جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

آخرین بروزرسانی : ۱۶:۳۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰*۱۰ ۲ ۶ کیلوگرم زنجان - بنگاه امین ۲۰*۱۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم زنجان - بنگاه امین
۲ ۲۵*۱۰ ۲ ۶ کیلوگرم زنجان - بنگاه امین ۲۵*۱۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم زنجان - بنگاه امین
۳ ۳۰*۱۰ ۲ ۶ کیلوگرم زنجان - بنگاه امین ۳۰*۱۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم زنجان - بنگاه امین
۴ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ کیلوگرم زنجان - بنگاه امین ۲۰*۲۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم زنجان - بنگاه امین
۵ ۳۰*۲۰ ۲ ۶ کیلوگرم زنجان - بنگاه امین ۳۰*۲۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم زنجان - بنگاه امین
۶ ۴۰*۲۰ ۲ ۶ کیلوگرم زنجان - بنگاه امین ۴۰*۲۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم زنجان - بنگاه امین
۷ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ کیلوگرم زنجان - بنگاه امین ۳۰*۳۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم زنجان - بنگاه امین
۸ ۳۰*۵۰ ۲ ۶ کیلوگرم زنجان - بنگاه امین ۳۰*۵۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم زنجان - بنگاه امین
۹ ۶۰*۳۰ ۲ ۶ کیلوگرم زنجان - بنگاه امین ۶۰*۳۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم زنجان - بنگاه امین
۱۰ ۳۰*۴۰ ۲ ۶ کیلوگرم زنجان - بنگاه امین ۳۰*۴۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم زنجان - بنگاه امین
۱۱ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ کیلوگرم زنجان - بنگاه امین ۴۰*۴۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم زنجان - بنگاه امین
۱۲ ۶۰*۴۰ ۲ ۶ کیلوگرم زنجان - بنگاه امین ۶۰*۴۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم زنجان - بنگاه امین
۱۳ ۸۰*۴۰ ۲ ۶ کیلوگرم زنجان - بنگاه امین ۸۰*۴۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم زنجان - بنگاه امین
۱۴ ۱۰۰*۴۰ ۲ ۶ کیلوگرم زنجان - بنگاه امین ۱۰۰*۴۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم زنجان - بنگاه امین
۱۵ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ کیلوگرم زنجان - بنگاه امین ۶۰*۶۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم زنجان - بنگاه امین
۱۶ ۸۰*۸۰ ۲ ۶ کیلوگرم زنجان - بنگاه امین ۸۰*۸۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم زنجان - بنگاه امین
۱۷ ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۶ کیلوگرم زنجان - بنگاه امین ۸۰*۸۰ ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم زنجان - بنگاه امین
۱۸ ۱۰۰*۱۰۰ ۲ ۶ کیلوگرم زنجان - بنگاه امین ۱۰۰*۱۰۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم زنجان - بنگاه امین
۱۹ ۱۰۰*۱۰۰ ۲.۵ ۶ کیلوگرم زنجان - بنگاه امین ۱۰۰*۱۰۰ ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم زنجان - بنگاه امین
برچسب ها :