آخرین بروزرسانی : ۱۵:۳۱ ۱۳۹۸/۹/۳۰
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف عرض(cm) ضخامت (mm) طول (m) محل تحویل - بنگاه عرض(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول (m) محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ ۲ درخواستی آمل-بنگاه امیدی ۲ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
درخواستی آمل-بنگاه امیدی
۲ ۳ ۲ درخواستی آمل-بنگاه امیدی ۳ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
درخواستی آمل-بنگاه امیدی
۳ ۳ ۳ درخواستی آمل-بنگاه امیدی ۳ ۳ تماس بگیرید
نامشخص
درخواستی آمل-بنگاه امیدی
۴ ۴ ۳ درخواستی آمل-بنگاه امیدی ۴ ۳ تماس بگیرید
نامشخص
درخواستی آمل-بنگاه امیدی
۵ ۴ ۴ درخواستی آمل-بنگاه امیدی ۴ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
درخواستی آمل-بنگاه امیدی
۶ ۵ ۴ درخواستی آمل-بنگاه امیدی ۵ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
درخواستی آمل-بنگاه امیدی
۷ ۵ ۵ درخواستی آمل-بنگاه امیدی ۵ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
درخواستی آمل-بنگاه امیدی
۸ ۶ ۴ درخواستی آمل-بنگاه امیدی ۶ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
درخواستی آمل-بنگاه امیدی
۹ ۶ ۵ درخواستی آمل-بنگاه امیدی ۶ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
درخواستی آمل-بنگاه امیدی
۱۰ ۶ ۶ درخواستی آمل-بنگاه امیدی ۶ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
درخواستی آمل-بنگاه امیدی
برچسب ها :