جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۰۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰*۲۰ ۲ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۱۰*۲۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۲ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۲۰*۲۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۳ ۲۵*۲۵ ۲ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۲۵*۲۵ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۴ ۳۰*۲۰ ۲ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۳۰*۲۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۵ ۴۰*۲۰ ۲ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۴۰*۲۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۶ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۳۰*۳۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۷ ۳۰*۵۰ ۲ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۳۰*۵۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۸ ۶۰*۳۰ ۲ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۶۰*۳۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۹ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۴۰*۴۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۱۰ ۶۰*۴۰ ۲ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۶۰*۴۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۱۱ ۸۰*۴۰ ۲ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۸۰*۴۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۱۲ ۵۰*۵۰ ۲ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۵۰*۵۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۱۳ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۶۰*۶۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۱۴ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۷۰*۷۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۱۵ ۹۰*۹۰ ۲ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۹۰*۹۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۱۶ ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۹۰*۹۰ ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۱۷ ۹۰*۹۰ ۳ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۹۰*۹۰ ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۱۸ ۹۰*۹۰ ۴ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۹۰*۹۰ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۱۹ ۱۰۰*۱۰۰ ۲.۵ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۱۰۰*۱۰۰ ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۲۰ ۱۲۰*۱۲۰(ستونی) ۲.۵ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۱۲۰*۱۲۰(ستونی) ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۲۱ ۱۲۰*۱۲۰(ستونی) ۳ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۱۲۰*۱۲۰(ستونی) ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع
۲۲ ۱۴۰*۱۴۰ ۳ ۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع ۱۴۰*۱۴۰ ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم گرگان - آهن صانع
برچسب ها :