آخرین بروزرسانی : ۱۶:۲۹ ۱۳۹۹/۴/۲۲
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) محل تحویل - کارخانه واحد ضخامت (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵ تهران کیلوگرم ۰.۵ تهران تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم
۲ ۰.۷ تهران کیلوگرم ۰.۷ تهران تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم
۳ ۰.۸ تهران کیلوگرم ۰.۸ تهران تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم
۴ ۰.۹ تهران کیلوگرم ۰.۹ تهران تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم
۵ ۱ تهران کیلوگرم ۱ تهران تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم
۶ ۱.۲(رابیتس بندی) تهران کیلوگرم ۱.۲(رابیتس بندی) تهران ۱۹۲,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم
۷ ۱.۵(اسکوپ) تهران کیلوگرم ۱.۵(اسکوپ) تهران ۱۹۲,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم
۸ ۲.۲ تهران کیلوگرم ۲.۲ تهران ۱۶۳,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم
۹ ۲.۵ تهران کیلوگرم ۲.۵ تهران ۱۶۳,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم
۱۰ ۳ تهران کیلوگرم ۳ تهران ۱۶۳,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم
۱۱ ۴ تهران کیلوگرم ۴ تهران ۱۶۳,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم
برچسب ها :