داخلی ۲۴۰ الی ۲۴۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه سایز (mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰*۱۰ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰*۱۰ ۰.۶ ۱۶۱,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲ ۱۰*۱۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰*۱۰ ۰.۷ ۱۵۵,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳ ۱۰*۱۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰*۱۰ ۰.۸ ۱۵۵,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴ ۱۰*۱۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰*۱۰ ۰.۹ ۱۵۵,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵ ۱۰*۱۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰*۱۰ ۱ ۱۵۷,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶ ۱۲.۵*۱۲.۵ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۲.۵*۱۲.۵ ۰.۵ ۱۷۰,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷ ۱۲.۵*۱۲.۵ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۲.۵*۱۲.۵ ۰.۶ ۱۶۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸ ۱۲.۵*۱۲.۵ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۲.۵*۱۲.۵ ۰.۷ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹ ۱۲.۵*۱۲.۵ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۲.۵*۱۲.۵ ۰.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰ ۱۲.۵*۱۲.۵ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۲.۵*۱۲.۵ ۰.۹ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱ ۱۲.۵*۱۲.۵ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۲.۵*۱۲.۵ ۱ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲ ۲۰*۱۴ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۱۴ ۰.۷ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳ ۲۰*۱۴ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۱۴ ۰.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴ ۲۰*۱۴ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۱۴ ۰.۹ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵ ۲۰*۱۴ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۱۴ ۱ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۶ ۲۰*۱۴ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۱۴ ۱.۲۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۷ ۲۰*۱۴ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۱۴ ۱.۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۸ ۱۶*۱۶ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۶*۱۶ ۰.۶ ۱۶۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۹ ۱۶*۱۶ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۶*۱۶ ۰.۷ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۰ ۱۶*۱۶ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۶*۱۶ ۰.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۱ ۱۶*۱۶ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۶*۱۶ ۰.۹ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۲ ۱۶*۱۶ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۶*۱۶ ۱ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۳ ۱۶*۱۶ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۶*۱۶ ۱.۲۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۴ ۱۶*۱۶ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۶*۱۶ ۱.۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۵ ۱۹*۱۹ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹*۱۹ ۰.۵ ۱۷۰,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۶ ۱۹*۱۹ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹*۱۹ ۰.۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۷ ۱۹*۱۹ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹*۱۹ ۰.۷ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۸ ۱۹*۱۹ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹*۱۹ ۰.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۹ ۱۹*۱۹ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹*۱۹ ۰.۹ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۰ ۱۹*۱۹ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹*۱۹ ۱ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۱ ۱۹*۱۹ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹*۱۹ ۱.۲۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۲ ۱۹*۱۹ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۹*۱۹ ۱.۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۳ ۲۰*۲۰ ۰.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۲۰ ۰.۵ ۱۷۰,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۴ ۲۰*۲۰ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۲۰ ۰.۶ ۱۶۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۵ ۲۰*۲۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۲۰ ۰.۷ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۶ ۲۰*۲۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۲۰ ۰.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۷ ۲۰*۲۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۲۰ ۰.۹ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۸ ۲۰*۲۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۲۰ ۱ ۱۵۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۹ ۲۰*۲۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۲۰ ۱.۲۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۰ ۲۰*۲۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۲۰ ۱.۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۱ ۲۰*۲۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۲۰ ۱.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۲ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۲۰ ۲ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۳ ۱۰*۲۵ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰*۲۵ ۰.۶ ۱۶۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۴ ۱۰*۲۵ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰*۲۵ ۰.۷ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۵ ۱۰*۲۵ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰*۲۵ ۰.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۶ ۱۰*۲۵ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰*۲۵ ۰.۹ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۷ ۱۰*۲۵ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰*۲۵ ۱ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۸ ۱۰*۲۵ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰*۲۵ ۱.۲۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۹ ۱۰*۲۵ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰*۲۵ ۱.۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۰ ۱۰*۲۵ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰*۲۵ ۱.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۱ ۱۰*۲۵ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱۰*۲۵ ۲ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۲ ۲۵*۲۵ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵*۲۵ ۰.۶ ۱۶۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۳ ۲۵*۲۵ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵*۲۵ ۰.۷ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۴ ۲۵*۲۵ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵*۲۵ ۰.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۵ ۲۵*۲۵ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵*۲۵ ۰.۹ ۱۵۷,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۶ ۲۵*۲۵ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵*۲۵ ۱ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۷ ۲۵*۲۵ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵*۲۵ ۱.۲۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۸ ۲۵*۲۵ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵*۲۵ ۱.۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۹ ۲۵*۲۵ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵*۲۵ ۱.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۰ ۲۰*۳۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۳۰ ۲ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۱ ۲۰*۳۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۳۰ ۱.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۲ ۲۰*۳۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۳۰ ۱.۲۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۳ ۲۰*۳۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۳۰ ۱ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۴ ۲۰*۳۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۳۰ ۰.۹ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۵ ۲۰*۳۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۳۰ ۰.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۶ ۲۰*۳۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۳۰ ۰.۷ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۷ ۲۰*۳۰ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۳۰ ۰.۶ ۱۶۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۸ ۲۰*۳۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۳۰ ۱.۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۹ ۲۵*۲۵ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵*۲۵ ۲ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۰ ۳۰*۳۰ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۳۰ ۰.۶ ۱۶۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۱ ۳۰*۳۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۳۰ ۰.۷ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۲ ۳۰*۳۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۳۰ ۰.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۳ ۳۰*۳۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۳۰ ۰.۹ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۴ ۳۰*۳۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۳۰ ۱ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۵ ۳۰*۳۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۳۰ ۱.۲۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۶ ۳۰*۳۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۳۰ ۱.۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۷ ۳۰*۳۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۳۰ ۱.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۸ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۳۰ ۲ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۹ ۲۰*۴۰ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۴۰ ۰.۶ ۱۶۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۰ ۲۰*۴۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۴۰ ۰.۷ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۱ ۲۰*۴۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۴۰ ۰.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۲ ۲۰*۴۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۴۰ ۰.۹ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۳ ۲۰*۴۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۴۰ ۱ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۴ ۲۰*۴۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۴۰ ۱.۲۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۵ ۲۰*۴۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۴۰ ۱.۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۶ ۲۰*۴۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۴۰ ۱.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۷ ۲۰*۴۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۴۰ ۲ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۸ ۴۰*۴۰ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۴۰ ۰.۶ ۱۶۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۹ ۴۰*۴۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۴۰ ۰.۷ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۰ ۴۰*۴۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۴۰ ۰.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۱ ۴۰*۴۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۴۰ ۰.۹ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۲ ۴۰*۴۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۴۰ ۱ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۳ ۴۰*۴۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۴۰ ۱.۲۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۴ ۴۰*۴۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۴۰ ۱.۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۵ ۴۰*۴۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۴۰ ۱.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۶ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۴۰ ۲ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۷ ۲۵*۵۰ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵*۵۰ ۰.۶ ۱۶۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۸ ۲۵*۵۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵*۵۰ ۰.۷ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۹ ۲۵*۵۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵*۵۰ ۰.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۰ ۲۵*۵۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵*۵۰ ۰.۹ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۱ ۲۵*۵۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵*۵۰ ۱ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۲ ۲۵*۵۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵*۵۰ ۱.۲۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۳ ۲۵*۵۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵*۵۰ ۱.۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۴ ۲۵*۵۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵*۵۰ ۱.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۵ ۲۵*۵۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۵*۵۰ ۲ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۶ ۳۰*۵۰ ۰.۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۵۰ ۰.۶ ۱۶۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۷ ۳۰*۵۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۵۰ ۰.۷ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۸ ۳۰*۵۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۵۰ ۰.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۹ ۳۰*۵۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۵۰ ۰.۹ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۰ ۳۰*۵۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۵۰ ۱ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۱ ۳۰*۵۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۵۰ ۱.۲۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۲ ۳۰*۵۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۵۰ ۱.۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۳ ۳۰*۵۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۵۰ ۱.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۴ ۳۰*۵۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۵۰ ۲ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۵ ۵۰*۵۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۰*۵۰ ۰.۷ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۶ ۵۰*۵۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۰*۵۰ ۰.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۷ ۵۰*۵۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۰*۵۰ ۰.۹ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۸ ۵۰*۵۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۰*۵۰ ۱ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۹ ۵۰*۵۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۰*۵۰ ۱.۲۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۰ ۵۰*۵۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۰*۵۰ ۱.۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۱ ۵۰*۵۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۰*۵۰ ۱.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۲ ۵۰*۵۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۵۰*۵۰ ۲ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۳ ۲۰*۶۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۶۰ ۰.۷ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۴ ۲۰*۶۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۶۰ ۰.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۵ ۲۰*۶۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۶۰ ۰.۹ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۶ ۲۰*۶۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۶۰ ۱ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۷ ۲۰*۶۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۶۰ ۱.۲۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۸ ۲۰*۶۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۶۰ ۱.۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۹ ۲۰*۶۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۶۰ ۱.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۰ ۲۰*۶۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲۰*۶۰ ۲ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۱ ۳۰*۶۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۶۰ ۰.۷ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۲ ۳۰*۶۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۶۰ ۰.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۳ ۳۰*۶۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۶۰ ۰.۹ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۴ ۳۰*۶۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۶۰ ۱ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۵ ۳۰*۶۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۶۰ ۱.۲۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۶ ۳۰*۶۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۶۰ ۱.۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۷ ۳۰*۶۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۶۰ ۱.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۸ ۳۰*۶۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۳۰*۶۰ ۲ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۹ ۴۰*۶۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۶۰ ۰.۷ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۰ ۴۰*۶۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۶۰ ۰.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۱ ۴۰*۶۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۶۰ ۰.۹ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۲ ۴۰*۶۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۶۰ ۱ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۳ ۴۰*۶۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۶۰ ۱.۲۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۴ ۴۰*۶۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۶۰ ۱.۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۵ ۴۰*۶۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۶۰ ۱.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۶ ۴۰*۶۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۶۰ ۲ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۷ ۴۰*۸۰ ۰.۷ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۸۰ ۰.۷ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۸ ۴۰*۸۰ ۰.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۸۰ ۰.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۹ ۴۰*۸۰ ۰.۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۸۰ ۰.۹ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵۰ ۴۰*۸۰ ۱ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۸۰ ۱ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵۱ ۴۰*۸۰ ۱.۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۸۰ ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵۲ ۴۰*۸۰ ۱.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۸۰ ۱.۵ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵۳ ۴۰*۸۰ ۱.۸ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۸۰ ۱.۸ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵۴ ۴۰*۸۰ ۲ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۴۰*۸۰ ۲ ۱۵۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
برچسب ها :

شرکت خاور صنعت هما در سال 1377 باهدف تولید انواع لوله و پروفیل سبک فولادی در زمینی به مساحت 7000 مترمربع و تنها با یک خط تولید به بهره‌برداری رسید. با بهره‌گیری از نیروی انسانی مجرب و کارآزموده در طی سالیان متمادی نام این شرکت در زمره پیشتازان صنعت فولاد قرار گرفت.


امروز شرکت خاور صنعت هما با 16 خط تولید لوله فولادی، 3 خط تولید استنلس استیل، 6 خط رشته کن و 3 خط شیت کن در زمینی به مساحت 40000 مترمربع ظرفیت تولید انواع لوله از سایز 10 تا 76 میلی‌متر و ضخامت 0.3 تا 2 میلی‌متر را داراست. محصولات پروفیل از سایز 10*10 تا 40*80 میلی‌متر باضخامت مشابه می‌باشند. علاوه بر این خط لوله و پروفیل استنلس استیل با ظرفیت تولید 20000 تن در سال، اخیراً راه‌اندازی شده است.


شرکت خاور صنعت هما با توجه به مفاهیم مشتری مداری و عرضه محصولات باقیمت و کیفیت رقابتی توانسته محصولات خود را به کشورهای همسایه صادر کند. این رویکرد علاوه بر رونق تولید باعث ارزآوری و اشتغال‌زایی این مجموعه در راستای سیاست‌های حمایت از تولیدشده است.