داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت محل بارگیری واحد وزن کلاف(kg) ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل بارگیری واحد وزن کلاف(kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱.۵ کلاف فابریک (نرم) گرگان-حفاظ ایمن گلستان کیلوگرم ۱۵ الی ۲۰ ۱.۵ کلاف فابریک (نرم) تماس بگیرید
نامشخص
گرگان-حفاظ ایمن گلستان کیلوگرم ۱۵ الی ۲۰
۲ ۲.۵ کلاف فابریک (نرم) گرگان-حفاظ ایمن گلستان کیلوگرم ۱۵ الی ۲۰ ۲.۵ کلاف فابریک (نرم) تماس بگیرید
نامشخص
گرگان-حفاظ ایمن گلستان کیلوگرم ۱۵ الی ۲۰
۳ ۳.۸ کلاف فابریک (نرم) گرگان-حفاظ ایمن گلستان کیلوگرم _ ۳.۸ کلاف فابریک (نرم) تماس بگیرید
نامشخص
گرگان-حفاظ ایمن گلستان کیلوگرم _
۴ ۴ کلاف فابریک (نرم) گرگان-حفاظ ایمن گلستان کیلوگرم _ ۴ کلاف فابریک (نرم) تماس بگیرید
نامشخص
گرگان-حفاظ ایمن گلستان کیلوگرم _
برچسب ها :

کشش سیم مفتول در هر سایز و همچنین نوع کشش ( فنری ، پخت کم ، پخت زیاد و ...)در این واحد صنعتی متناسب با سفارش مشتری قابل کنترل و تولید می باشد .