ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۲ ۱.۲۵ ۱۵۵,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۲ ۱۳ ۰.۴ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۳ ۰.۴ ۱۸۰,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۳ ۱۳ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۳ ۰.۵ ۱۷۰,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۴ ۱۳ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۳ ۰.۶ ۱۶۱,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۵ ۱۳ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۳ ۰.۷ ۱۵۵,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۶ ۱۳ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۳ ۰.۸ ۱۵۵,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۷ ۱۳ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۳ ۰.۹ ۱۵۵,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۸ ۱۳ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۳ ۱ ۱۵۵,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۹ ۱۳ ۱/۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۳ ۱/۲۵ ۱۵۵,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۰ ۱۴ ۰.۴ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۴ ۰.۴ ۱۸۰,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۱ ۱۴ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۴ ۰.۵ ۱۷۰,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۲ ۱۴ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۴ ۰.۶ ۱۶۱,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۳ ۱۴ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۴ ۰.۷ ۱۵۹,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۴ ۱۴ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۴ ۰.۸ ۱۵۵,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۵ ۱۴ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۴ ۰.۹ ۱۵۵,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۶ ۱۴ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۴ ۱ ۱۵۵,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۷ ۱۴ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۴ ۱.۲۵ ۱۵۵,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۸ ۱۶ ۰.۳ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۶ ۰.۳ ۱۸۵,۳۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۹ ۱۶ ۰.۴ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۶ ۰.۴ ۱۸۰,۳۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۰ ۱۶ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۶ ۰.۵ ۱۷۰,۳۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۱ ۱۶ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۶ ۰.۶ ۱۶۱,۳۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۲ ۱۶ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۶ ۰.۷ ۱۵۵,۳۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۳ ۱۶ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۶ ۰.۸ ۱۵۵,۳۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۴ ۱۶ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۶ ۰.۹ ۱۵۵,۳۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۵ ۱۶ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۶ ۱ ۱۵۵,۳۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۶ ۱۶ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۶ ۱.۲۵ ۱۵۵,۳۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۷ ۱۶ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۶ ۱.۵ ۱۵۵,۳۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۸ ۱۸ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۸ ۰.۵ ۱۷۰,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۹ ۱۸ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۸ ۰.۶ ۱۶۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۰ ۱۸ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۸ ۰.۷ ۱۶۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۱ ۱۸ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۸ ۰.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۲ ۱۸ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۸ ۰.۹ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۳ ۱۸ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۸ ۱ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۴ ۱۸ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۸ ۱.۲۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۵ ۱۸ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۸ ۱.۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۶ ۱۹ ۰.۳ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹ ۰.۳ ۱۸۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۷ ۱۹ ۰.۴ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹ ۰.۴ ۱۸۰,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۸ ۱۹ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹ ۰.۵ ۱۷۰,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۹ ۱۹ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹ ۰.۶ ۱۶۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۰ ۱۹ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹ ۰.۷ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۱ ۱۹ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹ ۰.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۲ ۱۹ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹ ۰.۹ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۳ ۱۹ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹ ۱ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۴ ۱۹ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹ ۱.۲۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۵ ۱۹ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹ ۱.۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۶ ۱۹ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹ ۱.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۷ ۱۹ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹ ۲ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۸ ۲۰ ۰.۳ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰ ۰.۳ ۱۸۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۹ ۲۰ ۰.۴ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰ ۰.۴ ۱۸۰,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۰ ۲۰ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰ ۰.۵ ۱۷۰,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۱ ۲۰ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰ ۰.۶ ۱۶۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۲ ۲۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰ ۰.۷ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۳ ۲۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰ ۰.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۴ ۲۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰ ۰.۹ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۵ ۲۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰ ۱ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۶ ۲۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰ ۱.۲۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۷ ۲۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰ ۱.۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۸ ۲۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰ ۱.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۹ ۲۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰ ۲ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۰ ۲۱.۵ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۱.۵ ۱.۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۱ ۲۲ ۰.۳ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۲ ۰.۳ ۱۸۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۲ ۲۲ ۰.۴ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۲ ۰.۴ ۱۸۰,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۳ ۲۲ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۲ ۰.۵ ۱۷۰,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۴ ۲۲ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۲ ۰.۶ ۱۶۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۵ ۲۲ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۲ ۰.۷ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۶ ۲۲ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۲ ۰.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۷ ۲۲ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۲ ۰.۹ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۸ ۲۲ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۲ ۱ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۹ ۲۲ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۲ ۱.۲۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۰ ۲۲ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۲ ۱.۵ ۱۵۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۱ ۲۲ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۲ ۱.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۲ ۲۲ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۲ ۲ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۳ ۲۵ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵ ۰.۵ ۱۷۰,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۴ ۲۵ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵ ۰.۶ ۱۶۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۵ ۲۵ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵ ۰.۷ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۶ ۲۵ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵ ۰.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۷ ۲۵ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵ ۰.۹ ۱۵۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۸ ۲۵ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵ ۱ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۹ ۲۵ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵ ۱.۲۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۰ ۲۵ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵ ۱.۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۱ ۲۵ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵ ۱.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۲ ۲۵ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵ ۲ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۳ ۲۸ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۸ ۰.۶ ۱۶۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۴ ۲۸ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۸ ۰.۷ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۵ ۲۸ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۸ ۰.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۶ ۲۸ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۸ ۰.۹ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۷ ۲۸ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۸ ۱ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۸ ۲۸ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۸ ۱.۲۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۹ ۲۸ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۸ ۱.۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۰ ۲۸ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۸ ۱.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۱ ۲۸ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۸ ۲ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۲ ۳۰ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰ ۰.۶ ۱۶۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۳ ۳۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰ ۰.۷ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۴ ۳۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰ ۰.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۵ ۳۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰ ۰.۹ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۶ ۳۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰ ۱ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۷ ۳۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰ ۱.۲۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۸ ۳۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰ ۱.۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۹ ۳۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰ ۱.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۰ ۳۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰ ۲ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۱ ۳۲ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۲ ۰.۶ ۱۶۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۲ ۳۲ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۲ ۰.۷ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۳ ۳۲ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۲ ۰.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۴ ۳۲ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۲ ۰.۹ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۵ ۳۲ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۲ ۱ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۶ ۳۲ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۲ ۱.۲۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۷ ۳۲ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۲ ۱.۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۸ ۳۲ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۲ ۱.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۹ ۳۲ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۲ ۲ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۰ ۳۵ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۵ ۰.۶ ۱۶۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۱ ۳۵ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۵ ۰.۷ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۲ ۳۵ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۵ ۰.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۳ ۳۵ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۵ ۰.۹ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۴ ۳۵ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۵ ۱ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۵ ۳۵ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۵ ۱.۲۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۶ ۳۵ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۵ ۱.۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۷ ۳۵ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۵ ۱.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۸ ۳۵ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۵ ۲ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۹ ۳۶ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۶ ۰.۷ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۰ ۳۶ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۶ ۰.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۱ ۳۶ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۶ ۰.۹ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۲ ۳۶ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۶ ۱ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۳ ۳۶ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۶ ۱.۲۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۴ ۳۶ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۶ ۱.۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۵ ۳۶ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۶ ۱.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۶ ۳۶ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۶ ۲ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۷ ۳۸ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۸ ۰.۷ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۸ ۳۸ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۸ ۰.۸ ۱۵۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۹ ۳۸ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۸ ۰.۹ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵۰ ۳۸ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۸ ۱ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵۱ ۳۸ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۸ ۱.۲۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵۲ ۳۸ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۸ ۱.۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵۳ ۳۸ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۸ ۱.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵۴ ۳۸ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۸ ۲ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵۵ ۴۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰ ۰.۷ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵۶ ۴۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰ ۰.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵۷ ۴۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰ ۰.۹ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵۸ ۴۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰ ۱ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵۹ ۴۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰ ۱.۲۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۶۰ ۴۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰ ۱.۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۶۱ ۴۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰ ۱.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۶۲ ۴۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰ ۲ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۶۳ ۴۲ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۲ ۰.۷ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۶۴ ۴۲ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۲ ۰.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۶۵ ۴۲ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۲ ۰.۹ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۶۶ ۴۲ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۲ ۱ ۱۵۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۶۷ ۴۲ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۲ ۱.۲۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۶۸ ۴۲ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۲ ۱.۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۶۹ ۴۲ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۲ ۱.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۷۰ ۴۲ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۲ ۲ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۷۱ ۴۵ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۵ ۰.۷ ۱۵۹,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۷۲ ۴۵ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۵ ۰.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۷۳ ۴۵ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۵ ۰.۹ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۷۴ ۴۵ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۵ ۱ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۷۵ ۴۵ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۵ ۱.۲۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۷۶ ۴۵ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۵ ۱.۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۷۷ ۴۵ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۵ ۱.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۷۸ ۴۵ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۵ ۲ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۷۹ ۴۶ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۶ ۰.۷ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۸۰ ۴۶ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۶ ۰.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۸۱ ۴۶ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۶ ۰.۹ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۸۲ ۴۶ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۶ ۱ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۸۳ ۴۶ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۶ ۱.۲۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۸۴ ۴۶ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۶ ۱.۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۸۵ ۴۶ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۶ ۱.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۸۶ ۴۶ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۶ ۲ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۸۷ ۴۸ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۸ ۰.۷ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۸۸ ۴۸ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۸ ۰.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۸۹ ۴۸ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۸ ۰.۹ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۹۰ ۴۸ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۸ ۱ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۹۱ ۴۸ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۸ ۱.۲۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۹۲ ۴۸ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۸ ۱.۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۹۳ ۴۸ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۸ ۱.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۹۴ ۴۸ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۸ ۲ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۹۵ ۵۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۰ ۰.۷ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۹۶ ۵۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۰ ۰.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۹۷ ۵۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۰ ۰.۹ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۹۸ ۵۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۰ ۱ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۹۹ ۵۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۰ ۱.۲۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۰۰ ۵۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۰ ۱.۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۰۱ ۵۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۰ ۱.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۰۲ ۵۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۰ ۲ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۰۳ ۵۴ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۴ ۰.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۰۴ ۵۴ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۴ ۰.۹ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۰۵ ۵۴ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۴ ۱ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۰۶ ۵۴ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۴ ۱.۲۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۰۷ ۵۴ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۴ ۱.۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۰۸ ۵۴ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۴ ۱.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۰۹ ۵۴ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۴ ۲ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۱۰ ۶۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۶۰ ۰.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۱۱ ۶۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۶۰ ۰.۹ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۱۲ ۶۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۶۰ ۱ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۱۳ ۶۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۶۰ ۱.۲۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۱۴ ۶۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۶۰ ۱.۵ ۱۵۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۱۵ ۶۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۶۰ ۱.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۱۶ ۶۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۶۰ ۲ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۱۷ ۷۶ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۷۶ ۰.۹ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۱۸ ۷۶ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۷۶ ۱ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۱۹ ۷۶ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۷۶ ۱.۲۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۲۰ ۷۶ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۷۶ ۱.۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۲۱ ۷۶ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۷۶ ۱.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۲۲ ۷۶ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۷۶ ۲ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
برچسب ها :

شرکت خاور صنعت هما در سال 1377 باهدف تولید انواع لوله و پروفیل سبک فولادی در زمینی به مساحت 7000 مترمربع و تنها با یک خط تولید به بهره‌برداری رسید. با بهره‌گیری از نیروی انسانی مجرب و کارآزموده در طی سالیان متمادی نام این شرکت در زمره پیشتازان صنعت فولاد قرار گرفت.


امروز شرکت خاور صنعت هما با 16 خط تولید لوله فولادی، 3 خط تولید استنلس استیل، 6 خط رشته کن و 3 خط شیت کن در زمینی به مساحت 40000 مترمربع ظرفیت تولید انواع لوله از سایز 10 تا 76 میلی‌متر و ضخامت 0.3 تا 2 میلی‌متر را داراست. محصولات پروفیل از سایز 10*10 تا 40*80 میلی‌متر باضخامت مشابه می‌باشند. علاوه بر این خط لوله و پروفیل استنلس استیل با ظرفیت تولید 20000 تن در سال، اخیراً راه‌اندازی شده است.


شرکت خاور صنعت هما با توجه به مفاهیم مشتری مداری و عرضه محصولات باقیمت و کیفیت رقابتی توانسته محصولات خود را به کشورهای همسایه صادر کند. این رویکرد علاوه بر رونق تولید باعث ارزآوری و اشتغال‌زایی این مجموعه در راستای سیاست‌های حمایت از تولیدشده است.