قیمت تسمه نوردی (کرومیت) آریان فولاد

آخرین بروزرسانی : ۱۶:۵۸ - ۱۳۹۹/۹/۰۴
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) عرض (mm) طول (m) کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۱۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲۰,۰۰۰ نامشخص
۲ ۸ ۲۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲۰,۰۰۰ نامشخص
۳ ۸ ۲۵۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲۰,۰۰۰ نامشخص
۴ ۱۰ ۱۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲۰,۰۰۰ نامشخص
۵ ۱۰ ۲۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲۰,۰۰۰ نامشخص
۶ ۱۰ ۲۵۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲۰,۰۰۰ نامشخص
۷ ۱۰ ۲۷۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) تماس بگیرید نامشخص
۸ ۱۰ ۳۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲۵,۰۰۰ نامشخص
۹ ۱۰ ۴۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) تماس بگیرید نامشخص
۱۰ ۱۲ ۱۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲۰,۰۰۰ نامشخص
۱۱ ۱۲ ۲۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲۰,۰۰۰ نامشخص
۱۲ ۱۲ ۲۵۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲۰,۰۰۰ نامشخص
۱۳ ۱۲ ۲۷۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) تماس بگیرید نامشخص
۱۴ ۱۲ ۳۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲۵,۰۰۰ نامشخص
۱۵ ۱۲ ۳۲۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) تماس بگیرید نامشخص
۱۶ ۱۲ ۴۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲۸,۰۰۰ نامشخص
۱۷ ۱۵ ۲۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲۰,۰۰۰ نامشخص
۱۸ ۱۵ ۲۵۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲۰,۰۰۰ نامشخص
۱۹ ۱۵ ۲۷۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) تماس بگیرید نامشخص
۲۰ ۱۵ ۳۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲۵,۰۰۰ نامشخص
۲۱ ۱۵ ۴۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲۸,۰۰۰ نامشخص
۲۲ ۲۰ ۲۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲۰,۰۰۰ نامشخص
۲۳ ۲۰ ۲۵۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲۰,۰۰۰ نامشخص
۲۴ ۲۰ ۲۷۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) تماس بگیرید نامشخص
۲۵ ۲۰ ۳۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲۵,۰۰۰ نامشخص
۲۶ ۲۰ ۴۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲۸,۰۰۰ نامشخص
۲۷ ۲۵ ۳۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲۵,۰۰۰ نامشخص
۲۸ ۳۰ ۳۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲۵,۰۰۰ نامشخص