لوله داربستی


کارشناس فروش : فرهنگ فتاحی
داخلی : 150 -151

ردیفسایز (inch)سایز (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدمحل بارگیریقیمت ( ریال)
1 1/5 48.3 1.9 6 12.5 کیلوگرم اصفهان/کارخانه 30,300
2 1/5 48.3 2 6 14 کیلوگرم اصفهان/کارخانه 28,800
3 1/5 48.3 2 6 14 شاخه اصفهان/انبار 420,000
4 1/5 48.3 2.3 6 16.2 کیلوگرم اصفهان/کارخانه 28,900
5 1/5 48.3 2.5 6 17.2 شاخه اصفهان/انبار 520,000
6 1/5 48.3 2.5 6 17.2 کیلوگرم اصفهان/کارخانه 28,500
7 1/5 48.3 3 6 17.2 کیلوگرم اصفهان/کارخانه 28,800
نظرات
معرفی کالا