آخرین بروزرسانی : ۱۵:۴۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف عرض(cm) ضخامت (mm) طول (m) واحد محل تحویل - بنگاه عرض(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول (m) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ ۵ ۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی ۲ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی
۲ ۳ ۵ ۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی ۳ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی
۳ ۴ ۵ ۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی ۴ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی
۴ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی ۵ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی
۵ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی ۶ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم بندرعباس - بنگاه احمدی
برچسب ها :