داخلی ۲۴۰ الی ۲۴۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) سایز (mm) طول شاخه (m) محل بارگیری ضخامت (mm) سایز (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۶ ۱۰*۱۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۶ ۱۰*۱۰ ۲۴۶,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲ ۰.۷ ۱۰*۱۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۷ ۱۰*۱۰ ۲۳۵,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳ ۰.۸ ۱۰*۱۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۸ ۱۰*۱۰ ۲۳۵,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴ ۰.۹ ۱۰*۱۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۹ ۱۰*۱۰ ۲۳۵,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵ ۱ ۱۰*۱۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱ ۱۰*۱۰ ۲۳۵,۶۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶ ۰.۵ ۱۲.۵*۱۲.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۵ ۱۲.۵*۱۲.۵ ۲۵۰,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷ ۰.۶ ۱۲.۵*۱۲.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۶ ۱۲.۵*۱۲.۵ ۲۴۶,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸ ۰.۷ ۱۲.۵*۱۲.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۷ ۱۲.۵*۱۲.۵ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹ ۰.۸ ۱۲.۵*۱۲.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۸ ۱۲.۵*۱۲.۵ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰ ۰.۹ ۱۲.۵*۱۲.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۹ ۱۲.۵*۱۲.۵ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱ ۱ ۱۲.۵*۱۲.۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱ ۱۲.۵*۱۲.۵ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲ ۰.۷ ۲۰*۱۴ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۷ ۲۰*۱۴ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳ ۰.۸ ۲۰*۱۴ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۸ ۲۰*۱۴ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴ ۰.۹ ۲۰*۱۴ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۹ ۲۰*۱۴ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵ ۱ ۲۰*۱۴ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱ ۲۰*۱۴ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۶ ۱.۲۵ ۲۰*۱۴ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱.۲۵ ۲۰*۱۴ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۷ ۱.۵ ۲۰*۱۴ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱.۵ ۲۰*۱۴ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۸ ۰.۶ ۱۶*۱۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۶ ۱۶*۱۶ ۲۴۶,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۹ ۰.۷ ۱۶*۱۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۷ ۱۶*۱۶ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۰ ۰.۸ ۱۶*۱۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۸ ۱۶*۱۶ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۱ ۰.۹ ۱۶*۱۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۹ ۱۶*۱۶ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۲ ۱ ۱۶*۱۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱ ۱۶*۱۶ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۳ ۱.۲۵ ۱۶*۱۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱.۲۵ ۱۶*۱۶ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۴ ۱.۵ ۱۶*۱۶ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱.۵ ۱۶*۱۶ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۵ ۰.۵ ۱۹*۱۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۵ ۱۹*۱۹ ۲۵۰,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۶ ۰.۶ ۱۹*۱۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۶ ۱۹*۱۹ ۲۴۶,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۷ ۰.۷ ۱۹*۱۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۷ ۱۹*۱۹ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۸ ۰.۸ ۱۹*۱۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۸ ۱۹*۱۹ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۲۹ ۰.۹ ۱۹*۱۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۹ ۱۹*۱۹ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۰ ۱ ۱۹*۱۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱ ۱۹*۱۹ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۱ ۱.۲۵ ۱۹*۱۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱.۲۵ ۱۹*۱۹ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۲ ۱.۵ ۱۹*۱۹ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱.۵ ۱۹*۱۹ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۳ ۰.۵ ۲۰*۲۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۵ ۲۰*۲۰ ۲۵۰,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۴ ۰.۶ ۲۰*۲۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۶ ۲۰*۲۰ ۲۴۶,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۵ ۰.۷ ۲۰*۲۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۷ ۲۰*۲۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۶ ۰.۸ ۲۰*۲۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۸ ۲۰*۲۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۷ ۰.۹ ۲۰*۲۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۹ ۲۰*۲۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۸ ۱ ۲۰*۲۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱ ۲۰*۲۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۳۹ ۱.۲۵ ۲۰*۲۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱.۲۵ ۲۰*۲۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۰ ۱.۵ ۲۰*۲۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱.۵ ۲۰*۲۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۱ ۱.۸ ۲۰*۲۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱.۸ ۲۰*۲۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۲ ۲ ۲۰*۲۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲ ۲۰*۲۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۳ ۰.۶ ۱۰*۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۶ ۱۰*۲۵ ۲۴۱,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۴ ۰.۷ ۱۰*۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۷ ۱۰*۲۵ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۵ ۰.۸ ۱۰*۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۸ ۱۰*۲۵ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۶ ۰.۹ ۱۰*۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۹ ۱۰*۲۵ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۷ ۱ ۱۰*۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱ ۱۰*۲۵ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۸ ۱.۲۵ ۱۰*۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱.۲۵ ۱۰*۲۵ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۴۹ ۱.۵ ۱۰*۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱.۵ ۱۰*۲۵ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۰ ۱.۸ ۱۰*۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱.۸ ۱۰*۲۵ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۱ ۲ ۱۰*۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲ ۱۰*۲۵ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۲ ۰.۶ ۲۵*۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۶ ۲۵*۲۵ ۲۴۶,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۳ ۰.۷ ۲۵*۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۷ ۲۵*۲۵ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۴ ۰.۸ ۲۵*۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۸ ۲۵*۲۵ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۵ ۰.۹ ۲۵*۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۹ ۲۵*۲۵ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۶ ۱ ۲۵*۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱ ۲۵*۲۵ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۷ ۱.۲۵ ۲۵*۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱.۲۵ ۲۵*۲۵ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۸ ۱.۵ ۲۵*۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱.۵ ۲۵*۲۵ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۵۹ ۱.۸ ۲۵*۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱.۸ ۲۵*۲۵ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۰ ۲ ۲۰*۳۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲ ۲۰*۳۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۱ ۱.۸ ۲۰*۳۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱.۸ ۲۰*۳۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۲ ۱.۲۵ ۲۰*۳۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱.۲۵ ۲۰*۳۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۳ ۱ ۲۰*۳۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱ ۲۰*۳۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۴ ۰.۹ ۲۰*۳۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۹ ۲۰*۳۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۵ ۰.۸ ۲۰*۳۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۸ ۲۰*۳۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۶ ۰.۷ ۲۰*۳۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۷ ۲۰*۳۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۷ ۰.۶ ۲۰*۳۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۶ ۲۰*۳۰ ۲۴۶,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۸ ۱.۵ ۲۰*۳۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱.۵ ۲۰*۳۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۶۹ ۲ ۲۵*۲۵ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲ ۲۵*۲۵ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۰ ۰.۶ ۳۰*۳۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۶ ۳۰*۳۰ ۲۴۶,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۱ ۰.۷ ۳۰*۳۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۷ ۳۰*۳۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۲ ۰.۸ ۳۰*۳۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۸ ۳۰*۳۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۳ ۰.۹ ۳۰*۳۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۹ ۳۰*۳۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۴ ۱ ۳۰*۳۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱ ۳۰*۳۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۵ ۱.۲۵ ۳۰*۳۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱.۲۵ ۳۰*۳۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۶ ۱.۵ ۳۰*۳۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱.۵ ۳۰*۳۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۷ ۱.۸ ۳۰*۳۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱.۸ ۳۰*۳۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۸ ۲ ۳۰*۳۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲ ۳۰*۳۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۷۹ ۰.۶ ۲۰*۴۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۶ ۲۰*۴۰ ۲۴۶,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۰ ۰.۷ ۲۰*۴۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۷ ۲۰*۴۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۱ ۰.۸ ۲۰*۴۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۸ ۲۰*۴۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۲ ۰.۹ ۲۰*۴۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۹ ۲۰*۴۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۳ ۱ ۲۰*۴۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱ ۲۰*۴۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۴ ۱.۲۵ ۲۰*۴۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱.۲۵ ۲۰*۴۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۵ ۱.۵ ۲۰*۴۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱.۵ ۲۰*۴۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۶ ۱.۸ ۲۰*۴۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱.۸ ۲۰*۴۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۷ ۲ ۲۰*۴۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲ ۲۰*۴۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۸ ۰.۶ ۴۰*۴۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۶ ۴۰*۴۰ ۲۴۶,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۸۹ ۰.۷ ۴۰*۴۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۷ ۴۰*۴۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۰ ۰.۸ ۴۰*۴۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۸ ۴۰*۴۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۱ ۰.۹ ۴۰*۴۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۹ ۴۰*۴۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۲ ۱ ۴۰*۴۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱ ۴۰*۴۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۳ ۱.۲۵ ۴۰*۴۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱.۲۵ ۴۰*۴۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۴ ۱.۵ ۴۰*۴۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱.۵ ۴۰*۴۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۵ ۱.۸ ۴۰*۴۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱.۸ ۴۰*۴۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۶ ۲ ۴۰*۴۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲ ۴۰*۴۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۷ ۰.۶ ۲۵*۵۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۶ ۲۵*۵۰ ۲۴۶,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۸ ۰.۷ ۲۵*۵۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۷ ۲۵*۵۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۹۹ ۰.۸ ۲۵*۵۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۸ ۲۵*۵۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۰ ۰.۹ ۲۵*۵۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۹ ۲۵*۵۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۱ ۱ ۲۵*۵۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱ ۲۵*۵۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۲ ۱.۲۵ ۲۵*۵۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱.۲۵ ۲۵*۵۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۳ ۱.۵ ۲۵*۵۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱.۵ ۲۵*۵۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۴ ۱.۸ ۲۵*۵۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱.۸ ۲۵*۵۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۵ ۲ ۲۵*۵۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲ ۲۵*۵۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۶ ۰.۶ ۳۰*۵۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۶ ۳۰*۵۰ ۲۴۶,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۷ ۰.۷ ۳۰*۵۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۷ ۳۰*۵۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۸ ۰.۸ ۳۰*۵۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۸ ۳۰*۵۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۰۹ ۰.۹ ۳۰*۵۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۹ ۳۰*۵۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۰ ۱ ۳۰*۵۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱ ۳۰*۵۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۱ ۱.۲۵ ۳۰*۵۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱.۲۵ ۳۰*۵۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۲ ۱.۵ ۳۰*۵۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱.۵ ۳۰*۵۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۳ ۱.۸ ۳۰*۵۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱.۸ ۳۰*۵۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۴ ۲ ۳۰*۵۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲ ۳۰*۵۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۵ ۰.۷ ۵۰*۵۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۷ ۵۰*۵۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۶ ۰.۸ ۵۰*۵۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۸ ۵۰*۵۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۷ ۰.۹ ۵۰*۵۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۹ ۵۰*۵۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۸ ۱ ۵۰*۵۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱ ۵۰*۵۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۱۹ ۱.۲۵ ۵۰*۵۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱.۲۵ ۵۰*۵۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۰ ۱.۵ ۵۰*۵۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱.۵ ۵۰*۵۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۱ ۱.۸ ۵۰*۵۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱.۸ ۵۰*۵۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۲ ۲ ۵۰*۵۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲ ۵۰*۵۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۳ ۰.۷ ۲۰*۶۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۷ ۲۰*۶۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۴ ۰.۸ ۲۰*۶۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۸ ۲۰*۶۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۵ ۰.۹ ۲۰*۶۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۹ ۲۰*۶۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۶ ۱ ۲۰*۶۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱ ۲۰*۶۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۷ ۱.۲۵ ۲۰*۶۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱.۲۵ ۲۰*۶۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۸ ۱.۵ ۲۰*۶۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱.۵ ۲۰*۶۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۲۹ ۱.۸ ۲۰*۶۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱.۸ ۲۰*۶۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۰ ۲ ۲۰*۶۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲ ۲۰*۶۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۱ ۰.۷ ۳۰*۶۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۷ ۳۰*۶۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۲ ۰.۸ ۳۰*۶۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۸ ۳۰*۶۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۳ ۰.۹ ۳۰*۶۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۹ ۳۰*۶۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۴ ۱ ۳۰*۶۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱ ۳۰*۶۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۵ ۱.۲۵ ۳۰*۶۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱.۲۵ ۳۰*۶۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۶ ۱.۵ ۳۰*۶۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱.۵ ۳۰*۶۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۷ ۱.۸ ۳۰*۶۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱.۸ ۳۰*۶۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۸ ۲ ۳۰*۶۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲ ۳۰*۶۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۳۹ ۰.۷ ۴۰*۶۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۷ ۴۰*۶۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۰ ۰.۸ ۴۰*۶۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۸ ۴۰*۶۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۱ ۰.۹ ۴۰*۶۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۹ ۴۰*۶۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۲ ۱ ۴۰*۶۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱ ۴۰*۶۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۳ ۱.۲۵ ۴۰*۶۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱.۲۵ ۴۰*۶۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۴ ۱.۵ ۴۰*۶۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱.۵ ۴۰*۶۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۵ ۱.۸ ۴۰*۶۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱.۸ ۴۰*۶۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۶ ۲ ۴۰*۶۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲ ۴۰*۶۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۷ ۰.۷ ۴۰*۸۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۷ ۴۰*۸۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۸ ۰.۸ ۴۰*۸۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۸ ۴۰*۸۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۴۹ ۰.۹ ۴۰*۸۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۰.۹ ۴۰*۸۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵۰ ۱ ۴۰*۸۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱ ۴۰*۸۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵۱ ۱.۲۵ ۴۰*۸۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱.۲۵ ۴۰*۸۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵۲ ۱.۵ ۴۰*۸۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱.۵ ۴۰*۸۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵۳ ۱.۸ ۴۰*۸۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۱.۸ ۴۰*۸۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
۱۵۴ ۲ ۴۰*۸۰ ۶ تهران-خاور صنعت هما ۲ ۴۰*۸۰ ۲۳۵,۱۰۰
نامشخص
۶ تهران-خاور صنعت هما
برچسب ها :

شرکت خاور صنعت هما در سال 1377 باهدف تولید انواع لوله و پروفیل سبک فولادی در زمینی به مساحت 7000 مترمربع و تنها با یک خط تولید به بهره‌برداری رسید. با بهره‌گیری از نیروی انسانی مجرب و کارآزموده در طی سالیان متمادی نام این شرکت در زمره پیشتازان صنعت فولاد قرار گرفت.


امروز شرکت خاور صنعت هما با 16 خط تولید لوله فولادی، 3 خط تولید استنلس استیل، 6 خط رشته کن و 3 خط شیت کن در زمینی به مساحت 40000 مترمربع ظرفیت تولید انواع لوله از سایز 10 تا 76 میلی‌متر و ضخامت 0.3 تا 2 میلی‌متر را داراست. محصولات پروفیل از سایز 10*10 تا 40*80 میلی‌متر باضخامت مشابه می‌باشند. علاوه بر این خط لوله و پروفیل استنلس استیل با ظرفیت تولید 20000 تن در سال، اخیراً راه‌اندازی شده است.


شرکت خاور صنعت هما با توجه به مفاهیم مشتری مداری و عرضه محصولات باقیمت و کیفیت رقابتی توانسته محصولات خود را به کشورهای همسایه صادر کند. این رویکرد علاوه بر رونق تولید باعث ارزآوری و اشتغال‌زایی این مجموعه در راستای سیاست‌های حمایت از تولیدشده است.