آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۷ ۱۳۹۹/۶/۳۰
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) سایز لوله (inch) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) ضخامت (mm) سایز لوله (inch) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۲۴ ۲۵۲۰ ۱۲ ۸ ۲۴ ۱۷۵,۰۰۰
ثابت
۲۵۲۰ ۱۲
۲ ۸ ۲۸ ۲۹۴۰ ۱۲ ۸ ۲۸ ۱۷۵,۰۰۰
ثابت
۲۹۴۰ ۱۲
۳ ۱۰ ۳۲ ۳۳۷۰ ۱۲ ۱۰ ۳۲ ۱۷۵,۰۰۰
ثابت
۳۳۷۰ ۱۲
۴ ۱۰ ۴۰ ۴۲۴۰ ۱۲ ۱۰ ۴۰ ۱۷۵,۰۰۰
ثابت
۴۲۴۰ ۱۲
۵ ۱۰ ۴۸ ۵۷۰۰ ۱۲ ۱۰ ۴۸ ۱۷۵,۰۰۰
ثابت
۵۷۰۰ ۱۲
برچسب ها :