آخرین بروزرسانی : ۱۳:۱۵ ۱۳۹۹/۳/۲۴
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ستون وزن هر برگ (گرم) کارخانه محل تحویل - کارخانه تعداد چشمه ستون وزن هر برگ (گرم) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) کارخانه محل تحویل - کارخانه تعداد چشمه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۹ ستون ۴۰۰ _ - مختلف ۹ ستون ۴۰۰ ۹۷,۰۰۰
نامشخص
_ - مختلف
۲ ۹ ستون ۷۲۰ _ - مختلف ۹ ستون ۷۲۰ ۱۳۲,۰۰۰
نامشخص
_ - مختلف
۳ ۱۱ ستون ۹۳۰ _ - مختلف ۱۱ ستون ۹۳۰ ۱۵۹,۰۰۰
نامشخص
_ - مختلف
۴ ۱۳ ستون ۵۷۰ _ - مختلف ۱۳ ستون ۵۷۰ تماس بگیرید
نامشخص
_ - مختلف
۵ ۱۳ ستون ۸۸۰ _ - مختلف ۱۳ ستون ۸۸۰ ۱۵۹,۰۰۰
نامشخص
_ - مختلف
برچسب ها :