لوله داربستی

قیمت لوله داربستی


کارشناس فروش : آقای فتاحی
داخلی : ارتباط با کارشناس فروش : 03134045 داخلی 150 و 151

ردیفسایز (inch)سایز (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدمحل بارگیریقیمت ( ریال)
1 1/2 * 1 48.3 2 6 14 کیلوگرم کارخانه/اصفهان 62,500

2 1/2 * 1 48.3 1.9 6 12.5 کیلوگرم کارخانه/اصفهان -

3 1/2 * 1 48.3 2.3 6 16.2 کیلوگرم کارخانه/اصفهان -

4 1/2 * 1 48.3 3 6 21 کیلوگرم کارخانه/اصفهان 58,500

5 1/2 * 1 48.3 2.5 6 17.2 کیلوگرم کارخانه/اصفهان 59,000

6 1/2 * 1 48.3 2 6 14 شاخه انبار/اصفهان 910,000

7 1/2 * 1 48.3 2.5 6 17.2 شاخه انبار/اصفهان 1,050,000

نظرات
معرفی کالا