جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۰۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰*۲۰ ۲ ۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی ۱۰*۲۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی
۲ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی ۲۰*۲۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی
۳ ۳۰*۲۰ ۲ ۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی ۳۰*۲۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی
۴ ۴۰*۲۰ ۲ ۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی ۴۰*۲۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی
۵ ۳۰*۵۰ ۲ ۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی ۳۰*۵۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی
۶ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی ۴۰*۴۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی
۷ ۸۰*۴۰ ۲ ۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی ۸۰*۴۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی
۸ ۱۰۰*۴۰ ۲ ۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی ۱۰۰*۴۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی
۹ ۵۰*۵۰ ۲ ۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی ۵۰*۵۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی
۱۰ ۴۰*۶۰ ۲ ۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی ۴۰*۶۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی
۱۱ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی ۶۰*۶۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی
۱۲ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی ۷۰*۷۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی
۱۳ ۸۰*۸۰ ۲ ۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی ۸۰*۸۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی
۱۴ ۹۰*۹۰ ۲ ۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی ۹۰*۹۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی
۱۵ ۱۰۰*۱۰۰ ۲ ۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی ۱۰۰*۱۰۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی
۱۶ ۱۴۰*۱۴۰ ۲ ۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی ۱۴۰*۱۴۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی
برچسب ها :