منو اصلی

تیرآهن هاش

قیمت تیرآهن هاش


کارشناس فروش : 34045-031
داخلی : 100 الی 109

ردیفسایزاستانداردکارخانهطول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل تحویلواحدقیمت ( ریال)
1 10 HEA (سبک) وارداتی 12 200 انبار تهران کیلوگرم 95,500

2 10 HEB (سنگین) وارداتی 12 240 انبار تهران کیلوگرم 95,500

3 12 HEA (سبک) وارداتی 12 240 انبار تهران کیلوگرم 107,100

4 12 HEB (سنگین) وارداتی 12 320 انبار تهران کیلوگرم 102,000

5 14 HEA (سبک) وارداتی 12 296 انبار تهران کیلوگرم 66,500

6 14 HEB (سنگین) وارداتی 12 400 انبار تهران کیلوگرم 66,500

7 16 HEA (سبک) وارداتی 12 364 انبار تهران کیلوگرم 66,500

8 16 HEB (سنگین) وارداتی 12 500 انبار تهران کیلوگرم 66,500

9 18 HEA (سبک) وارداتی 12 426 انبار تهران کیلوگرم 69,500

10 18 HEB (سنگین) وارداتی 12 590 انبار تهران کیلوگرم 96,700

11 20 HEA (سبک) وارداتی 12 510 انبار تهران کیلوگرم 66,500

12 20 HEB (سنگین) وارداتی 12 730 انبار تهران کیلوگرم 66,500

13 22 HEA (سبک) وارداتی 12 620 انبار تهران کیلوگرم 90,500

14 22 HEB (سنگین) وارداتی 12 850 انبار تهران کیلوگرم 90,500

15 24 HEA (سبک) وارداتی 12 720 انبار تهران کیلوگرم 89,500

16 24 HEB (سنگین) وارداتی 12 998 انبار تهران کیلوگرم 94,500

17 26 HEA (سبک) وارداتی 12 820 انبار تهران کیلوگرم 92,500

18 26 HEB (سنگین) وارداتی 12 1120 انبار تهران کیلوگرم 92,500

19 28 HEA (سبک) وارداتی 12 920 انبار تهران کیلوگرم 91,500

20 28 HEB (سنگین) وارداتی 12 1240 انبار تهران کیلوگرم 91,500

21 30 HEA (سبک) وارداتی 12 1050 انبار تهران کیلوگرم 95,500

22 30 HEB (سنگین) وارداتی 12 1400 انبار تهران کیلوگرم 95,500

23 32 HEA (سبک) وارداتی 12 1170 انبار تهران کیلوگرم 114,500

24 32 HEB (سنگین) وارداتی 12 1530 انبار تهران کیلوگرم 114,500

25 34 HEA (سبک) وارداتی 12 1260 انبار تهران کیلوگرم 109,200

26 34 HEB (سنگین) وارداتی 12 1600 انبار تهران کیلوگرم 109,200

27 36 HEA (سبک) وارداتی 12 1350 انبار تهران کیلوگرم 109,200

28 36 HEB (سنگین) وارداتی 12 1700 انبار تهران کیلوگرم 109,200

29 40 HEA (سبک) وارداتی 12 1500 انبار تهران کیلوگرم 114,500

30 40 HEB (سنگین) وارداتی 12 1860 انبار تهران کیلوگرم 114,500

31 45 HEA (سبک) وارداتی 12 1680 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

32 45 HEB (سنگین) وارداتی 12 2050 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

33 50 HEA (سبک) وارداتی 12 1860 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

34 50 HEB (سنگین) وارداتی 12 2250 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

35 55 HEA (سبک) وارداتی 12 1992 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

36 55 HEB (سنگین) وارداتی 12 2400 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

37 60 HEA (سبک) وارداتی 12 2140 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

38 60 HEB (سنگین) وارداتی 12 2550 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

39 65 HEA (سبک) وارداتی 12 2290 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

40 65 HEB (سنگین) وارداتی 12 2700 انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید

نظرات
معرفی کالا