جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

آخرین بروزرسانی : ۱۶:۵۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰*۱۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۲۰*۱۰ ۲ ۶۳,۵۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۲ ۲۵*۱۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۲۵*۱۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۳ ۳۰*۱۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۳۰*۱۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۴ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۲۰*۲۰ ۲ ۶۱,۲۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۵ ۲۰*۳۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۲۰*۳۰ ۲ ۶۱,۱۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۶ ۴۰*۲۰ ۲.۵ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۴۰*۲۰ ۲.۵ ۶۸,۵۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۷ ۶۰*۲۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۶۰*۲۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۸ ۲۵*۲۵ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۲۵*۲۵ ۲ ۶۹,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۹ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۳۰*۳۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۱۰ ۳۰*۴۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۳۰*۴۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۱۱ ۳۰*۵۰ ۲.۵ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۳۰*۵۰ ۲.۵ ۶۸,۵۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۱۲ ۳۰*۶۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۳۰*۶۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۱۳ ۳۵*۳۵ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۳۵*۳۵ ۲ ۶۹,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۱۴ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۶۸,۵۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۱۵ ۵۰*۴۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۵۰*۴۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۱۶ ۵۰*۵۰ ۲.۵ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۵۰*۵۰ ۲.۵ ۶۸,۵۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۱۷ ۶۰*۴۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۶۰*۴۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۱۸ ۶۰*۴۰ ۲.۵ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۶۰*۴۰ ۲.۵ ۶۸,۵۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۱۹ ۶۰*۶۰ ۲.۵ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۶۰*۶۰ ۲.۵ ۶۸,۵۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۲۰ ۸۰*۴۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۸۰*۴۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۲۱ ۸۰*۶۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۸۰*۶۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۲۲ ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۶۸,۵۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۲۳ ۸۰*۸۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۸۰*۸۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۲۴ ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۶۸,۵۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۲۵ ۸۰*۸۰ ۳ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۸۰*۸۰ ۳ ۷۱,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۲۶ ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۶۸,۵۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۲۷ ۹۰*۹۰ ۳ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۹۰*۹۰ ۳ ۷۱,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۲۸ ۹۰*۹۰ ۴ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۹۰*۹۰ ۴ ۷۱,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۲۹ ۴۰*۱۰۰ ۲.۵ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۴۰*۱۰۰ ۲.۵ ۶۸,۵۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۳۰ ۴۰*۱۰۰ ۳ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۴۰*۱۰۰ ۳ ۷۱,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۳۱ ۵۰*۱۰۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۵۰*۱۰۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۳۲ ۶۰*۱۰۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۶۰*۱۰۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۳۳ ۶۰*۱۲۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۶۰*۱۲۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۳۴ ۸۰*۱۲۰ ۲.۵ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۸۰*۱۲۰ ۲.۵ ۶۸,۵۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۳۵ ۸۰*۱۲۰ ۳ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۸۰*۱۲۰ ۳ ۷۱,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۳۶ ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۷۱,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۳۷ ۱۱۰*۱۱۰ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری ۱۱۰*۱۱۰ ۲ ۶۹,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان - پروفیل جباری
۳۸ ۱۲۰*۱۲۰(ستونی) ۴ ۱۲ اصفهان - پروفیل جباری ۱۲۰*۱۲۰(ستونی) ۴ ۷۱,۰۰۰
نامشخص
۱۲ اصفهان - پروفیل جباری
۳۹ ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳ ۱۲ اصفهان - پروفیل جباری ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳ ۷۱,۰۰۰
نامشخص
۱۲ اصفهان - پروفیل جباری
۴۰ ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳.۵ ۱۲ اصفهان - پروفیل جباری ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳.۵ ۷۱,۰۰۰
نامشخص
۱۲ اصفهان - پروفیل جباری
۴۱ ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳.۸ ۱۲ اصفهان - پروفیل جباری ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳.۸ ۷۱,۰۰۰
نامشخص
۱۲ اصفهان - پروفیل جباری
برچسب ها :

واحد تحقیقات فنی و مهندسی شرکت پروفیل فولادی اصفهان (پروفیل‌سازی جباری) به‌عنوان یکی از ارکان اصلی این شرکت، با بهره‌گیری از متخصصین و کارشناسان مجرب، با استفاده از تسهیلات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، امکانات دستگاهی پیشرفته، بهره‌گیری از منابع علمی و به‌روزترین تکنولوژی‌ها و همچنین همکاری با مراکز تحقیقاتی به‌عنوان یک شرکت دانش‌بنیان؛ در جهت نوآوری، بازنگری و ارتقای کیفیت محصولات و بهبود رضایتمندی مشتری به فعالیت می‌پردازد.