جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 200 الی 211 تماس حاصل نمایید.

داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف عرض(mm) ضخامت (mm) طول (m) محل تحویل - کارخانه عرض(mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول (m) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰۰ ۱۲ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۰۰ ۱۲ ۸۰,۰۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۲ ۲۷۰ ۱۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۷۰ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۳ ۲۷۰ ۱۲ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۷۰ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۴ ۲۷۰ ۱۵ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۷۰ ۱۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۵ ۲۷۰ ۲۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۷۰ ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۶ ۲۵۰ ۲۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۵۰ ۲۰ ۷۹,۰۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۷ ۲۵۰ ۱۲ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۵۰ ۱۲ ۸۰,۰۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۸ ۲۵۰ ۸ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۵۰ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۹ ۱۰۰ ۸ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۱۰۰ ۸ ۸۰,۰۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۱۰ ۱۰۰ ۱۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۱۰۰ ۱۰ ۸۰,۰۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۱۱ ۱۰۰ ۱۲ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۱۰۰ ۱۲ ۸۰,۰۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۱۲ ۲۵۰ ۱۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۵۰ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۱۳ ۴۰۰ ۲۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۴۰۰ ۲۰ ۸۵,۰۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۱۴ ۲۵۰ ۱۵ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۵۰ ۱۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۱۵ ۲۰۰ ۲۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۰۰ ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۱۶ ۲۰۰ ۱۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۰۰ ۱۰ ۸۰,۰۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۱۷ ۲۰۰ ۱۵ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۰۰ ۱۵ ۸۰,۰۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۱۸ ۳۰۰ ۱۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۳۰۰ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۱۹ ۳۰۰ ۱۲ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۳۰۰ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۲۰ ۳۰۰ ۲۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۳۰۰ ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۲۱ ۳۰۰ ۱۵ ۶ کارخانه(بوئین زهرا) ۳۰۰ ۱۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کارخانه(بوئین زهرا)
۲۲ ۲۰۰ ۸ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۰۰ ۸ ۸۰,۰۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
۲۳ ۳۲۰ ۱۲ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۳۲۰ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد
برچسب ها :

مجتمع آریان فولاد


آریان فولاد یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مقاطع فولادی تماماً خصوصی در ایران و خاورمیانه می‌باشد.


آریان ذوب


از جمله محصولات تولیدی شرکت آریان فولاد میلگرد آجدار از سایز ۱۰ الی ۳۲ می باشد.


آریان فولاد