آخرین بروزرسانی : ۱۲:۵۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰*۱۰ ۲ ۶ کیلوگرم تبریز - بنگاه جهان فولاد ۲۰*۱۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم تبریز - بنگاه جهان فولاد
۲ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ کیلوگرم تبریز - بنگاه جهان فولاد ۲۰*۲۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم تبریز - بنگاه جهان فولاد
۳ ۲۰*۳۰ ۲ ۶ کیلوگرم تبریز - بنگاه جهان فولاد ۲۰*۳۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم تبریز - بنگاه جهان فولاد
۴ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ کیلوگرم تبریز - بنگاه جهان فولاد ۳۰*۳۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم تبریز - بنگاه جهان فولاد
۵ ۳۰*۵۰ ۲ ۶ کیلوگرم تبریز - بنگاه جهان فولاد ۳۰*۵۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم تبریز - بنگاه جهان فولاد
۶ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ کیلوگرم تبریز - بنگاه جهان فولاد ۴۰*۴۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم تبریز - بنگاه جهان فولاد
۷ ۴۰*۶۰ ۲ ۶ کیلوگرم تبریز - بنگاه جهان فولاد ۴۰*۶۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم تبریز - بنگاه جهان فولاد
۸ ۵۰*۵۰ ۲ ۶ کیلوگرم تبریز - بنگاه جهان فولاد ۵۰*۵۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم تبریز - بنگاه جهان فولاد
۹ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ کیلوگرم تبریز - بنگاه جهان فولاد ۷۰*۷۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم تبریز - بنگاه جهان فولاد
۱۰ ۸۰*۱۰۰ ۲ ۶ کیلوگرم تبریز - بنگاه جهان فولاد ۸۰*۱۰۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم تبریز - بنگاه جهان فولاد
برچسب ها :