جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۳۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱/۲ ۲/۷۷ ۶ کیلوگرم اراک- بنگاه فدایی ۱/۲ ۲/۷۷ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک- بنگاه فدایی
۲ ۳/۴ ۲/۸۷ ۶ کیلوگرم اراک- بنگاه فدایی ۳/۴ ۲/۸۷ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک- بنگاه فدایی
۳ ۱ ۳/۳۸ ۶ کیلوگرم اراک- بنگاه فدایی ۱ ۳/۳۸ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک- بنگاه فدایی
۴ ۱-۱/۴ ۳/۵۶ ۶ کیلوگرم اراک- بنگاه فدایی ۱-۱/۴ ۳/۵۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک- بنگاه فدایی
۵ ۱-۱/۲ ۳/۶۸ ۶ کیلوگرم اراک- بنگاه فدایی ۱-۱/۲ ۳/۶۸ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک- بنگاه فدایی
۶ ۲ ۳/۹۱ ۶ کیلوگرم اراک- بنگاه فدایی ۲ ۳/۹۱ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک- بنگاه فدایی
۷ ۲-۱/۲ ۵/۱۶ ۶ کیلوگرم اراک- بنگاه فدایی ۲-۱/۲ ۵/۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک- بنگاه فدایی
۸ ۳ ۵/۴۹ ۶ کیلوگرم اراک- بنگاه فدایی ۳ ۵/۴۹ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک- بنگاه فدایی
۹ ۴ ۶/۰۲ ۶ کیلوگرم اراک- بنگاه فدایی ۴ ۶/۰۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک- بنگاه فدایی
برچسب ها :