جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - بنگاه سایز(mm) واحد قیمت ضخامت (mm) طول شاخه(m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - بنگاه سایز(mm) واحد قیمت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳.۲ ۱۲.۱۰ تهران - آصاب ۴۴/۵ کیلوگرم ۳.۲ ۱۲.۱۰ ۲۷۰,۰۰۰
نامشخص
تهران - آصاب ۴۴/۵ کیلوگرم
۲ ۳.۵ ۱۲.۱۰ تهران - آصاب ۴۴/۵ کیلوگرم ۳.۵ ۱۲.۱۰ ۲۷۰,۰۰۰
نامشخص
تهران - آصاب ۴۴/۵ کیلوگرم
۳ ۳.۲ ۱۲.۱۰ تهران - آصاب ۶۰/۳ کیلوگرم ۳.۲ ۱۲.۱۰ ۲۷۰,۰۰۰
نامشخص
تهران - آصاب ۶۰/۳ کیلوگرم
۴ ۳.۵ ۱۲.۱۰ تهران - آصاب ۶۰/۳ کیلوگرم ۳.۵ ۱۲.۱۰ ۲۷۰,۰۰۰
نامشخص
تهران - آصاب ۶۰/۳ کیلوگرم
۵ ۳.۲ ۱۲.۱۰ تهران - آصاب ۷۶ کیلوگرم ۳.۲ ۱۲.۱۰ ۲۷۰,۰۰۰
نامشخص
تهران - آصاب ۷۶ کیلوگرم
۶ ۳.۵ ۱۲.۱۰ تهران - آصاب ۷۶ کیلوگرم ۳.۵ ۱۲.۱۰ ۲۷۰,۰۰۰
نامشخص
تهران - آصاب ۷۶ کیلوگرم
۷ ۳.۲ ۱۲.۱۰ تهران - آصاب ۸۹ کیلوگرم ۳.۲ ۱۲.۱۰ ۲۷۰,۰۰۰
نامشخص
تهران - آصاب ۸۹ کیلوگرم
۸ ۳.۵ ۱۲.۱۰ تهران - آصاب ۸۹ کیلوگرم ۳.۵ ۱۲.۱۰ ۲۷۰,۰۰۰
نامشخص
تهران - آصاب ۸۹ کیلوگرم
۹ ۴ ۱۲.۱۰ تهران - آصاب ۱۱۴ کیلوگرم ۴ ۱۲.۱۰ ۲۷۰,۰۰۰
نامشخص
تهران - آصاب ۱۱۴ کیلوگرم
برچسب ها :

آهن آلات آصاب