جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز لوله (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته(kg) واحد قیمت سایز لوله (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته(kg) واحد قیمت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱/۲ ۲.۵ ۷ ۱۶۹ ۱۲۶۷ کیلوگرم ۱/۲ ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۱۶۹ ۱۲۶۷ کیلوگرم
۲ ۳/۴ ۲.۵ ۹.۳ ۱۲۷ ۱۲۹۵ کیلوگرم ۳/۴ ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۹.۳ ۱۲۷ ۱۲۹۵ کیلوگرم
۳ ۱ ۳ ۱۴.۸ ۹۱ ۱۳۳۳ کیلوگرم ۱ ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۱۴.۸ ۹۱ ۱۳۳۳ کیلوگرم
۴ ۱ ۳.۵ ۱۵.۲ ۹۱ ۱۴۱۹ کیلوگرم ۱ ۳.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۱۵.۲ ۹۱ ۱۴۱۹ کیلوگرم
۵ ۱/۴*۱ ۳.۲۵ ۱۹ ۶۱ ۱۱۴۹ کیلوگرم ۱/۴*۱ ۳.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۱۹ ۶۱ ۱۱۴۹ کیلوگرم
۶ ۱/۴*۱ ۳.۵ ۱۹.۵ ۶۱ ۱۲۵۵ کیلوگرم ۱/۴*۱ ۳.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۱۹.۵ ۶۱ ۱۲۵۵ کیلوگرم
۷ ۱/۲*۱ ۳ ۱۹.۵ ۶۱ ۱۳۲۱ کیلوگرم ۱/۲*۱ ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۱۹.۵ ۶۱ ۱۳۲۱ کیلوگرم
۸ ۱/۲*۱ ۴ ۲۲ ۶۱ ۱۳۴۲ کیلوگرم ۱/۲*۱ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۲۲ ۶۱ ۱۳۴۲ کیلوگرم
۹ ۲ ۳ ۲۵ ۳۷ ۱۱۳۲ کیلوگرم ۲ ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۲۵ ۳۷ ۱۱۳۲ کیلوگرم
۱۰ ۲ ۳.۵ ۳۱ ۳۷ ۹۴۰ کیلوگرم ۲ ۳.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۳۱ ۳۷ ۹۴۰ کیلوگرم
۱۱ ۲ ۳.۹ ۳۴ ۳۷ ۱۲۰۵ کیلوگرم ۲ ۳.۹ تماس بگیرید
نامشخص
۳۴ ۳۷ ۱۲۰۵ کیلوگرم
۱۲ ۱/۲ -۲ ۵ ۵۳.۵ ۱۹ ۱۰۱۶ کیلوگرم ۱/۲ -۲ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
۵۳.۵ ۱۹ ۱۰۱۶ کیلوگرم
۱۳ ۳ ۴ ۵۱ ۱۹ ۹۶۶ کیلوگرم ۳ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۵۱ ۱۹ ۹۶۶ کیلوگرم
۱۴ ۴ ۵ ۸۴ ۱۱ ۹۵۷ کیلوگرم ۴ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
۸۴ ۱۱ ۹۵۷ کیلوگرم
۱۵ ۵ ۵ ۱۰۴ ۷ ۷۰۰ کیلوگرم ۵ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
۱۰۴ ۷ ۷۰۰ کیلوگرم
۱۶ ۶ ۵ ۱۲۲ ۷ ۸۴۶ کیلوگرم ۶ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲۲ ۷ ۸۴۶ کیلوگرم
برچسب ها :