آخرین بروزرسانی : ۱۴:۵۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه سایز (mm) طول شاخه(m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۶ ۱۲ کیلوگرم اصفهان-نیایش صنعت مهرگان ۱۶ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم اصفهان-نیایش صنعت مهرگان
۲ ۱۸ ۱۲ کیلوگرم اصفهان-نیایش صنعت مهرگان ۱۸ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم اصفهان-نیایش صنعت مهرگان
۳ ۲۰ ۱۲ کیلوگرم اصفهان-نیایش صنعت مهرگان ۲۰ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم اصفهان-نیایش صنعت مهرگان
۴ ۲۲ ۱۲ کیلوگرم اصفهان-نیایش صنعت مهرگان ۲۲ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم اصفهان-نیایش صنعت مهرگان
۵ ۲۴ ۱۲ کیلوگرم اصفهان-نیایش صنعت مهرگان ۲۴ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم اصفهان-نیایش صنعت مهرگان
۶ ۲۷ ۱۲ کیلوگرم اصفهان-نیایش صنعت مهرگان ۲۷ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم اصفهان-نیایش صنعت مهرگان
۷ ۳۰ ۱۲ کیلوگرم اصفهان-نیایش صنعت مهرگان ۳۰ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم اصفهان-نیایش صنعت مهرگان
برچسب ها :