اخبار لحظه ای
امروز : نرخ اکثر کارخانجات میلگرد افزایش و محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد. در بخش محصولات ذوبی تیرآهن و میلگرد افزایش یافت . نرخ ورق سیاه و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی افزایش یافت .
۱۴ ساعت پیش بیشتر...

قیمت قوطی صنعتی با ورق روغنی خاور صنعت هما

آخرین بروزرسانی : ۱۰:۴۹ - ۱۳۹۹/۴/۲۹
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰*۱۰ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۴۶,۶۰۰

نامشخص
۲ ۱۰*۱۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۶۰۰

نامشخص
۳ ۱۰*۱۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۶۰۰

نامشخص
۴ ۱۰*۱۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۶۰۰

نامشخص
۵ ۱۰*۱۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۶۰۰

نامشخص
۶ ۱۲.۵*۱۲.۵ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۵۰,۱۰۰

نامشخص
۷ ۱۲.۵*۱۲.۵ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۴۶,۱۰۰

نامشخص
۸ ۱۲.۵*۱۲.۵ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۹ ۱۲.۵*۱۲.۵ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۰ ۱۲.۵*۱۲.۵ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۱ ۱۲.۵*۱۲.۵ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۲ ۲۰*۱۴ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۳ ۲۰*۱۴ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۴ ۲۰*۱۴ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۵ ۲۰*۱۴ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۶ ۲۰*۱۴ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۷ ۲۰*۱۴ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۸ ۱۶*۱۶ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۴۶,۱۰۰

نامشخص
۱۹ ۱۶*۱۶ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۲۰ ۱۶*۱۶ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۲۱ ۱۶*۱۶ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۲۲ ۱۶*۱۶ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۲۳ ۱۶*۱۶ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۲۴ ۱۶*۱۶ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۲۵ ۱۹*۱۹ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۵۰,۱۰۰

نامشخص
۲۶ ۱۹*۱۹ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۴۶,۱۰۰

نامشخص
۲۷ ۱۹*۱۹ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۲۸ ۱۹*۱۹ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۲۹ ۱۹*۱۹ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۳۰ ۱۹*۱۹ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۳۱ ۱۹*۱۹ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۳۲ ۱۹*۱۹ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۳۳ ۲۰*۲۰ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۵۰,۱۰۰

نامشخص
۳۴ ۲۰*۲۰ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۴۶,۱۰۰

نامشخص
۳۵ ۲۰*۲۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۳۶ ۲۰*۲۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۳۷ ۲۰*۲۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۳۸ ۲۰*۲۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۳۹ ۲۰*۲۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۴۰ ۲۰*۲۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۴۱ ۲۰*۲۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۴۲ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۴۳ ۱۰*۲۵ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۴۱,۱۰۰

نامشخص
۴۴ ۱۰*۲۵ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۴۵ ۱۰*۲۵ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۴۶ ۱۰*۲۵ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۴۷ ۱۰*۲۵ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۴۸ ۱۰*۲۵ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۴۹ ۱۰*۲۵ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۵۰ ۱۰*۲۵ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۵۱ ۱۰*۲۵ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۵۲ ۲۵*۲۵ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۴۶,۱۰۰

نامشخص
۵۳ ۲۵*۲۵ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۵۴ ۲۵*۲۵ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۵۵ ۲۵*۲۵ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۵۶ ۲۵*۲۵ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۵۷ ۲۵*۲۵ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۵۸ ۲۵*۲۵ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۵۹ ۲۵*۲۵ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۶۰ ۲۰*۳۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۶۱ ۲۵*۲۵ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۶۲ ۲۰*۳۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۶۳ ۲۰*۳۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۶۴ ۲۰*۳۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۶۵ ۲۰*۳۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۶۶ ۲۰*۳۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۶۷ ۲۰*۳۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۶۸ ۲۰*۳۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۶۹ ۲۰*۳۰ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۴۶,۱۰۰

نامشخص
۷۰ ۳۰*۳۰ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۴۶,۱۰۰

نامشخص
۷۱ ۳۰*۳۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۷۲ ۳۰*۳۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۷۳ ۳۰*۳۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۷۴ ۳۰*۳۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۷۵ ۳۰*۳۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۷۶ ۳۰*۳۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۷۷ ۳۰*۳۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۷۸ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۷۹ ۲۰*۴۰ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۴۶,۱۰۰

نامشخص
۸۰ ۲۰*۴۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۸۱ ۲۰*۴۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۸۲ ۲۰*۴۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۸۳ ۲۰*۴۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۸۴ ۲۰*۴۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۸۵ ۲۰*۴۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۸۶ ۲۰*۴۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۸۷ ۲۰*۴۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۸۸ ۴۰*۴۰ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۴۶,۱۰۰

نامشخص
۸۹ ۴۰*۴۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۹۰ ۴۰*۴۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۹۱ ۴۰*۴۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۹۲ ۴۰*۴۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۹۳ ۴۰*۴۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۹۴ ۴۰*۴۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۹۵ ۴۰*۴۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۹۶ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۹۷ ۲۵*۵۰ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۴۶,۱۰۰

نامشخص
۹۸ ۲۵*۵۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۹۹ ۲۵*۵۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۰۰ ۲۵*۵۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۰۱ ۲۵*۵۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۰۲ ۲۵*۵۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۰۳ ۲۵*۵۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۰۴ ۲۵*۵۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۰۵ ۲۵*۵۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۰۶ ۳۰*۵۰ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۴۶,۱۰۰

نامشخص
۱۰۷ ۳۰*۵۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۰۸ ۳۰*۵۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۰۹ ۳۰*۵۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۱۰ ۳۰*۵۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۱۱ ۳۰*۵۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۱۲ ۳۰*۵۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۱۳ ۳۰*۵۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۱۴ ۳۰*۵۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۱۵ ۵۰*۵۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۱۶ ۵۰*۵۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۱۷ ۵۰*۵۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۱۸ ۵۰*۵۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۱۹ ۵۰*۵۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۲۰ ۵۰*۵۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۲۱ ۵۰*۵۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۲۲ ۵۰*۵۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۲۳ ۲۰*۶۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۲۴ ۲۰*۶۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۲۵ ۲۰*۶۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۲۶ ۲۰*۶۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۲۷ ۲۰*۶۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۲۸ ۲۰*۶۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۲۹ ۲۰*۶۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۳۰ ۲۰*۶۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۳۱ ۳۰*۶۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۳۲ ۳۰*۶۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۳۳ ۳۰*۶۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۳۴ ۳۰*۶۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۳۵ ۳۰*۶۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۳۶ ۳۰*۶۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۳۷ ۳۰*۶۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۳۸ ۳۰*۶۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۳۹ ۴۰*۶۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۴۰ ۴۰*۶۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۴۱ ۴۰*۶۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۴۲ ۴۰*۶۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۴۳ ۴۰*۶۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۴۴ ۴۰*۶۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۴۵ ۴۰*۶۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۴۶ ۴۰*۶۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۴۷ ۴۰*۸۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۴۸ ۴۰*۸۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۴۹ ۴۰*۸۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۵۰ ۴۰*۸۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۵۱ ۴۰*۸۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۵۲ ۴۰*۸۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۵۳ ۴۰*۸۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص
۱۵۴ ۴۰*۸۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما

۲۳۵,۱۰۰

نامشخص