جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱/۲ _ ۶ اهواز - گروه ملی کیلوگرم " ۱/۲ _ تماس بگیرید
نامشخص
۶ اهواز - گروه ملی کیلوگرم
۲ " ۱ _ ۶ اهواز - گروه ملی کیلوگرم " ۱ _ تماس بگیرید
نامشخص
۶ اهواز - گروه ملی کیلوگرم
۳ " ۱/۴ ۱ _ ۶ اهواز - گروه ملی کیلوگرم " ۱/۴ ۱ _ تماس بگیرید
نامشخص
۶ اهواز - گروه ملی کیلوگرم
۴ " ۱/۲ ۱ _ ۶ اهواز - گروه ملی کیلوگرم " ۱/۲ ۱ _ تماس بگیرید
نامشخص
۶ اهواز - گروه ملی کیلوگرم
۵ " ۲ _ ۶ اهواز - گروه ملی کیلوگرم " ۲ _ تماس بگیرید
نامشخص
۶ اهواز - گروه ملی کیلوگرم
۶ " ۱/۲ ۲ _ ۶ اهواز - گروه ملی کیلوگرم " ۱/۲ ۲ _ تماس بگیرید
نامشخص
۶ اهواز - گروه ملی کیلوگرم
۷ " ۳ _ ۶ اهواز - گروه ملی کیلوگرم " ۳ _ تماس بگیرید
نامشخص
۶ اهواز - گروه ملی کیلوگرم
۸ " ۴ _ ۶ اهواز - گروه ملی کیلوگرم " ۴ _ تماس بگیرید
نامشخص
۶ اهواز - گروه ملی کیلوگرم
۹ " ۵ _ ۶ اهواز - گروه ملی کیلوگرم " ۵ _ تماس بگیرید
نامشخص
۶ اهواز - گروه ملی کیلوگرم
۱۰ _ ۶ اهواز - گروه ملی کیلوگرم _ تماس بگیرید
نامشخص
۶ اهواز - گروه ملی کیلوگرم
برچسب ها :