داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) عرض (mm) طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) عرض (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۱۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۸ ۱۰۰ ۱۴۰,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲ ۸ ۲۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۸ ۲۰۰ ۱۴۰,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۳ ۸ ۲۵۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۸ ۲۵۰ ۱۴۰,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۴ ۱۰ ۱۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰ ۱۰۰ ۱۴۰,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۵ ۱۰ ۲۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰ ۲۰۰ ۱۴۰,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۶ ۱۰ ۲۵۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰ ۲۵۰ ۱۴۰,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۷ ۱۰ ۲۷۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰ ۲۷۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۸ ۱۰ ۳۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰ ۳۰۰ ۱۴۰,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۹ ۱۰ ۴۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۰ ۴۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۰ ۱۲ ۱۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲ ۱۰۰ ۱۴۰,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۱ ۱۲ ۲۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲ ۲۰۰ ۱۴۰,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۲ ۱۲ ۲۵۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲ ۲۵۰ ۱۴۰,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۳ ۱۲ ۲۷۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲ ۲۷۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۴ ۱۲ ۳۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲ ۳۰۰ ۱۴۰,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۵ ۱۲ ۳۲۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲ ۳۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۶ ۱۲ ۴۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۲ ۴۰۰ ۱۴۳,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۷ ۱۵ ۲۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۵ ۲۰۰ ۱۴۰,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۸ ۱۵ ۲۵۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۵ ۲۵۰ ۱۴۰,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۱۹ ۱۵ ۲۷۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۵ ۲۷۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۰ ۱۵ ۳۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۵ ۳۰۰ ۱۴۰,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۱ ۱۵ ۴۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۱۵ ۴۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۲ ۲۰ ۲۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۲۰ ۲۰۰ ۱۴۰,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۳ ۲۰ ۲۵۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۲۰ ۲۵۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۴ ۲۰ ۲۷۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۲۰ ۲۷۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۵ ۲۰ ۳۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۲۰ ۳۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۶ ۲۰ ۴۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۲۰ ۴۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۷ ۲۵ ۳۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۲۵ ۳۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
۲۸ ۳۰ ۳۰۰ ۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین) ۳۰ ۳۰۰ ۱۴۰,۰۰۰
نامشخص
۶ آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)
برچسب ها :

مجتمع آریان فولاد


آریان فولاد یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مقاطع فولادی تماماً خصوصی در ایران و خاورمیانه می‌باشد.


آریان ذوب


از جمله محصولات تولیدی شرکت آریان فولاد میلگرد آجدار از سایز ۱۰ الی ۳۲ می باشد.


آریان فولاد