منو اصلی

لوله داربستی

قیمت لوله داربستی


کارشناس فروش : 34045-031
داخلی : 150 الی 153

ردیفسایز (inch)سایز (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدمحل بارگیریقیمت ( ریال)
1 1/2 * 1 48.3 2 6 14 کیلوگرم کارخانه/اصفهان 49,000

2 1/2 * 1 48.3 1.9 6 12.5 کیلوگرم کارخانه/اصفهان -

3 1/2 * 1 48.3 2.3 6 16.2 کیلوگرم کارخانه/اصفهان -

4 1/2 * 1 48.3 2.5 6 17.2 کیلوگرم کارخانه/اصفهان 47,500

5 1/2 * 1 48.3 3 6 21 کیلوگرم کارخانه/اصفهان 47,500

6 1/2 * 1 48.3 2 6 14 شاخه انبار/اصفهان 720,000

7 1/2 * 1 48.3 2.5 6 17.2 شاخه انبار/اصفهان 850,000

نظرات
معرفی کالا