جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۴۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰*۲۰ ۲ ۶ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه فتاحی ۱۰*۲۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه فتاحی
۲ ۲۰*۳۰ ۲ ۶ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه فتاحی ۲۰*۳۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه فتاحی
۳ ۲۰*۴۰ ۲ ۶ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه فتاحی ۲۰*۴۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه فتاحی
۴ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه فتاحی ۳۰*۳۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه فتاحی
۵ ۳۰*۶۰ ۲ ۶ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه فتاحی ۳۰*۶۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه فتاحی
۶ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه فتاحی ۴۰*۴۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه فتاحی
۷ ۴۰*۶۰ ۲ ۶ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه فتاحی ۴۰*۶۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه فتاحی
۸ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه فتاحی ۶۰*۶۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه فتاحی
۹ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه فتاحی ۷۰*۷۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه فتاحی
۱۰ ۸۰*۴۰ ۲ ۶ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه فتاحی ۸۰*۴۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه فتاحی
۱۱ ۸۰*۱۰۰ ۲ ۶ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه فتاحی ۸۰*۱۰۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه فتاحی
۱۲ ۱۰۰*۱۰۰ ۲ ۶ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه فتاحی ۱۰۰*۱۰۰ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم شهرکرد - بنگاه فتاحی
برچسب ها :