جهت تماس با کارشناسان فروش محصولات مفتولی با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 130 الی 133 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۱۶ ۱۳۹۸/۷/۲۵
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ستون وزن هر برگ (گرم) کارخانه محل تحویل - کارخانه تعداد چشمه ستون وزن هر برگ (گرم) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) کارخانه محل تحویل - کارخانه تعداد چشمه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۳ ستون ۳۶۰ مسعود تهران ۳ ۱۳ ستون ۳۶۰ تماس بگیرید
نامشخص
مسعود تهران ۳
۲ ۹ ستون ۳۶۰ مسعود تهران ۳ ۹ ستون ۳۶۰ تماس بگیرید
نامشخص
مسعود تهران ۳
۳ ۹ ستون ۵۹۹ مسعود تهران ۳ ۹ ستون ۵۹۹ تماس بگیرید
نامشخص
مسعود تهران ۳
۴ ۹ ستون ۷۰۰ مسعود تهران ۳ ۹ ستون ۷۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
مسعود تهران ۳
۵ ۹ ستون ۷۷۰ مسعود تهران ۳ ۹ ستون ۷۷۰ تماس بگیرید
نامشخص
مسعود تهران ۳
۶ ۹ ستون ۸۴۰ مسعود تهران ۳ ۹ ستون ۸۴۰ تماس بگیرید
نامشخص
مسعود تهران ۳
۷ ۱۳ ستون ۴۶۰ مسعود تهران ۳ ۱۳ ستون ۴۶۰ تماس بگیرید
نامشخص
مسعود تهران ۳
۸ ۱۳ ستون ۵۰۰ مسعود تهران ۳ ۱۳ ستون ۵۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
مسعود تهران ۳
۹ ۱۳ ستون ۷۳۰ مسعود تهران ۳ ۱۳ ستون ۷۳۰ تماس بگیرید
نامشخص
مسعود تهران ۳
۱۰ ۱۳ ستون ۷۶۰ مسعود تهران ۳ ۱۳ ستون ۷۶۰ تماس بگیرید
نامشخص
مسعود تهران ۳
۱۱ ۱۳ ستون ۸۳۰ مسعود تهران ۳ ۱۳ ستون ۸۳۰ تماس بگیرید
نامشخص
مسعود تهران ۳
۱۲ ۱۳ ستون ۹۰۰ مسعود تهران ۳ ۱۳ ستون ۹۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
مسعود تهران ۳
۱۳ ۱۳ ستون ۹۷۰ مسعود تهران ۳ ۱۳ ستون ۹۷۰ تماس بگیرید
نامشخص
مسعود تهران ۳
۱۴ ۱۳ ستون ۱۰۱۰ مسعود تهران ۳ ۱۳ ستون ۱۰۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
مسعود تهران ۳
۱۵ ۱۳ ستون ۱۰۵۰ مسعود تهران ۳ ۱۳ ستون ۱۰۵۰ تماس بگیرید
نامشخص
مسعود تهران ۳
۱۶ ۱۳ ستون ۱۱۳۰ مسعود تهران ۳ ۱۳ ستون ۱۱۳۰ تماس بگیرید
نامشخص
مسعود تهران ۳
۱۷ ۱۳ ستون ۱۲۵۰ مسعود تهران ۳ ۱۳ ستون ۱۲۵۰ تماس بگیرید
نامشخص
مسعود تهران ۳
۱۸ ۱۳ ستون ۱۲۸۰ مسعود تهران ۳ ۱۳ ستون ۱۲۸۰ تماس بگیرید
نامشخص
مسعود تهران ۳
۱۹ ۱۳ ستون ۱۳۴۰ مسعود تهران ۳ ۱۳ ستون ۱۳۴۰ تماس بگیرید
نامشخص
مسعود تهران ۳
۲۰ ۱۳ ستون ۷۰۰ مسعود تهران ۲ ۱۳ ستون ۷۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
مسعود تهران ۲
۲۱ ۱۳ ستون ۹۰۰ مسعود تهران ۲ ۱۳ ستون ۹۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
مسعود تهران ۲
۲۲ ۱۳ ستون ۹۵۰ مسعود تهران ۲ ۱۳ ستون ۹۵۰ تماس بگیرید
نامشخص
مسعود تهران ۲
برچسب ها :