لوله داربستی


کارشناس فروش : فرهنگ فتاحی
داخلی : 150 -151

ردیفسایز (inch)سایز (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدمحل بارگیریقیمت ( ریال)
1 1/5 48.3 1.9 6 12.5 کیلوگرم اصفهان/کارخانه 30,600

2 1/5 48.3 2.3 6 16.2 کیلوگرم اصفهان/کارخانه 28,800

3 1/5 48.3 2 6 14 کیلوگرم اصفهان/کارخانه 29,600

4 1/5 48.3 2 6 14 شاخه اصفهان/انبار 430,000

5 1/5 48.3 2.5 6 17.2 شاخه اصفهان/انبار 520,000

6 1/5 48.3 2.5 6 17.2 کیلوگرم اصفهان/کارخانه 28,700

7 1/5 48.3 3 6 17.2 کیلوگرم اصفهان/کارخانه 28,700

معرفی کالا
نظرات