جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۰۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - بنگاه واحد قیمت سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - بنگاه واحد قیمت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۶ ۸ ۱۱ تهران - آصاب کیلوگرم ۱۶ ۸ ۱۵۰,۰۰۰
نامشخص
۱۱ تهران - آصاب کیلوگرم
۲ ۱۸ ۱۷ ۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم ۱۸ ۱۷ ۱۵۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم
۳ ۲۰ ۱۲/۷ ۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم ۲۰ ۱۲/۷ ۱۹۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم
۴ ۲۰ ۱۲ ۶.۵ تهران - آصاب کیلوگرم ۲۰ ۱۲ ۱۹۰,۰۰۰
نامشخص
۶.۵ تهران - آصاب کیلوگرم
۵ ۲۴ ۱۲/۷ ۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم ۲۴ ۱۲/۷ ۱۹۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم
۶ ۲۴ ۱۴/۲۷ ۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم ۲۴ ۱۴/۲۷ ۱۹۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم
۷ ۲۴ ۱۷/۴۸ ۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم ۲۴ ۱۷/۴۸ ۱۹۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم
۸ ۲۸ ۹/۵ ۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم ۲۸ ۹/۵ ۲۲۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم
۹ ۲۸ ۲۰ ۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم ۲۸ ۲۰ ۲۲۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم
۱۰ ۳۰ ۹/۵ ۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم ۳۰ ۹/۵ ۲۲۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم
۱۱ ۳۰ ۱۲/۷ ۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم ۳۰ ۱۲/۷ ۲۲۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم
۱۲ ۳۰ ۱۵/۸ ۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم ۳۰ ۱۵/۸ ۲۲۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم
۱۳ ۳۰ ۱۷/۴۸ ۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم ۳۰ ۱۷/۴۸ ۲۲۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم
۱۴ ۳۰ ۲۵ ۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم ۳۰ ۲۵ ۲۲۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم
۱۵ ۳۰ ۳۰ ۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم ۳۰ ۳۰ ۲۲۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم
۱۶ ۳۲ ۹/۵ ۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم ۳۲ ۹/۵ ۲۲۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم
۱۷ ۳۲ ۱۵/۸ ۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم ۳۲ ۱۵/۸ ۲۲۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم
۱۸ ۳۲ ۱۹ ۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم ۳۲ ۱۹ ۲۲۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم
۱۹ ۳۲ ۲۸ ۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم ۳۲ ۲۸ ۲۲۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم
۲۰ ۳۶ ۹/۵ ۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم ۳۶ ۹/۵ ۲۲۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم
۲۱ ۳۶ ۱۵/۸ ۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم ۳۶ ۱۵/۸ ۲۲۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم
۲۲ ۴۰ ۹/۵ ۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم ۴۰ ۹/۵ ۲۳۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم
۲۳ ۴۰ ۱۲/۷ ۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم ۴۰ ۱۲/۷ ۲۳۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم
۲۴ ۴۲ ۲۰ ۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم ۴۲ ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم
۲۵ ۴۸ ۹/۵ ۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم ۴۸ ۹/۵ ۲۳۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم
۲۶ ۴۸ ۱۱ ۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم ۴۸ ۱۱ ۲۳۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم
۲۷ ۴۸ ۱۲/۷ ۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم ۴۸ ۱۲/۷ ۲۳۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم
۲۸ ۴۸ ۱۷/۴۸ ۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم ۴۸ ۱۷/۴۸ ۲۳۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ تهران - آصاب کیلوگرم
برچسب ها :

آهن آلات آصاب